Find a Job

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) - 3 θέσεις Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#CA69169
Type: Full time


ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τρεις (3) κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών, Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:
2.1. Καθήκοντα και ευθύνες:
(α) Αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με τις αρμοδιότητες του τομέα στον οποίο θα τοποθετηθεί και προς τούτο διεξάγει σχετικές έρευνες, επισκοπήσεις και ελέγχους, συλλέγει και αναλύει σχετικά στοιχεία και ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις.
(β) Εποπτεύει, καθοδηγεί, εκπαιδεύει και ελέγχει κατώτερο προσωπικό.
(γ) Εφαρμόζει τη σχετική με το έργο του Οργανισμού νομοθεσία και κανονισμούς.
(δ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημειώσεις:
1. Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, οι Λειτουργοί Αγροτικών Πληρωμών θα εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας του Οργανισμού ή με ειδικά ωράρια, το σύνολο των οποίων δεν θα υπερβαίνει όμως τον καθορισμένο αριθμό εργάσιμων ωρών την εβδομάδα.

2. Οι Λειτουργοί Αγροτικών Πληρωμών μπορούν να τοποθετηθούν σε Επαρχιακό ή Περιφερειακό Γραφείο, Αναδόχους Οργανισμούς/Υπηρεσίες/Τμήματα ή/και στο εξωτερικό.

2.2. Απαιτούμενα Προσόντα:
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πληροφορική, Τεχνολογία του Διαδικτύου, Τεχνολογία των Δικτυώσεων, Κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης που αφορά στη Μηχανική της Πληροφορικής.
(Σημ.: Ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημειώσεις:
1. Οι υποψήφιοι με προσόντα σε Κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο κλάδο Μηχανικής Επιστήμης, δηλαδή στον κλάδο της Ηλεκτρονικής Μηχανικής περιλαμβανομένης της μηχανικής της πληροφορικής, στη Μηχανική της Πληροφορικής, σύμφωνα με την περί Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νομοθεσία.
2. Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, οι Λειτουργοί Αγροτικών Πληρωμών θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.
3. Διαδικασία Πλήρωσης Θέσεων και Εξετάσεις
1. Η θέση Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 1998 (Ν. 6(Ι)/1998), γι’ αυτό και η διαδικασία πλήρωσης της θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου.
2. Οι υποψήφιοι που θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο των υποψηφίων που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση, θα κληθούν σε γραπτή εξέταση σε ημερομηνία και χώρο που θα ανακοινωθούν αργότερα και που θα γνωστοποιηθούν και με ατομική επιστολή, που θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην ίδια επιστολή θα περιληφθούν και πληροφορίες για την εξεταστέα ύλη της γραπτής εξέτασης.
3. Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θα καταταχθούν σε κατάλογο κατά σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση.
Ακολούθως, θα κληθεί σε προφορική εξέταση αριθμός υποψηφίων με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στη γραπτή εξέταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6(3) του Ν. 6(Ι)/1998.
4. Μετά το πέρας της καθορισμένης διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, θα καταρτιστεί Πίνακας διοριστέων σύμφωνα με την τελική σειρά κατάταξής τους. Με βάση τον Πίνακα αυτό, θα γίνει η πλήρωση των θέσεων που δημοσιεύονται με την παρούσα γνωστοποίηση προκήρυξης, καθώς και των θέσεων που πιθανόν να προκύψουν, κατόπιν σχετικής διαδικασίας λήψης εξαίρεσης από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων, στο διάστημα ενός χρόνου από την ημερομηνία καταρτισμού του Πίνακα.

4. Γενικές Προϋποθέσεις Διορισμού
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 14 της Κ.Δ.Π. 131/2021, ουδείς διορίζεται στον ΚΟΑΠ εκτός εάν –
(1) είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους, νοουμένου ότι δεν πρόκειται για θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους·
(2) κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός·
(3) δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σοβαρής μορφής, που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα·
(4) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τον Οργανισμό, από τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία της δημοκρατίας ή οργανισμό δημοσίου δικαίου της δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πειθαρχικό παράπτωμα·
(5) πιστοποιείται ως κατάλληλος από πλευράς υγείας για τη συγκεκριμένη θέση από τον προσωπικό ιατρό του υπό διορισμό προσώπου, όπως αυτός ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου, ή/και από ιατρό ο οποίος ορίζεται από τον Επίτροπο, ύστερα από τη διεξαγωγή ιατρικών εξετάσεων που θα κριθούν απαραίτητες από τον προσωπικό ιατρό του υπό διορισμό προσώπου ή/και από τον ιατρό που ορίζεται από τον Επίτροπο·
(6) έχει συμπληρώσει το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας του· και
(7) νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

5. Υποβολή Αιτήσεων
(1) Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy. Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται από τον ΚΟΑΠ έναντι ηλεκτρονικού μηνύματος απόδειξης παραλαβής (μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αίτησης, οι αιτητές θα λάβουν αυτοματοποιημένο μήνυμα το οποίο θα δηλώνει την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους, καθώς και τον αριθμό της αίτησής τους). Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 28η Ιουνίου 2024.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@capo.gov.cy ή στα τηλέφωνα 22557676 και 22557777.
Σημειώνεται ότι ο ΚΟΑΠ θα παρέχει τις αναγκαίες διευκολύνσεις για την υποβολή αίτησης σε πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση και λόγω αναπηρίας αδυνατούν να το πράξουν. Τα εν λόγω πρόσωπα παρακαλούνται όπως απευθύνονται για βοήθεια στα πιο πάνω τηλέφωνα επικοινωνίας.
(2) Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που κατέχουν οι αιτητές, περιλαμβανομένων και βεβαιώσεων για την πείρα. Τα πρωτότυπα θα πρέπει να παρουσιαστούν για έλεγχο όταν ζητηθούν.
Σημειώνεται ότι, οι ακαδημαϊκοί τίτλοι σπουδών θα εξετάζονται κατά περίπτωση και, όπου απαιτείται, θα ζητείται να παρουσιαστούν άμεσα τα κατάλληλα, ανάλογα με τον τίτλο που κατέχει ο κάθε αιτητής, πιστοποιητικά αναγνώρισης, ως αυτά εκδίδονται από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).
Για σκοπούς της παραγράφου (1) των Απαιτούμενων Προσόντων, όπου απαιτείται, θα ζητείται πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας προς πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου σε κλάδο(-ους)/ειδίκευση(-εις) που προνοείται(-ούνται) στην παράγραφο (1) των Απαιτούμενων Προσόντων πιο πάνω ή πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας προς μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου Master.
Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις τίτλων σπουδών που δεν αναγράφουν το θέμα σπουδών, αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης, ως πιο πάνω.
Σημειώνεται περαιτέρω ότι, η πείρα που δηλώνεται από κάθε αιτητή στην αίτησή του θα λαμβάνεται υπόψη, για σκοπούς απόδοσης μονάδων σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 6(Ι)/1998, μόνο εφόσον συνοδεύεται από αναλυτικές βεβαιώσεις/τεκμήρια πείρας/υπηρεσίας, στις οποίες να αναφέρονται τουλάχιστον ο/οι τίτλος(-οι) της/των θέσης(-εων) που υπηρέτησε διαχρονικά κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης εργοδότησης, η χρονική περίοδος εργοδότησης στην κάθε θέση, καθώς και τα καθήκοντα/ευθύνες που εκτελούσε/είχε ο αιτητής σε κάθε θέση που υπηρέτησε κατά την εν λόγω εργοδότηση.
Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. Αιτήσεις ελλιπώς συμπληρωμένες ή/και που δεν συνοδεύονται με τα κατάλληλα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων σε σχέση με τα Απαιτούμενα Προσόντα της θέσης, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
(3) Αναφορικά με αιτητές που είναι κάτοχοι πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών πενταετούς τουλάχιστον κανονικής φοίτησης από εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Συμβουλίου Προσλήψεων και Προαγωγών, έχει υιοθετηθεί κατ’ αναλογία το περιεχόμενο της σχετικής ανακοίνωσης της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2007, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της (http://www.psc.gov.cy).
Συναφώς, οι πενταετείς τίτλοι σπουδών θα αναγνωρίζονται/προσμετρούνται και ως ξεχωριστοί μεταπτυχιακοί τίτλοι, για σκοπούς απόδοσης μονάδων σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 6(Ι)/1998, μόνο για όσους αιτητές προσκομίσουν από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. διπλή αναγνώριση του τίτλου τους ως ισότιμου ή ισότιμου και αντίστοιχου «πτυχίου» σε συγκεκριμένη ειδικότητα και ταυτόχρονα ως «μεταπτυχιακού διπλώματος επιπέδου Master», ως προβλέπεται στην υπό αναφορά εγκύκλιο. Σχετική είναι και η ανακοίνωση του ΚΟΑΠ ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2023, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του (www.capo.gov.cy).
(4) Η κατοχή των Απαιτούμενων Προσόντων, θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους αιτητές μέσω αποδεκτών τεκμηρίων, όπου απαιτούνται, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
(5) (α) Λαμβάνοντας υπόψη την Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους αιτητές είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ (www.capo.gov.cy).
(β) Αναφορικά με τους αιτητές –
(i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(6) Για την πλήρωση των κενών θέσεων λαμβάνονται υπόψη μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις και ως τέτοιες θεωρούνται οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντός της προθεσμίας που καθορίζεται πιο πάνω στην παρούσα δημοσίευση.
(7) Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες των περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2009 και 2018, καλούνται όπως, το δηλώσουν στο κατάλληλο πεδίο του εντύπου αίτησης. Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατό να ζητηθεί από αιτητές που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους αναπηρία να υποβάλουν, προς επιβεβαίωση, πρωτότυπα πιστοποιητικά που χορηγήθηκαν από τους θεράποντες ιατρούς τους.
(8) Πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων από τον ΚΟΑΠ παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ (www.capo.gov.cy) και συγκεκριμένα στην Πολιτική Ιδιωτικότητας του Οργανισμού.
(9) Σημειώνεται ότι, ο ΚΟΑΠ θα επικοινωνεί με τους αιτητές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, ως εκ τούτου, η ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε αιτητή θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθεί ορθά στην αίτησή του.
(10) Επιπλέον, σχετικές πληροφορίες για τη διαδικασία πλήρωσης της θέσης, βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ (www.capo.gov.cy), ενώ οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως παρακολουθούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού για τυχόν σχετικές ανακοινώσεις.

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?