Find a Job

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Τμήμα Αρχαιοτήτων) - Δέκα (10) θέσεις Συντηρητών

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#CA49367
Type: Full time / Temporary

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Αρχαιοτήτων, ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου, για περίοδο τριάντα έξι (36) μηνών, για την πλήρωση δέκα (10) θέσεων Συντηρητών [Κλ. Α8, Α10 και Α11] στο Τμήμα Αρχαιοτήτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου του Νέου Κυπριακού Μουσείου (ΝΚΜ).

Σημειώνεται ότι όπου γίνεται αναφορά στην παρούσα προκήρυξη στον όρο «Συντήρηση», για τους σκοπούς του παρόντος έργου, νοείται η Συντήρηση Κινητών Αρχαιοτήτων οι οποίες απαρτίζονται από τα πιο κάτω υλικά: μέταλλο, γυαλί, πηλό, λίθο, φαγεντιανή, οστό, ελεφαντόδοντο και άλλα συναφή υλικά. Στην προκήρυξη αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται η συντήρηση ακίνητων αρχαιοτήτων (όπως μνημείων, αρχαιολογικών καταλοίπων ή ιστορικών κτηρίων) ή η συντήρηση τοιχογραφιών, ψηφιδωτών, χαρτιού, υφάσματος, πινάκων, εικόνων και εκκλησιαστικών κειμηλίων.

Στόχος του έργου είναι η Συντήρηση και προετοιμασία για μεταφορά και έκθεση των κινητών αρχαιοτήτων που θα εκτεθούν και φυλαχθούν στο ΝΚΜ, οι οποίες επί του παρόντος εκτίθενται ή φυλάσσονται στα Μουσεία και αποθήκες υπό την αρμοδιότητα του Τμήματος Αρχαιοτήτων: το Κυπριακό Μουσείο στη Λευκωσία και τα Αρχαιολογικά Μουσεία στις Επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου.

1. Καθήκοντα και ευθύνες:

Έκαστος/η εργοδοτούμενος/η θα:

i. Εργαστεί για διάρκεια τριάντα έξι (36) μηνών.

ii. Αναλάβει την πρακτική (hands-on) συντήρηση αρχαιολογικών αντικειμένων και ευρημάτων που θα εκτεθούν ή φυλαχθούν στο ΝΚΜ. Τα αντικείμενα/ευρήματα αυτά μπορεί να είναι μεταλλικά, κεραμικά, γυάλινα, λίθινα, οστέινα, ελεφαντοστέινα, φαγεντιανά, κ.ά.

iii. Συμμετέχει στην αφαίρεση και απομάκρυνση αρχαιολογικών αντικειμένων από τους εκθεσιακούς χώρους των υφιστάμενων Μουσείων.

iv. Συμμετέχει στον σχεδιασμό και εφαρμογή νέων στηριγμάτων των εκθεμάτων.

v. Τεκμηριώνει και καταγράφει όλες τις επεμβάσεις συντήρησης σύμφωνα με τις διαδικασίες του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

vi. Προετοιμάζει τα αρχαιολογικά αντικείμενα/ευρήματα για τη μεταφορά τους στο ΝΚΜ και συμμετέχει στη συσκευασία τους.

vii. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλη εργασία του ανατεθεί σε σχέση με τη Συντήρηση και προετοιμασία των αντικειμένων που θα εκτεθούν ή θα φυλαχθούν στο ΝΚΜ.

viii. Είναι σε συνεχή επαφή, συνεννόηση και συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή του Τμήματος Αρχαιοτήτων και συνεργάζεται με το προσωπικό του Τμήματος Αρχαιοτήτων σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις επαρχίες.

2. Απαιτούμενα Προσόντα:

i. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Συντήρηση (Σημ.: ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). Οι σπουδές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν πρακτική εξάσκηση/εκπαίδευση στη Συντήρηση αρχαιολογικών κινητών ευρημάτων/αντικειμένων, όπως αυτή ορίζεται πιο πάνω. Να υποβληθεί σχετική βεβαίωση/έγγραφο/αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.

ii. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας όπως καθορίζεται από τα κριτήρια της ΕΔΥ.

iii. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

Σημειώσεις:

i. Ενόψει Απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

Αναφορικά με τους υποψηφίους –

(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και

(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

3. Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και μοριοδότηση:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΟΡΙΑ

1ος Μεταπτυχιακός τίτλος επιπέδου Master στη Συντήρηση

1

2ος Μεταπτυχιακός τίτλος επιπέδου Master στη Συντήρηση ή Μεταπτυχιακός τίτλος επιπέδου Διδακτορικού στη Συντήρηση

1

Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοιας φύσης έργο

0,5 μονάδα ανά 6 μήνες με μέγιστες τις 5 μονάδες (δηλ. 10 χρόνια)

Σημειώσεις:

i. Για την τεκμηρίωση όλων των πιο πάνω θα πρέπει να υποβληθούν σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

ii. Ο 1ος Μεταπτυχιακός τίτλος επιπέδου Master στη Συντήρηση πρέπει να συμπεριλαμβάνει/να είναι σχετικός με θέματα συντήρησης κινητών αρχαιολογικών ευρημάτων/αντικειμένων, όπως ορίζεται πιο πάνω.

iii. Σε περίπτωση που αιτητής/τρια θεωρηθεί ως υποψήφιος λόγω Μεταπτυχιακού Τίτλου που κατέχει, ο συγκεκριμένος Μεταπτυχιακός Τίτλος δεν θα μοριοδοτείται. Σε αυτή την περίπτωση θα μοριοδοτούνται επιπρόσθετοι Μεταπτυχιακοί Τίτλοι, αν υπάρχουν.

iv. Αποδεκτό τεκμήριο (να υποβληθούν σχετικές βεβαιώσεις) για προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοιας φύσης εργασία αποτελεί η πείρα που αποκτήθηκε στην πρακτική Συντήρηση κινητών αρχαιολογικών ευρημάτων/ αρχαιοτήτων των υλικών που ορίζονται πιο πάνω. Πείρα που αποκτήθηκε στη συντήρηση υλικών που δεν συμπεριλαμβάνονται στα καθήκοντα της θέσης (π.χ. στη συντήρηση τοιχογραφιών, χαρτιού, εκκλησιαστικών κειμηλίων, ψηφιδωτών, ιστορικών/αρχαίων μνημείων, κ.ά) δεν θα μοριοδοτείται. Πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια σπουδών δεν θα μοριοδοτείται. Σε περίπτωση που στα σχετικά πιστοποιητικά/βεβαιώσεις δεν καθορίζεται η χρονική περίοδος της πείρας, ο καθορισμός του χρόνου αυτής, θα αποδίδεται από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, βάσει προκαθορισμένων τιμών, ανά αντικείμενο/ομάδα αντικειμένων.

v. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται διαδοχικά υπόψη με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: (α) η προηγούμενη πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, (β) η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, (γ) ο βαθμός Πανεπιστημιακού Διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος, (δ) άλλη πείρα ή ακαδημαϊκά προσόντα σε άλλους, από τους πιο πάνω καθορισμένους, τομείς της συντήρησης. Σε περίπτωση που αιτητής/τρια θεωρηθεί ως υποψήφιος λόγω Μεταπτυχιακού Τίτλου που κατέχει, στον οποίο δεν έχει αποδοθεί βαθμός, θα μοριοδοτείται ως να έχει πτυχίο με βαθμό «Λίαν Καλώς».

4. Επιπλέον πληροφορίες:

i. Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8 και σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.

ii. Με βάση το άρθρο 10 του Ν. 70(Ι)/2016, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεών του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του, όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο.

iii. Με βάση τον υπό αναφορά Νόμο, τα άτομα που προσλαμβάνονται δε θα μετατρέπονται σε εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου. Σημειώνεται επίσης ότι σε περίπτωση που το έργο ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης ή/και κατά την πορεία εξέλιξης του έργου ο εργοδοτούμενος κριθεί ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967 έως 2022, Ν. 24/1967.

iv. Σύμφωνα με το άρθρο 15(1) του Νόμου 70(Ι)/2016 κάθε εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου, οφείλει να συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την εκάστοτε σε ισχύ οικεία νομοθεσία και τις σύμφωνες προς αυτή διοικητικές οδηγίες και εγκύκλιες διαταγές σε σχέση με τα καθήκοντα και υποχρεώσεις που ισχύουν αντιστοίχως, για τους δημόσιους υπαλλήλους.

v. Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας τριάντα έξι (36) μηνών. Πριν την υπογραφή της σύμβασης θα κληθούν να υποβάλουν επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει καθαρό ποινικό μητρώο.

vi. Η σύμβαση απασχόλησης δύναται να τερματίζεται αυτοδικαίως τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε περίπτωση που η εργασία για την οποία προσληφθούν να εκτελέσουν παύσει να υφίσταται πριν την πάροδο των τριάντα έξι (36) μηνών.

vii. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότησή του/της τερματίζεται αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από υποψήφιους/ες με αναπηρίες, εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου, Ν. 146(Ι)/2009.

viii. Ο/η αιτητής/τρια πρέπει να είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ix. Ο/η προσληφθής/φθείσα θα τοποθετηθεί στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, στη Λευκωσία ή/και όπου αλλού του ανατεθεί από το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

x. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σε ηλεκτρονική μορφή, ως ακολούθως:

(α) Να προμηθευτούν το έντυπο «Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία» μέσω της Ιστοσελίδας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ((https://www.mof.gov.cy/mof/papd/papd.nsf/AH/62494234DCC182D2C22587ED002D9C17/$file/Ai^n%20εργοδοτουμένων%20ορισμένου%20χρόνου.pdf?OpenEleιτιent) ή μέσω της Ιστοσελίδας του Τμήματος Αρχαιοτήτων

(www.mcw.gov.cy/mcw/DA/DA.nsf/All/6F878C2508C5F02DC225893A00293DB3?OpenDocument).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν επίσης να προμηθευτούν το έντυπο της αίτησης από τα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Αρχαιοτήτων (Κυπριακό Μουσείο, Λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη 1, 1097 Λευκωσία).

(β) Το έντυπο αίτησης πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα, να υπογράφεται, να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να συνοδεύεται με τα αναγκαία πιστοποιητικά. Νοείται ότι όλα τα έγγραφα (πτυχία, διπλώματα, βεβαιώσεις), που αναγράφονται στην Παράγραφο 2, θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση των ενδιαφερομένων. Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά να παρουσιαστούν εφόσον ζητηθούν για έλεγχο. Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

(γ) Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδίνονται στο Αρχείο του Τμήματος Αρχαιοτήτων (Κυπριακό Μουσείο, Λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη 1, 1097 Λευκωσία), είτε να σταλούν συστημένες μέσω Ταχυδρομείου στην θυρίδα Τ.Θ. 22024, 1516. Στον φάκελο της αίτησης θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για τη θέση Εργοδοτούμενου/ης Ορισμένου Χρόνου στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, Συντηρητές, Αρ. Φακ.: 15.17.007.01». Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί εντός του χρονικού περιθωρίου που αναφέρεται στην ακόλουθη παράγραφο με αριθμό 4(χ)(δ).

Η αρμόδια Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την παρουσίαση των εγγράφων σε έντυπη μορφή για επιβεβαίωση των στοιχείων που έχει υποβάλει ο/η αιτητής/τρια. Τα πρόσωπα που θα κληθούν να υπογράψουν τη σύμβαση θα πρέπει να υποβάλουν τα έγγραφα της αίτησής τους σε πρωτότυπη μορφή για έλεγχο πριν την υπογραφή της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον εντοπιστεί οποιαδήποτε αλλοίωση στοιχείων που επηρεάζουν το αποτέλεσμα της προσφοράς της θέσης σε υποψήφιο/α, το αρμόδιο Τμήμα θα προχωρήσει με την απόρριψη της αίτησης και δεν θα προχωρήσει σε υπογραφή της σύμβασης με τον/την εν λόγω υποψήφιο/α και θα προχωρήσει με την προσφορά της θέσης στον/στην αμέσως επόμενο/η υποψήφιο/α, σύμφωνα με τον πίνακα που θα έχει δημοσιευτεί.

(δ) Τελευταία ημερομηνία παράδοσης των αιτήσεων στο Τμήμα Αρχαιοτήτων είναι η Παρασκευή, 17/2/2023, ώρα 14:00.

xi. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με την κα Στέλλα Πισσαρίδου, τηλ. 22865858 και την κα Ελένη Λοϊζίδου, τηλ. 22865812 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Τμήματος Αρχαιοτήτων antiquitiesdept@da.mcw.gov.cy

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?