Find a Job

Yπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας - 6 θέσεις Λειτουργού

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#CA65109
Type: Full time

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για έξι κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Yπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού).

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637. (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω του ιστότοπου www.gov.cy στη θεματική ενότητα «Εργασία και Ασφάλιση-> Αιτήσεις-> Αίτηση για πρόσληψη / προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία» μέχρι την Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024 και ώρα 14:00.
Επισημαίνεται ότι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο από άτομα που έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 14.10.2023, δυνάμει των προνοιών των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2021, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 19.1.2024 και αρ. γνωστοποίησης 82 και έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

Όλοι όσοι παρακάθησαν στη γραπτή εξέταση και πέτυχαν μπορούν να εφοδιαστούν με σχετικό πιστοποιητικό επιτυχίας στο οποίο αναγράφεται η βαθμολογία, ο αριθμός ταυτότητας και ο αριθμός υποψηφίου. Το εν λόγω πιστοποιητικό βρίσκεται καταχωρημένο στον ιστότοπο «Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο» (http://epd.moec.gov.cy). Οι υποψήφιοι που παρακάθησαν στη γραπτή εξέταση μπορούν να το εντοπίζουν μέσω της προσωπικής τους μερίδας με τους κωδικούς που τους είχαν δοθεί κατά την υποβολή της αίτησής τους για συμμετοχή στην πιο πάνω εξέταση. Σημειώνεται ότι το πιστοποιητικό επιτυχίας δεν χρειάζεται να υποβληθεί με την αίτηση.

2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:
2.1. Καθήκοντα και ευθύνες:
(1) Εφαρμόζει την πολιτική, τη νομοθεσία, τα προγράμματα και τα σχέδια του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε σχέση με-
(α) Την ανάπτυξη του εμπορίου των προϊόντων και των υπηρεσιών, των συστημάτων και μεθόδων εμπορίας, καθώς και την προώθηση των εμπορικών συναλλαγών και των διμερών σχέσεων στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου˙
(β) την ανάπτυξη και αναδιάρθρωση της βιομηχανίας, την προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και την επίλυση των προβλημάτων της βιομηχανίας˙
(γ) την ίδρυση, διαχείριση και λειτουργία βιομηχανικών περιοχών, ελεύθερων ζωνών και βιομηχανικών ζωνών˙
(δ) τη διαφύλαξη της ασφάλειας, της υγείας και την περιφρούρηση των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών˙
(ε) τη δημιουργία και διαφύλαξη συνθηκών ανταγωνισμού˙
(στ) τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ των επιχειρήσεων.
(2) Διεξάγει έρευνες, μελέτες, επισκοπήσεις, διενεργεί επιθεωρήσεις για σκοπούς εφαρμογής των νομοθεσιών, υποβάλλει εκθέσεις και επεξεργάζεται προτάσεις πολιτικής σε θέματα εμπορίου, βιομηχανικής ανάπτυξης, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενέργειας, τεχνολογίας, τουρισμού, ανταγωνισμού και προστασίας καταναλωτών.
(3) Παρέχει στο κοινό πληροφόρηση, καθοδήγηση και ενημέρωση σε θέματα της αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
(4) Προΐσταται, όταν του ανατεθεί, Επαρχιακού Γραφείου του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
(5) Τοποθετείται/μετατίθεται είτε στη μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε ως Εμπορικός Σύμβουλος ή Εμπορικός Ακόλουθος, ανάλογα με την περίπτωση, σε Εμπορικό Κέντρο ή Διπλωματική Αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό και εκτελεί καθήκοντα για προώθηση των εμπορικών και οικονομικών συμφερόντων της Κύπρου, σε τομείς της αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
(6) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημειώσεις:
(1) Οι κάτοχοι των θέσεων αυτών τοποθετούνται σε έναν ή περισσότερους κλάδους εργασίας των Υπηρεσιών Εμπορίου και Βιομηχανίας ή/και των Υπηρεσιών Βιομηχανικών Εφαρμογών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
(2) Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν, μετά την έγκριση του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας, θα εργάζονται όταν απαιτείται από τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας τους δε θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.
(3) Υπάλληλοι που κατείχαν την προηγούμενη θέση Λειτουργού Υπηρεσιών Εμπορίου και Βιομηχανίας, δυνατό να τοποθετηθούν στο εξωτερικό όπως διαλαμβάνεται στην παρ. (5) των Καθηκόντων και Ευθυνών, νοουμένου ότι εξασφαλίζεται και η δική τους συγκατάθεση.

2.2. Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Οικονομικά, Εμπορικά, Λογιστική, Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Πολιτικές Επιστήμες, Πληροφορική (περιλαμβανομένων της Επιστήμης της Πληροφορικής και Information Technology), Ευρωπαϊκές Σπουδές, Διεθνείς Σχέσεις, Marketing.
(Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό" δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις:
(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους -
(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις:
(1) Τα στην παράγραφο (1) πιο πάνω απαιτούμενα προσόντα, θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Για σκοπούς της παρούσας διαδικασίας οι ανάγκες της υπηρεσίας απαιτούν τα εξής:


ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που ο αιτητής επιθυμεί να διεκδικήσει θέσεις σε περισσότερες από μία κατηγορίες, θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση για κάθε κατηγορία.
(2) Σε περίπτωση που τα καθοριζόμενα κατά τη δημοσίευση προσόντα είναι στα Οικονομικά ή Εμπορικά ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Marketing, ως υποψήφιοι μπορούν επίσης να θεωρηθούν και υπάλληλοι που δεν έχουν πανεπιστημιακού επιπέδου δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στα θέματα αυτά, νοουμένου ότι υπηρετούσαν στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού-
(α) Είτε κατά τις 11.10.1984 (ημερομηνία έγκρισης των Σχεδίων Υπηρεσίας για τις προηγούμενες θέσεις Λειτουργού Εμπορίου και Λειτουργού Βιομηχανίας) και είναι μέλη ή είναι κάτοχοι του διπλώματος του Ινστιτούτου Εμπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου (Institute of Marketing)˙
(β) είτε κατά τη 16.7.1981 και έχουν δίπλωμα Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στις Οικονομικές ή Εμπορικές Επιστήμες (π.χ. Diploma in Business Studies, H.N.D. in Commerce κτλ).
(3) Οι υποψήφιοι με προσόντα στην Πληροφορική θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, σύμφωνα με την περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου νομοθεσία.
(4) Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν, μετά την έγκριση του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας, θα πρέπει να επιτύχουν στις εξετάσεις πάνω στο Νόμο και στους Κανονισμούς για τη Δημόσια Υπηρεσία, όπως, επίσης και στις Διατάξεις που διέπουν τους όρους υπηρεσίας των δημόσιων υπαλλήλων, μέσα σε 2 χρόνια ή 4 εξεταστικές περιόδους από το διορισμό τους.
(5) Ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Νοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2023 "το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί –
(α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα .
ή
(β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια".

4. Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2023 "Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές".

5. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες των περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2009 και 2018, καλούνται όπως, το δηλώσουν στην ηλεκτρονική αίτηση.

6. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, μέχρι την Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024 και ώρα 14:00. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που ο αιτητής επιθυμεί να διεκδικήσει θέσεις σε περισσότερες από μία κατηγορίες, θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση για κάθε κατηγορία.
Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην Κυβερνητική πύλη gov.cy (www.gov.cy). Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν είναι απαραίτητη.
Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.
Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του και, στην περίπτωση που έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτησή του αναπηρία, τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών του στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας του.
Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571.

7. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?