Find a Job

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Κέντρο Γλωσσών - Θέσεις Ειδικών Επιστημόνων

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#CA64792
Type: Part time / Contract

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ: Ειδικός/ή Επιστήμονας Διδασκαλίας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Σύμβαση απασχόλησης από το Χειμερινό Εξάμηνο 2024/2025 με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης για τα επόμενα εξάμηνα, σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση αριθμού θέσεων Ειδικών Επιστημόνων για τη διδασκαλία της Ιταλικής ως Ξένης Γλώσσας με δυνατότητα έναρξης από το Χειμερινό Εξάμηνο 2024 (02/09/2024-14/12/2024) και με δυνατότητα ανανέωσης για επόμενα εξάμηνα. Η τελική εργοδότηση εξαρτάται από τον αριθμό των φοιτητών που θα εγγραφούν στα προγράμματα εκμάθησης της Ιταλικής γλώσσας.
Οι υποψήφιοι/ιες πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Masters) στη Διδακτική της Ιταλικής ως ξένης γλώσσας ή στις σπουδές Ιταλικής γλώσσας. Η πλήρωση των θέσεων υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Σημειώνεται ότι ο χρόνος διδασκαλίας κάθε μαθήματος γλώσσας προπτυχιακού επιπέδου είναι 3 ώρες εβδομαδιαίως επί 15 εβδομάδες κατά τα Χειμερινά και Εαρινά Εξάμηνα, και 6 ώρες εβδομαδιαίως επί 8 εβδομάδες για τα Θερινά Εξάμηνα. Οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν θα διδάξουν μαθήματα βάσει των αναγκών διδασκαλίας που θα προκύψουν. Τα μαθήματα του Προγράμματος Ενηλίκων είναι βραδινά, 4-5 ώρες εβδομαδιαίως ανά ακροατήριο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
▪ Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις σπουδές Ιταλικής γλώσσας ή/και στη Διδακτική της Ιταλικής ως ξένης γλώσσας
▪ Πρώτο πτυχίο στις σπουδές Ιταλικής γλώσσας
▪ Εμπειρία στη Διδασκαλία της Ιταλικής ως ξένης γλώσσας για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα δευτεροβάθμιας ή/και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Επιπρόσθετα προσόντα:
▪ Γνώση και εμπειρία στη χρήση εκπαιδευτικής τεχνολογίας στη διδασκαλία ξένων γλωσσών.
▪ Ενεργή επαγγελματική ανάπτυξη, όπως: (α) χαρτοφυλάκιο διδασκαλίας (π.χ. περιγραφές μαθημάτων, και ανάπτυξη νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων), (β) συμμετοχή σε εθνικούς και διεθνείς εκπαιδευτικούς ή ακαδημαϊκούς οργανισμούς, (γ) συμμετοχή ή παρουσίαση σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και ημερίδες κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 χρόνων
▪ Γνώση δύο ξένων γλωσσών επιπρόσθετα της μητρικής
▪ Ενδιαφέρον για διεπιστημονικές και διαπολιτισμικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η ωριαία αμοιβή ανέρχεται στα €40/ώρα για τα προπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Κύπρου για κατόχους Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και σε €68/ώρα για κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών. Για το Πρόγραμμα Ενηλίκων τα ποσά κυμαίνονται από €30-€36/ώρα ανάλογα με το πρόγραμμα (από τα ποσά αυτά θα αφαιρούνται εισφορές εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του κράτους).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:
I. Βιογραφικό σημείωμα (στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά και επιπλέον στη γλώσσα για την οποία υποβάλλουν την αίτηση).
II. Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη γλώσσα εξειδίκευσής τους.
III. Αντίγραφα των Πτυχίων με μετάφραση στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά όπου χρειάζεται.
 (Κατά τη διαδικασία πρόσκλησης σε συνέντευξη των υποψηφίων ενδέχεται να ζητηθούν τα πρωτότυπα των τίτλων σπουδών και πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα μεταφράσεων)
IV. Δύο (2) συστατικές επιστολές από άτομα που γνωρίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και σταδιοδρομία.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές/Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).
Σημειώνεται ότι δεν είναι απαιτούμενο οι αιτητές/αιτήτριες να είναι Κύπριοι/ες Πολίτες. Πρέπει όμως να βρίσκονται στην Κύπρο επί μονίμου βάσεως κατά την περίοδο εργοδότησής τους και παρακαλούνται να βεβαιωθούν ότι αυτό θα είναι δυνατό πριν την υποβολή της αίτησής τους. Η υποβολή της αίτησης σημαίνει αποδοχή της πιο πάνω πρόνοιας.
Οι υποψήφιοι/ιες θα κληθούν από Ειδική Επιτροπή να παρουσιαστούν για προσωπική συνέντευξη, στην οποία θα χρειαστεί να παρουσιάσουν δειγματικό μάθημα επιπέδου Α2 διάρκειας 45 λεπτών σε χρονικό περιθώριο 10 λεπτών.
Σε περίπτωση που το άτομο που θα επιλεγεί απασχολείται στο Δημόσιο ή σε ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει το ίδιο να εξασφαλίσει εκ των προτέρων σχετική άδεια από το αρμόδιο Τμήμα/Υπουργείο ή ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
Τα πιο πάνω πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή PDF μέχρι και την Παρασκευή 08 Μαρτίου 2024, ώρα 14.00, στη διεύθυνση: Language.Centre@ucy.ac.cy Για πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνείτε στο τηλ.: + 357 2289 2901/ 2289 2909.
Ελλιπείς αιτήσεις ή αιτήσεις που θα αποσταλούν μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα ληφθούν υπόψη.
Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες ανά θέση που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τουλάχιστον τριμελούς Επιτροπής.
Οι υποψήφιοι/ιες θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησης τους.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?