Find a Job

Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας» 

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#PK47235
Type: Full time / Contract

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας» 
Αρ. Θέσεων: Μία (1)
Κατηγορία: Ορισμένου χρόνου
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου
με πλήρη απασχόληση, για απασχόληση στο Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας».
Το Έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κι από εθνικούς πόρους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Πανεπιστημιακός τίτλος σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο.
• Γενική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε οικονομικά ή/και διοικητικά ή/και ερευνητικά θέματα ή/και θέματα ανθρώπινου δυναμικού.
• Εμπειρία και δεξιότητες με λογισμικά προγράμματα MS Office.
• Άριστη γνώση (προφορική και γραπτή) της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
• Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία κι ευθυκρισία.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
o Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφή θέματα με τη γενική εμπειρία
o Εμπειρία σε ακαδημαϊκό περιβάλλον
o Εμπειρία σε δικτύωση με τον επιχειρηματικό κόσμο κι επιχειρηματικούς συνδέσμους
o Εμπειρία στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων
Ο/Η Ειδικός/ή Επιστήμονας θα συμμετέχει στο Έργο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης με φυσική παρουσία 100% του χρόνου του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου κι όπως αυτός ο χρόνος θα καθοριστεί από τον Υπεύθυνο του Έργου.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
• Ενεργή συμμετοχή στις διαδικασίες υποστήριξης φοιτητών/φοιτητριών/επιχειρήσεων/οργανισμών για τη συμμετοχή τους στο Έργο.
• Ενεργή συμμετοχή στις διαδικασίες αναζήτησης θέσεων τοποθέτησης σε επιχειρήσεις κι οργανισμούς.
• Ενεργή συμμετοχή στις διαδικασίες υποστήριξης του ακαδημαϊκού προσωπικού για τη συμμετοχή και παρακολούθηση των διαδικασιών τοποθετήσεων φοιτητών/φοιτητριών σε επιχειρήσεις κι οργανισμούς.
• Υποστήριξη στη δημιουργία στατιστικών αναφορών, συμπεριλαμβανομένων και στατιστικών μετρήσεων, σχετικά με την πρόοδο των τοποθετήσεων του Γραφείου Διασύνδεσης.
• Υποστήριξη των υπολοίπων Γραφείων Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων που συμμετέχουν στο Έργο.
• Ενεργή συμμετοχή στη διαχείριση και υποστήριξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Έργου.
• Συμμετοχή στη διοργάνωση και παρουσία στις ενημερωτικές εκδηλώσεις του Έργου.
• Συμμετοχή στην τήρηση αρχείου/βάσης δεδομένων του Γραφείου Διασύνδεσης (π.χ. αρχείο αλληλογραφίας, αρχείο συναντήσεων, αρχείο συνεδριάσεων, αρχείο στατιστικών, αρχείο συμβολαίων, αρχείο εκδηλώσεων, αρχείο τοποθέτησης φοιτητών κι όποιο άλλο συναφές αρχείο κριθεί απαραίτητο).
• Εκτελεί όποιο άλλο συναφές καθήκον του/της ανατεθεί από τον/την υπεύθυνο του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Κύπρου κι από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Έργου.
Τα πιο πάνω θα εκτελούνται σε συνεννόηση του/της Ειδικού Επιστήμονα και του/της υπεύθυνου/ης του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε χώρο και τόπο που θα καθοριστεί από το Πανεπιστήμιο και από τον οποίο χώρο θα γίνονται όλες οι σχετικές επικοινωνίες σε καθημερινή βάση. Τυχόν μελέτες/αναφορές κ.ά. θα παραδίδονται στην Ελληνική ή/και στην Αγγλική γλώσσα σε ηλεκτρονική μορφή και σε προγράμματα του περιβάλλοντος Microsoft Office ή ισοδύναμου.
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι μέχρι τις 30/11/2023. Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές ανέρχονται στα €1479,55. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδοτούμενου. Ο Ειδικός Επιστήμονας θα δικαιούται άδεια ανάπαυσης, κατ’ αναλογία, 20 ημερών ετησίως, εφόσον η διάρκεια της σύμβασης απασχόλησης είναι τουλάχιστον 13 εβδομάδες. Το Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την Αγορά Εργασίας» δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
2. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας, email και τηλεφωνικού αριθμού επικοινωνίας).
3. Αντίγραφα πτυχίων και αποδεικτικών τεκμηρίωσης όλων των ζητούμενων (γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία, κλπ).
4. Ονόματα τριών ατόμων (και στοιχεία επικοινωνίας) από τα οποία δυνατό να ζητηθούν συστάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στο Γραφείο Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση liaison.offices@ucy.ac.cy μέχρι τις 16/12/2022 και ώρα 15:00 σε μορφή PDF.
Οι υποψήφιοι που πληρούν τα προσόντα θα ενταχθούν σε κατάλογο επιλαχόντων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Γραφείο Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο (τηλ: 22894082 και email: liaison.offices@ucy.ac.cy).
Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες ανά θέση που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησης τους.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?