Find a Job

Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου - Ανώτερος Τεχνικός Επιθεωρήσεων και Αδειοδότησης (Κλάδος Αδειοδότησης)

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#CA69167
Type: Full time

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της πιο κάτω κενής μόνιμης θέσης στην Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου.

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΚΛΑΔΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) – Μία Θέση (Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής)
Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α9(i): €30.413, 31.880, 33.347, 34.814, 36.281, 37.748, 39.215, 40.682, 42.149, 43.616.
Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και το τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

Καθήκοντα και Ευθύνες:
Α. Γενικά Καθήκοντα
1. Μεριμνά για την ανάπτυξη και εφαρμογή λειτουργικών διαδικασιών και πολιτικών οι οποίες θα διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των αδειοδοτημένων καζίνο με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.
2. Φροντίζει για την επίβλεψη, οργάνωση και βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού και για τον προγραμματισμό των εργασιών του προσωπικού που προΐσταται.
3. Καθοδηγεί, εκπαιδεύει και αναπτύσσει κατώτερο προσωπικό.
4. Διεκπεραιώνει τη σχετική με τα καθήκοντά του αλληλογραφία.
5. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Β. Ειδικά Καθήκοντα:
1. Σε περίπτωση τοποθέτησης στον Κλάδο Επιθεωρήσεων:
(α) Υπεύθυνος για την παρακολούθηση των λειτουργιών των αδειοδοτημένων καζίνο σε σχέση με τη διασφάλιση συμμόρφωσής τους με τη νομοθεσία, κανονισμούς, διαδικασίες και οδηγίες της Αρχής.
(β) Διεξάγει ή/και κατευθύνει έρευνες για πιθανές παραβιάσεις νόμων, οδηγιών καταγγελιών και προετοιμάζει και παρουσιάζει σχετικές εκθέσεις.
2 Σε περίπτωση τοποθέτησης στον Κλάδο Αδειοδότησης:
(α) Υπεύθυνος για την παρακολούθηση των εργασιών αδειοδότησης σύμφωνα με τη νομοθεσία, κανονισμούς, διαδικασίες και οδηγίες της Αρχής.
(β) Εξετάζει και εισηγείται την έκδοση σχετικών αδειών σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

Απαιτούμενα Προσόντα:
(Α) Για τοποθέτηση στον Κλάδο Επιθεωρήσεων:
1. Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών.
2. Τριετής τουλάχιστον πείρα σε εποπτεία ή/και λειτουργία καζίνο.
(Β) Για τοποθέτηση στον Κλάδο Αδειοδότησης:
1. Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών.
2. Τριετής τουλάχιστον πείρα σε θέματα αδειοδότησης σε ρυθμιστική αρχή.
(Γ) Και για τις δύο πιο πάνω περιπτώσεις:
1. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις:
1. Για σκοπούς της παρούσας διαδικασίας, η πλήρωση της θέσης θα γίνει με τοποθέτηση στον Κλάδο Αδειοδότησης ως εκ των υπηρεσιακών αναγκών της Αρχής κι επομένως, ως απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται αυτά που αναφέρονται στις παραγράφους (Β) και (Γ) της σχετικής ενότητας «Απαιτούμενα Προσόντα».
2. Ανάλογα με τις ανάγκες της Αρχής, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

2. Γενικές Σημειώσεις:
Η κατοχή των απαιτούμενων προσόντων, συμπεριλαμβανομένων των όποιων γλωσσικών προσόντων, θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε άλλως πως, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Η διαπίστωση γνώσης της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, ως αναφέρεται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της κάθε θέσης, θα γίνει με βάση τα τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος, ως αυτά αναφέρονται στον αναθεωρημένο κατάλογο των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» που υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
Για τίτλους σπουδών, όπου αυτό απαιτείται, πιθανόν να ζητηθεί πιστοποιητικό αναγνώρισης, ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΚΥΣΑΤΣ.

3. Προϋποθέσεις Διορισμού:
Κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται εκτός εάνα) Κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα που καθορίζονται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας για τη συγκεκριμένη θέση τόσο κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολή των αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο που λαμβάνεται η απόφαση για πλήρωση της εν λόγω θέσης·
β) έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές·
γ) δεν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα·
δ) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την Αρχή ή τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή από άλλο οργανισμό δημοσίου δικαίου στη Δημοκρατία ή κράτους μέλους ή από οποιοδήποτε όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος·
ε) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους, νοουμένου ότι δεν πρόκειται για θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους όπως καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο· και μετά την προσφορά της θέσης, παρουσιάσει πιστοποιητικό υγείας το οποίο να βεβαιώνει ότι είναι κατάλληλο από πλευράς υγείας για τη συγκεκριμένη θέση, ύστερα από γενικές ιατρικές εξετάσεις.

4. Υποβολή Αιτήσεων:
Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου (www.cgc.org.cy) στη θεματική ενότητα «Καριέρα», μέχρι την Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00.
Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην ιστοσελίδα της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου (www.cgc.org.cy ).
Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
Οι αιτήσεις να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων σχετικών προσόντων που αναφέρονται, περιλαμβανομένων εμπεριστατωμένων βεβαιώσεων για υπηρεσία με πλήρη στοιχεία για το είδος των καθηκόντων και τη χρονική περίοδο απασχόλησης. Τα πρωτότυπα ή πιστά αντίγραφα των αποδεικτικών ελέγχονται κατά το στάδιο προσφοράς και αποδοχής της θέσης.
Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο +35725573800.
Όλες οι πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της www.cgc.org.cy.

5. Διαδικασία Επιλογής:
Για την πλήρωση της πιο πάνω κενής μόνιμης θέσης θα διεξαχθούν προφορικές εξετάσεις σε αριθμό υποψηφίων οι οποίοι, δυνάμει του Κανονισμού 10(8) της Κ.Δ.Π. 118/2024, θα επιλεγούν μετά από προσωπική συνέντευξη ενώπιον της συμβουλευτικής επιτροπής.
Η Αρχή θα καλέσει σε προφορική εξέταση ενώπιον του Διοικητικού της Συμβουλίου τους υποψηφίους που κρίνει ότι κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας για τη θέση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής που θα ακολουθηθεί, στο τηλέφωνο 25573822.

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?