Find a Job

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Επιστημών της Αγωγής - Θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας - Παιχνίδι: Mάθηση και Ανάπτυξη

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#PK61521
Type: Part time / Contract

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Τίτλος: Ειδικός/ή Επιστήμονας Διδασκαλίας
Κατηγορία: Με σύμβαση μερικής απασχόλησης για τις ακόλουθες χρονικές περιόδους: Α) Eαρινό Εξάμηνο 2023-2024 ή/και Β) Χειμερινό Εξάμηνο 2024-2025 και με δυνατότητα ανανέωσης
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση αριθμού θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για το Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024 ή/και το Χειμερινό Εξάμηνο 2024-25 με δυνατότητα ανανέωσης. Η πλήρωση των θέσεων υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.
Διδασκαλία: Προπτυχιακό μάθημα «ΕΠΑ 369 Παιχνίδι: Mάθηση και Ανάπτυξη» (3 ώρες την εβδομάδα). H διδασκαλία του μαθήματος θα είναι κάθε Τρίτη και Παρασκευή και ώρα 1500-1630.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
1. Διδασκαλία του φροντιστηρίου υπό την εποπτεία μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος.
2. Συμβουλευτική υποστήριξη των φοιτητών σε ώρες γραφείου για διεκπεραίωση εργασιών.
Ετοιμασία, επίβλεψη και βαθμολόγηση εξετάσεων και εργασιών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πανεπιστημιακό πτυχίο στις Επιστήμες της Αγωγής, Πτυχίο Νηπιαγωγού.
2. Μεταπτυχιακό τίτλο στις Επιστήμες της Αγωγής.
3. Καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της Αγγλικής.
4. Συνεργάσιμοι και ευέλικτοι στο ωράριο εργασίας.
5. Ικανότητα προγραμματισμού και εργασίας μέσα σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ:
Θεωρείται η πείρα στην Εκπαίδευση για δύο τουλάχιστον χρόνια, η διδασκαλία σε ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Διδακτορικό στην Εκπαίδευση με έμφαση στην Προσχολική.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η ωριαία αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των €40 για κατόχους Μaster και στα €68 για κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών. Οι ακαθάριστες απολαβές θα είναι: αμοιβή Χ ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα Χ διάρκεια Χειμερινού/Εαρινού Εξαμήνου. Από τα πιο πάνω ποσά θα αφαιρούνται εισφορές εργοδοτούμενου/ης στα διάφορα Ταμεία του Κράτους.
Σημειώνεται το Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024 διαρκεί 15 εβδομάδες.
Σε περίπτωση που το άτομο που θα επιλεγεί απασχολείται στο Δημόσιο ή στον Ευρύτερο
Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει το ίδιο να εξασφαλίσει εκ των προτέρων σχετική άδεια από το αρμόδιο Τμήμα/Υπουργείο ή Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
Οι υποψήφιοι/ες δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση
2. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές/Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα:
https://applications.ucy.ac.cy/recruitment , το αργότερο μέχρι την 7η Δεκεμβρίου 2023.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, Τηλέφωνα: 22892942, ή στο e-mail: costa.anastasia@ucy.ac.cy.
Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες ανά θέση που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τουλάχιστον τριμελούς Επιτροπής.
Οι υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησης τους.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?