Find a Job

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Ιατρική Σχολή - Ειδικός Επιστήμονας ΄Ερευνας

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#PK44269
Type: Part time / Contract

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας ΄Ερευνας
Αρ. Θέσεων: Μια (1)
Κατηγορία: Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι 2 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη 4 μήνες
Τόπος Εργασίας: Ιατρική Σχολή, Σιακόλειο Ίδρυμα, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας για μερική απασχόληση (129 ώρες/μήνα), για το Εσωτερικό Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Novel echocardiographic techniques for prompt diagnosis of cardiac dysfunction in cancer-treated patients» του Δρ. Νικολάου Καδόγλου, Λέκτορα Καρδιολογίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Πτυχίο Ιατρικής.
• Προηγούμενη εμπειρία στην κλινική διαχείριση ασθενών με καρκίνο
• Προηγούμενη εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικό πρόγραμμα. Θα εκτιμηθεί συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα ασθενών με καρδιοπάθειες.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
• Λήψη κλινικού ιστορικού
• Συλλογή, καταγραφή και ανάλυση δεδομένων

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι ενδεικτικά για τη χρονική περίοδο 1/11/2022 – 31/12/2022. Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα ανέρχονται στα €1.044 (από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδοτούμενου). Δεν προνοείται καταβολή 13ου μισθού.
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
2. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου).
3. Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες
4. Ονόματα τριών ατόμων, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο να είναι ακαδημαϊκοί, από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στον Δρ.Νικόλαο Καδόγλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kadoglou.nikolaos@ucy.ac.cy μέχρι και τις 30/09/2022 σε μορφή PDF/WORD
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Δρ.Νικόλαο Καδόγλου (τηλ: 22895260 και email: kadoglou.nikolaos@ucy.ac.cy).
Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη.
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησής τους.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης. 

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?