Find a Job

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Επιστημών της Αγωγής (ΕΠΑ) - Ειδικός Επιστήμονας

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#CA04971
Type: Contract

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ (ΕΡΕΥΝΑ)
ΤΙΤΛΟΣ: Ειδικός Επιστήμονας για Έρευνα, ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: 1 (Μία)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Σύμβαση (συμβόλαιο για 4 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη 12 μήνες)
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής (ΕΠΑ) του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Επιστήμονα μερικής απασχόλησης (100 - 110 ώρες/μήνα) για εργοδότηση σε Ερευνητικό Πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους με τίτλο «Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ): Πρόληψη, Στήριξη και Ενδυνάμωση Παιδιών Υψηλού Κινδύνου» για 4 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη 12 μήνες.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Τα καθήκοντα και ευθύνες του Ειδικού Επιστήμονα θα είναι η παροχή υποστήριξης για διεκπεραίωση εφαρμοσμένης έρευνας σε δημοτικά σχολεία που θα αφορά κυρίως στoν σχεδιασμό παρεμβατικών δράσεων και συνοδευτικού υλικού για παιδιά ρίσκου ή/και παιδιά με αναπηρία, εκπαίδευση και συμβουλευτική στήριξη εκπαιδευτικών στην εφαρμογή παρεμβατικού πλάνου, εκπαίδευση διδακτικού προσωπικού σε βέλτιστες πρακτικές στον γνωστικό και κοινωνικόσυναισθηματικό τομέα των παιδιών, επισκέψεις σε σχολεία για έλεγχο της υλοποίησης διδακτικών παρεμβάσεων, συλλογή και καταχώρηση δεδομένων, συγγραφή άρθρων και εκθέσεων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω προσόντα:

 • Να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού (M.Α. ή Μ.Ed.) ή/και διδακτορικού τίτλου (Ph.D.) στον κλάδο της Ειδικής/Ενιαίας Εκπαίδευσης, Σχολικής/Κλινικής Ψυχολογίας ή άλλο συναφή κλάδο
 • Εξαιρετική χρήση του γραπτού και προφορικού λόγου
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Δυναμική προσωπικότητα με εξαιρετικές δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας και ομαδικότητας
 • Ικανότητα να εργάζεται κάτω από πίεση και να τηρά προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα
 • Εξαιρετική ικανότητα αναλυτικής σκέψης και λύσης προβλήματος
 • Υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία
 • Εξαιρετική δεξιότητα να εργάζεται σε ομάδα

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην εκπαιδευτική στήριξη παιδιών ρίσκου για σχολική αποτυχία ή/και παιδιών με αναπηρία

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η πλήρωση της θέσης είναι με συμβόλαιο για περίοδο 4 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη 12 μήνες. Το μηνιαίο κόστος εργοδότησης καθορίζεται σε 1,100 ευρώ. Με βάση απόδοσης και συνέπειας του εργοδοτούμενου, το κόστος ενδέχεται να αυξηθεί. Από το ποσό αυτό θα αφαιρούνται εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου. Δεν προνοείται 13ος μισθός.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω:

 • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να περιλαμβάνεται διεύθυνση επικοινωνίας και αριθμός τηλεφώνου
 • Αντίγραφα αναλυτικών βαθμολογιών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού/ών πτυχίου/ων
 • Ονόματα τριών ατόμων (ο ένας, τουλάχιστον, να είναι ακαδημαϊκός), από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή PDF με θέμα «Ειδικός Επιστήμονας – ΠροΘεΣυ» μέχρι τις 02 Απριλίου 2019 στη Δρα Λευκή Κουρέα (klefki@ucy.ac.cy).
Για οποιεσδήποτε απορίες ή/και διευκρινήσεις αναφορικά με την εν λόγω θέση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Δρα Λευκή Κουρέα (klefki@ucy.ac.cy).