Find a Job

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών - 2 θέσεις Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας στη Νεοελληνική Φιλολογία

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#PK61031
Type: Part time / Contract

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Τίτλος: Δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας στη Νεοελληνική Φιλολογία
Κατηγορία: Με συμβόλαιο για ένα εξάμηνο (Εαρινό Εξάμηνο 2023/2024) χωρίς δυνατότητα ανανέωσης
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας (ΕΕΔ) στη Νεοελληνική Φιλολογία για το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, καθορισμένης διάρκειας, με σύμβαση μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου για διδασκαλία (Εαρινό εξάμηνο 2023-2024).
Η πλήρωση καθεμίας από τις δύο (2) θέσεις υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης και στη συμπλήρωση των ακροατηρίων των μαθημάτων.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Κάθε Ειδική/ός Επιστήμονας που θα επιλεγεί θα αναλάβει αποκλειστικά τη διδασκαλία:
• Μίας (1) παράδοσης στη γραμματολογική περίοδο «Νεότερη Ποίηση».
Στην παράδοση αυτή δίνεται μια πλατιά επισκόπηση για την εξέλιξη της νεοελληνικής ποίησης από τη Γενιά του 1920 ώς τη Γενιά του 1970. Ειδικότερα, γίνεται λόγος για: α) τη νεορομαντική και νεοσυμβολιστική σχολή, η οποία δίνει τα ωριμότερα δείγματά της κατά τη δεκαετία του 1920, με κορυφαία την περίπτωση του Κ. Γ. Καρυωτάκη β) τη μοντερνιστική ποίηση του ’30, η οποία διαφοροποιείται τεχνοτροπικώς από όλες τις προηγούμενες λόγω της άλογης συγκινησιακής της αλληλουχίας και, δευτερευόντως, λόγω της ελευθερόστιχης ποίησής της·γ) την πρώτη και τη δεύτερη μεταπολεμική γενιά που εμφανίζονται κλιμακωτά ανάμεσα στο τέλος του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και τη δεκαετία του 1960, ακολουθούν την τεχνοτροπία της γενιάς του ’30 αλλά διαφέρουν θεματικά, καθώς ενσωματώνουν την τραυματική εμπειρία του Εμφυλίου και της μετεμφυλιακής-μεταπολεμικής περιόδου και δ) τη Γενιά του ’70, που εμφανίζεται λίγο πριν ή μετά το 1970, και θεωρείται ως η γενιά της αμφισβήτησης, της αποστασιοποίησης και της ειρωνείας.
• Ενός (1) προπτυχιακού σεμιναρίου Νεοελληνικής Φιλολογίας.
Τα προπτυχιακά σεμινάρια απευθύνονται σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές/τριες του προγράμματος Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας. Σε κάθε σεμινάριο εγγράφονται 10-12 φοιτητές/τριες. Βασικός στόχος των σεμιναρίων είναι η εξοικείωση με τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες καλούνται να παρουσιάσουν προφορικά τα αποτελέσματα της έρευνας τους και να καταθέσουν επιστημονική εργασία γύρω από συγκεκριμένο θέμα. Η πρώτη ενότητα του σεμιναρίου εστιάζει στην εξοικείωσή τους με τη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας και την εισαγωγή στο θέμα του μαθήματος. Στη δεύτερη ενότητα οι φοιτητές/τριες παρουσιάζουν προφορικά τα αποτελέσματα της έρευνάς τους. Ο διδάσκων/η διδάσκουσα καθοδηγεί τους/τις φοιτητές/τριες ανάλογα με το θέμα που επέλεξαν, την έρευνα που διεξήγαγαν και την προφορική παρουσίαση που ετοίμασαν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Διδακτορικός Τίτλος στο αντικείμενο της Νεοελληνικής Φιλολογίας.
2. Δημοσιεύσεις στα θέματα που προτίθενται να διδάξουν οι ενδιαφερόμενοι/ες.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας με διδακτορικό τίτλο είναι €68 την ώρα (ακαθάριστες απολαβές). Η πληρωμή γίνεται ως εξής: αμοιβή x 3 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα (ένα μάθημα αντιστοιχεί σε 3 ώρες διδασκαλίας, 2 μαθήματα σε 6 ώρες διδασκαλίας κ.ο.κ.) x 15 εβδομάδες που διαρκεί το Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Σε περίπτωση που τα άτομα που θα επιλεγούν εργάζονται στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει τα ίδια να εξασφαλίσουν εκ των προτέρων σχετική άδεια από το αρμόδιο Τμήμα/Υπουργείο ή τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλουν:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση. Κάθε ενδιαφερόμενος/η πρέπει να δηλώσει τα μαθήματα που μπορεί να προσφέρει.
2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα (περιλαμβανομένης της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου).
3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
4. Σχεδιάγραμμα μαθήματος. Το σχεδιάγραμμα μαθήματος θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει:
• Τον τίτλο, την περιγραφή και τους στόχους του μαθήματος
• Βιβλιογραφία (υποχρεωτική και προαιρετική)
• Ενδεικτική κατανομή των θεμάτων ανά βδομάδα (για 13 εβδομάδες).

Για το προπτυχιακό σεμινάριο Νεοελληνικής Φιλολογίας, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέσουν από ένα μέχρι και τρία σχεδιαγράμματα του προπτυχιακού/ων σεμιναρίου/ων που θα μπορούσαν να διδάξουν, για οποιοδήποτε θέμα. Θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν σε κάθε σχεδιάγραμμα κατάλογο με πιθανά θέματα με τα οποία θα μπορούν να ασχοληθούν οι φοιτητές/τριες στις εργασίες τους.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/recruitment συμπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία και ανεβάζοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά σε μορφή PDF μέχρι την Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12.00 μμ.
Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα κληθούν να προσκομίσουν φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας (αν πρόκειται για τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές / Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (αν πρόκειται για Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία του Τμήματος ΒΝΕΣ, τηλέφωνο: (+357) 22-893870 ή (+357) 22-894302, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: bmg@ucy.ac.cy.
Οι υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησής τους.
Με την υποβολή της αίτησης, διαβεβαιώνεται ότι η διαχείριση και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων θα γίνονται με ασφάλεια και εχεμύθεια και θα υπόκεινται στις σχετικές απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα 2016/679(ΕΕ).
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό τον λόγο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιδιώκει τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για προώθηση ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και της κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για την προώθηση και διατήρηση ενός εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?