Find a Job

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Γραφείο Υποστήριξης Πρυτανικού Συμβουλίου - Ειδικός/ή Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#PK61386
Type: Full time / Contract

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τίτλος: Ειδικός/ή Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου
Αρ. Θέσεων: Μία (1)
Κατηγορία: Σύμβαση πλήρους απασχόλησης. Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι επτά (7) μήνες
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Γραφείο Υποστήριξης Πρυτανικού Συμβουλίου, Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικών δέχεται αιτήσεις για εργοδότηση ενός/μιάς Ειδικού/ής Επιστήμονα/ος (Υποστήριξης Έργου) με πλήρη απασχόληση (38 ώρες/εβδομάδα).

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου θα εργοδοτηθεί στο Γραφείο Υποστήριξης Πρυτανικού Συμβουλίου και κάτω από την άμεση εποπτεία του/της Υπεύθυνου/ης του οικείου Γραφείου και θα είναι υπεύθυνος/η μεταξύ άλλων για:
• Ετοιμασία Ημερήσιων Διατάξεων Σώματος σε Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποστήριξης Σωμάτων
• Συμμετοχή σε συνεδρίες και τήρηση Πρακτικών
• Ετοιμασία Προσχεδίου Πρακτικού και Αποφάσεων στο Σύστημα Υποστήριξης Σωμάτων
• Απομαγνητοφώνηση Συνεδριών
• Καταγραφή αποφάσεων, αποστολή και ενημέρωση ενδιαφερομένων (Ηλεκτρονικό Σύστημα Σωμάτων)
• Χρήση συστήματος Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (eOASIS) και συστήματος Σωμάτων Λήψης Αποφάσεων (MMS)
• Εξυπηρέτηση πανεπιστημιακής κοινότητας για όλα τα θέματα του Πρυτανικού Συμβουλίου
• Γραμματειακή Υποστήριξη Γραφείου Υποστήριξης Πρυτανικού Συμβουλίου
• Εκτελεί όποιο άλλο συναφές καθήκον του/της ανατεθεί από τον/την υπεύθυνο/η του Γραφείου Υποστήριξης Πρυτανικού Συμβουλίου
Το άτομο που θα επιλεγεί θα κληθεί να καταθέσει ενυπόγραφη δήλωση εμπιστευτικότητας για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων που θα διαχειρίζεται.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
• Εξετάσεις Ελληνικής και Αγγλικής Δακτυλογραφίας
• Πολύ καλή γνώση Microsoft Office (Word, Excel) και χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
• Επικοινωνιακές δεξιότητες.
• Εχεμύθεια.
• Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι για χρονική περίοδο επτά (7) μηνών.
Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα ανέρχονται στα €1003,48 - €1146,21 αναλόγως προσόντων.
Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται οι εισφορές Εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους. Στις ακαθάριστες απολαβές συμπεριλαμβάνεται αναλογία 13 μισθού.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
2. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας, email και του αριθμού τηλεφώνου).
3. Αντίγραφο Απολυτηρίου αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
4. Αντίγραφα πιστοποιητικών ή/και αποδεικτικών τεκμηρίωσης επιπρόσθετων προσόντων (γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία, κλπ.)
5. Ονόματα δύο ατόμων (και στοιχεία επικοινωνίας), από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στην κα Μαρία Μακρή-Μούζουρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση mariam@ucy.ac.cy μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2023 σε μορφή PDF.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στην κα Μαρία Μακρή-Μούζουρα (Γραφείο Υποστήριξης Πρυτανικού Συμβουλίου) (τηλ: 22894368 και email:
mariam@ucy.ac.cy).
Σημειώνεται ότι οι επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησής τους.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?