Find a Job

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Επιστημών της Αγωγής - Θέση Λέκτορα ή Επίκουρου/ης Καθηγητή/ήτριας

#PK66796
Type: Full time
Πανεπιστήμιο Κύπρου | University Of Cyprus

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους/τις πρώτους/ες φοιτητές/τριες το 1992. Στη σύντομη αλλά δημιουργική πορεία ανάπτυξής του, κατέκτησε διεθνή καταξίωση και σήμερα κατατάσσεται 101Ο -150Ο μεταξύ των νέων πανεπιστημίων παγκοσμίως και ανάμεσα στα 501-600 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου (Times Higher Education Rankings).

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιτυγχάνει αξιοσημείωτες διεθνείς διακρίσεις στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και δυναμικό πεδίο της έρευνας. Οι διακρίσεις αυτές είναι αποτέλεσμα της προσήλωσης στη συνεχή βελτίωση και αφοσίωσης στην επιδίωξη της αριστείας. Η περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη της έρευνας αποτελεί σταθερό στρατηγικό στόχο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο συνεχώς εξελίσσει, επεκτείνει και εκσυγχρονίζει τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει.

Με σκοπό τη βέλτιστη δυνατή ενίσχυση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού του έργου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιδιώκει την προσέλκυση καταξιωμένου ακαδημαϊκού προσωπικού.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/τριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μια (1) θέση Λέκτορα ή Επίκουρου/ης Καθηγητή/ήτριας στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής στην ειδικότητα «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθηση».
O/Η υποψήφιος/α που θα εκλεγεί θα πρέπει να είναι σε θέση να διεξάγει έρευνα, να διδάσκει μαθήματα στο πιο πάνω γνωστικό αντικείμενο τόσο σε Προπτυχιακό όσο και σε Μεταπτυχιακό επίπεδο και να επιβλέπει μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Εμπειρία στην ανάπτυξη προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων και προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης ακαδημαϊκού προσωπικού θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα:
https://rb.gy/k3pel και αφορούν: προηγούμενη ακαδημαϊκή πείρα, αποδεικτικά αξιόλογου ερευνητικού έργου και επιστημονικής συνεισφοράς, εμπειρία οργάνωσης και επιτυχούς διδασκαλίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.
Οι υποψήφιοι/ες δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η ελληνική και τουρκική. Για την πιο πάνω θέση είναι απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
Με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση ανέρχονται σε:
Επίκουρος/η Καθηγητής/ήτρια (Κλίμακα Α13-Α14) €64.140,83- €86.501,84
Λέκτορας (Κλίμακα Α12-Α13) €48.751.76- €79.329,99

Από τα πιο πάνω ποσά θα αποκόπτονται εισφορές στα διάφορα ταμεία του Κράτους.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα έγγραφα στην αγγλική γλώσσα, σε μορφή PDF, μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024, στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://applications.ucy.ac.cy/recruitment
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
3. Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου
4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
5. Ανασκόπηση ερευνητικού έργου καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 3 σελίδες)
6. Κατάλογο δημοσιεύσεων
7. Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις (μέχρι 3 δημοσιεύσεις, οι οποίες να υποβληθούν σε ξεχωριστό αρχείο η καθεμιά). Παρόλο που δεν απαιτούνται δημοσιεύσεις για τη βαθμίδα του/της Λέκτορα/ρος, όσοι/ες καταθέτουν αίτηση για τη βαθμίδα αυτή ενθαρρύνονται να υποβάλουν αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις, εφόσον τις διαθέτουν.
8. Τα ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις τριών καθηγητών/τριών από τους/τις οποίους/ές θα ζητηθούν αυτόματα, με την υποβολή της αίτησης, εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (στην αγγλική γλώσσα). Οι συστατικές επιστολές δύναται να υποβληθούν μέχρι και 7 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας της υποβολής των αιτήσεων. Η επιβεβαίωση της υποβολής των συστατικών επιστολών είναι ευθύνη του/της κάθε υποψήφιου/φιας. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των συστατικών επιστολών, η αίτηση δεν θα εξετάζεται.

Τα πιο πάνω στοιχεία 1-7 θα πρέπει να υποβληθούν το καθένα ως ξεχωριστό αρχείο σε μορφή PDF.
Με την υποβολή της αίτησής σας καμία αλλαγή δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια του εξωτερικού).
Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα πρέπει να μεριμνήσει ο/η ίδιος/α ώστε τα αρμόδια Ιδρύματα να πιστοποιήσουν την γνησιότητα των τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών και άλλων σχετικών εγγράφων που έχει υποβάλει στην αίτησή του/της, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού.
Αιτήσεις, στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.
Αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/στοιχεία, όπως αυτά καθορίζονται στην ηλεκτρονική αίτηση στον παραπάνω σύνδεσμο, δεν είναι αποδεκτές.

Οι υποψήφιοι/ες έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώριση της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι/ες θα λαμβάνουν αυτόματο επιβεβαιωτικό μήνυμα για την παραλαβή της αίτησής τους.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να αποτείνεστε στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής (+357 22 89 2941) ή στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (+357 22 89 4146).

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?