Find a Job

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών - Θέση Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας στη Βυζαντινή φιλολογία

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#PK61029
Type: Part time / Contract

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΣH ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤH ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Τίτλος: Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας στη Βυζαντινή φιλολογία
Κατηγορία: Με συμβόλαιο για ένα εξάμηνο (Εαρινό Εξάμηνο 2023/2024) χωρίς δυνατότητα ανανέωσης
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας (ΕΕΔ) στη Βυζαντινή Φιλολογία για το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, με σύμβαση μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου για διδασκαλία μίας παράδοσης κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2023/2024.
Η πλήρωση της θέσης υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης και στη συμπλήρωση του ακροατηρίου του μαθήματος.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Ο Ειδικός Επιστήμονας θα αναλάβει τη διδασκαλία μίας προπτυχιακής παράδοσης, η οποία εμπίπτει σε μία από τις δύο ακόλουθες θεματικές ενότητες:
ΒΝΕ 215-229 «Βυζαντινά λογοτεχνικά είδη»
ΒΝΕ 300-314 «Σημαντικά θέματα της βυζαντινής λογοτεχνίας»

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Διδακτορικός τίτλος στο αντικείμενο της Βυζαντινής φιλολογίας
2. Σχετικές δημοσιεύσεις στα θέματα που προτίθενται να διδάξουν οι ενδιαφερόμενες/οι
3. Εμπειρία πανεπιστημιακής διδασκαλίας.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας με διδακτορικό τίτλο είναι €68 την ώρα (από το ποσό αυτό θα αφαιρούνται οι εισφορές του εργοδοτουμένου στα διάφορα ταμεία του κράτους). Η πληρωμή γίνεται ως εξής: αμοιβή x 3 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα (ένα μάθημα αντιστοιχεί σε 3 ώρες διδασκαλίας) Χ 15 εβδομάδες που διαρκεί το Εαρινό Εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενες/οι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Σε περίπτωση που το άτομο που θα επιλεγεί εργάζεται στον Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει το ίδιο να εξασφαλίσει εκ των προτέρων σχετική άδεια από το αρμόδιο Τμήμα/Υπουργείο ή ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Οι ενδιαφερόμενες/οι παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, το οποίο να περιλαμβάνει απαραιτήτως κατάλογο επιστημονικών δημοσιεύσεων και διεύθυνση επικοινωνίας και αριθμό τηλεφώνου.
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
4. Σχεδιάγραμμα μαθήματος/των. Το σχεδιάγραμμα μαθήματος θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει:
• την περιγραφή και τους στόχους του μαθήματος.
• βιβλιογραφία (υποχρεωτική και προαιρετική).
• την κατανομή των διδακτικών ενοτήτων ανά εβδομάδα (για 15 εβδομάδες).

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/recruitment συμπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία και ανεβάζοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά σε μορφή PDF μέχρι την Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12.00 μμ.
Οι υποψήφιες/οι που θα επιλεγούν θα κληθούν να προσκομίσουν φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές/Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του εξωτερικού).
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα: (+357) 22-893870 ή (+357) 22-894302, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: bmg@ucy.ac.cy
Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστερες/οι υποψήφιες/οι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.
Με την υποβολή της αίτησης, διαβεβαιώνεται ότι η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων θα γίνεται με ασφάλεια και εχεμύθεια και θα υπόκειται στις σχετικές απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα 2016/679(ΕΕ).
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό τον λόγο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιδιώκει τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για προώθηση ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και της κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για την προώθηση και διατήρηση ενός εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?