Find a Job

Ανοικτό Σχολείο Δήμου Λεμεσού - Παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτή Κομμωτικής

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#CA59026
Type: Full time

Ο Δήμος Λεμεσού δέχεται αιτήσεις για παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτή για το πρόγραμμα «Ανοικτό Σχολείο» με αγορά υπηρεσιών για ένα (1) χρόνο, με δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής για ανανέωση της σύμβασης για περαιτέρω ένα (1) χρόνο, από εκπαιδευτές για το πρόγραμμα Κομμωτικής για διδασκαλία για τη σχολική χρονιά 2023– 2024.

Διευκρινίσεις

Αμοιβή εκπαιδευτή

 • Πρόγραμμα χρονικής διάρκειας ενάμιση (1,5) ώρας εβδομαδιαίως
 • Από 12 – 15 μαθητές €15 (ανά διδακτική ώρα εξήντα λεπτών)
 • Από 16 – 19 « €20
 • Από 20 – 23 « €25
 • Από 24+ « €30

Ο Δήμος θα επιλέξει κατά την κρίση του κατάλληλο εκπαιδευτή για την πιο πάνω ειδικότητα και θα ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών σε ένα άτομο και ακόμα ένα ως επιλαχών σε περίπτωση απουσίας ή τερματισμού των υπηρεσιών από τον πρώτο ανάδοχο.

 • Η διάρκεια παροχής υπηρεσιών αναμένεται να είναι από μέσα Οκτωβρίου 2023 μέχρι τέλη Μαΐου 2024 με εξαίρεση των δημοσίων αργιών και των σχολικών διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα όπως αυτές ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Καθήκοντα και υποχρεώσεις εκπαιδευτών

 • Αναλαμβάνει τη γενική ευθύνη, την οργάνωση και το συντονισμό του Προγράμματος/ Μαθήματος του με ετοιμασία αρχικού προγραμματισμού δραστηριοτήτων και υποβολή τελικής έκθεσης στο τέλος της χρονιάς.
 • Είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των εκπαιδευομένων κατά την παρουσία τους στο μάθημα
 • Φροντίζει για την ευταξία της αίθουσας που χρησιμοποιεί
 • Υποχρεούται να βρίσκεται 10 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος στο χώρο διδασκαλίας και να παραμένει μέχρι να φύγουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι
 • Απαγορεύεται η αποχώρηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος του
 • Αναφέρει στο Συντονιστή ανάρμοστες συμπεριφορές και περιστατικά που τυχόν προκύψουν
 • Διατηρεί απουσιολόγιο και όπου χρειάζεται σημειώνει τη διδακτέα ύλη
 • Τηρεί τα χρονοδιαγράμματα
 • Είναι υπεύθυνος να ανοίγει και να κλείνει την αίθουσα διδασκαλίας και την καγκελόπορτα του σχολείου (εάν έχει κλειδί και είναι υπεύθυνος γι’ αυτό)
 • Σέβεται τον εξοπλισμό που υπάρχει στο χώρο διδασκαλίας και αναφέρει άμεσα οποιεσδήποτε ζημιές ή απώλειες
 • Οφείλει να κλείνει τα φώτα, τα κλιματιστικά και τα παράθυρα όταν τελειώνει το μάθημα του
 • Ενημερώνει τον Συντονιστή για τυχόν ακύρωση του μαθήματος. Σε περίπτωση που το μάθημα ακυρωθεί και δεν ενημερώσει τον υπεύθυνο Συντονιστή τότε θα υπάρξουν κυρώσεις
 • Σε περίπτωση που το μάθημα ακυρωθεί δεν θα το πληρωθεί εκτός και αν το αναπληρώσει
 • Συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του προγράμματος
 • Διατηρεί άμεση και αγαστή συνεργασία με τον Συντονιστή του προγράμματος
 • Φροντίζει για την καθαριότητα και απολύμανση της τάξης και τηρεί όλα τα μέτρα που προνοούν τα εκάστοτε πρωτόκολλα ασφάλειας και υγείας σύμφωνα με τον Περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο
 • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη « ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2023-2024 τα εξής:

α) Όπου απαιτούνται από τη Νομοθεσία συγκεκριμένα προσόντα θα πρέπει να υποβληθούν τα σχετικά πιστοποιητικά

β)Αντίγραφο διπλώματος/ πτυχίου /μεταπτυχιακού/ βεβαιώσεων παρακολούθησης σεμιναρίων, σχετικά με το θέμα για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση

γ) Βιογραφικό σημείωμα.

δ) Οι αιτήσεις πρέπει να είναι κλειστές, να απευθύνονται στο Δήμο Λεμεσού και να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου που βρίσκεται στο ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου στην οδό Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 23 μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Τρίτης 26 Σεπτεμβρίου, 2023.

ε) Σχετική πείρα θα αξιολογηθεί θετικά .

στ) Για τους εκπαιδευτές που θα παρέχουν υπηρεσίες θα ετοιμαστούν και θα πρέπει να υπογραφούν σχετικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στα τηλέφωνα 25884350 και 25884361 καθημερινά μεταξύ των ωρών 08:00 – 14:00.

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?