Find a Job

Δήμος Λάρνακας - Θέση Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#CA46959
Type: Full time / Contract
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ο Δήμος Λάρνακας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016) γίνονται δεκτές αιτήσεις για την απασχόληση Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού Ορισμένου Χρόνου (Κλ. Α2-Α5-Α7(ιι)) για χρονική περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες για τις ανάγκες του Δήμου Λάρνακας.

Ο ετήσιος βασικός μισθός θα είναι η αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης. Με βάση το άρθρο 10 του Ν. 70(Ι)/2016, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεών του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ Προϋπολογισμό του Δήμου Λάρνακας. Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης, ο εργοδοτούμενος τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης.

Το άτομο που θα επιλεγεί θα υπογράψει 12μηνη σύμβαση, η οποία δύναται να ανανεωθεί, με μέγιστη περίοδο απασχόλησης είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Επισημαίνεται ότι οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου και η σύμβαση τερματίζεται αυτοδικαίως, τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε περίπτωση που η συγκεκριμένη ανάγκη εκλείψει ή το έργο ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης απασχόλησης, ή ο εργοδοτούμενος κριθεί κατά την αξιολόγησή του ανεπαρκής, είτε άλλως πως.

Κάθε εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου οφείλει να συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκάστοτε σε ισχύ οικεία νομοθεσία και τις σύμφωνες προς αυτή διοικητικές οδηγίες και εγκυκλίους διαταγές σε σχέση με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που ισχύουν αντιστοίχως για τους υπαλλήλους του Δήμου Λάρνακας.

 

1. Καθήκοντα και Ευθύνες:

1.1 Εκτελεί συνήθη λογιστικά καθήκοντα, τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

(α) Έλεγχο και εποπτεία των εσόδων και εξόδων του Δήμου.

(β) Τήρηση λογιστικών βιβλίων, καταστάσεων ή μητρώων, περιλαμβανομένων βιβλίων αποθηκών και ταμείου, καθώς και ταξινόμηση και φύλαξη εγγράφων σχετικών με την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.

(γ) Είσπραξη τελών και δικαιωμάτων καθώς και καταχώρηση και ενημέρωση των σχετικών βιβλίων και μητρώων για τις εισπράξεις.

(δ) Ετοιμασία και έκδοση τιμολογίων ή καταστάσεων λογαριασμού, ετοιμασία επιταγών και δελτίων πληρωμών και διενέργεια πληρωμών.

(ε) Συλλογή στοιχείων σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δήμου και ετοιμασία σχετικών εκθέσεων.

(στ)   Χειρισμό συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή για καταχώρηση στοιχείων.

(ζ) Διανομή τιμολογίων ή λογαριασμών του Δήμου, είσπραξη των τελών και δικαιωμάτων που επιβάλλονται σύμφωνα με το Νόμο και τους Δημοτικούς Κανονισμούς, είτε στα Γραφεία του Δήμου είτε μετά από επίσκεψη στους φορολογουμένους και παράδοση των εισπράξεων σε εξουσιοδοτημένο Λειτουργό και/ή κατάθεση τούτων στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς του Δήμου.

(η) Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την αποθήκευση υλικών που περιλαμβάνουν παραλαβή και έκδοση υλικών, τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, λειτουργία μεθόδου εντόπισης και παρακολούθησης υλικών κλπ. σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς και Οδηγίες.

1.2 Διεξάγει αλληλογραφία που σχετίζεται με τα καθήκοντά του.

1.3 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

 

2. Απαιτούμενα Προσόντα:

(α) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

(β) Επιτυχία στο 3ο Επίπεδο Εξέτασης στη Λογιστική (Pearson LCCI Level 3 Certificate in Accounting (VRQ) ή Pearson LCCI Level 3 Certificate in Financial Accounting (VRQ) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή στην Ανώτερη (Higher) εξέταση στη Λογιστική του Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών.

(γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. (δ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο “Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στον Δήμο Λάρνακας», το οποίο μπορούν να εξασφαλίσουν από την Γραμματεία του Δήμου ή από την ιστοσελίδα του Δήμου Λάρνακας www.larnaka.org.cy. Η αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχει με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών και καθηκόντων προηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του αιτητή, και να τεκμηριώνεται με τα αναγκαία πιστοποιητικά/βεβαιώσεις (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και από την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάσθηκε ο αιτητής, η οποία να αναφέρει τη θέση που κατείχε (με ημερομηνίες, μήνα/έτος), τα καθήκοντα της θέσης, τα έργα στα οποία συμμετείχε (με αναφορά στα βασικά τους στοιχεία, όπως η χρονική διάρκεια, το περιεχόμενο, ο προϋπολογισμός κλπ) και το ρόλο που είχε σε αυτά, ώστε να τεκμηριώνεται επαρκώς η απόκτηση της εξειδικευμένης πείρας. Πείρα σε ακαδημαϊκό περιβάλλον δεν προσμετρείται για σκοπούς της παρούσας αξιολόγησης. Τονίζεται ότι η απουσία αποδεικτικών για τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα σημαίνει αποκλεισμό από τη διαδικασία. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Για την πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και την καλή γνώση της Αγγλικής, οι αιτητές πρέπει να επισυνάψουν τα αποδεκτά από τη Δημόσια Υπηρεσία τεκμήρια μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων. Τα πρωτότυπα θα παρουσιαστούν για έλεγχο όταν ζητηθούν. Κατάλογος των αποδεκτών για σκοπούς της πλήρωσης της παρούσας θέσης «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy), τον οποίο οι αιτητές πρέπει να συμβουλευθούν πριν την συμπλήρωση της αίτησης.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα κεντρικά γραφεία του Δήμου, 5ος όροφος, γωνία Λεωφ. Αθηνών και Νικολάου Λανίτη, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 09/12/2022 και ώρα 14:00.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κριτήρια που καθορίστηκαν από την Επιτροπή Καθορισμού Κριτηρίων και Αξιολόγησης Αιτήσεων για τη θέση Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού Ορισμένου Χρόνου

Α/Α

Προσόντα / Πείρα

Μονάδες

Επεξήγηση

1

Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος σε θέμα συναφές με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης

1

Η κατοχή πέραν του ενός Πανεπιστημιακού διπλωματος δεν θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς μοριοδότησης

2

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα συναφές με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης

1

Η κατοχή πέραν του ενός Μεταπτυχιακού δεν θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς μοριοδότησης

3

ACA ή ACCA ή CPA ή άλλος τίτλος / προσόν που είναι αναγνωρισμένος ως ισότιμος από την αρμόδια Αρχή ή το αρμόδιο Σώμα

2

Θα λογίζεται ένας μόνο τίτλος / προσόν

4

Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης αποκτηθείσα σε λογιστικό οίκο/γραφείο ή στο Λογιστήριο οργανισμού μετά την απόκτηση του απαιτούμενου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών

0-5

0,5 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα πέντε (5) συμπληρωμένα χρόνια

5

Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία και θεωρητική κατάρτιση.

0-5

Θα διεξαχθεί προφορική εξέταση προς αξιολόγηση του εν λόγω προσόντος από την Επιτροπή Καθορισμού Κριτηρίων και Αξιολόγησης Αιτήσεων

Σημειώσεις:

  • Για την αξιολόγηση και μοριοδότηση του κριτηρίου (5) στον Πίνακα ανωτέρω, θα διεξαχθεί προφορική εξέταση από την Επιτροπή Καθορισμού Κριτηρίων και Αξιολόγησης Αιτήσεων στην οποία θα κληθούν μόνο όσοι ενδιαφερόμενοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, ως αυτά καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη.
  • Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοβαθμήσουν θα λαμβάνεται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας ο χρόνος της εμπειρίας στα καθήκοντα της θέσης ως περιγράφονται ανωτέρω. Σε περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, θα γίνει κλήρωση για την επιλογή του υποψηφίου, στην παρουσία των εμπλεκομένων αν το επιθυμούν.
  • Ο επιτυχών θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση εργοδότησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση εργασίας τακτής προθεσμίας και πριν τη υπογραφή της, θα πρέπει να υποβάλει επίσημο έγγραφο στην Ελληνική γλώσσα, που να αποδεικνύει καθαρό ποινικό μητρώο.
  • Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 24816566 ή 24816569.
Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?