Find a Job

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Προνοίας - Δύο (2) Θέσεις Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#CA44108
Type: Part time

Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση δύο (2) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών (Κλ. Α8, Α10 και Α11) στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, στο πλαίσιο υλοποίησης Έργου τακτής προθεσμίας «Δημιουργία Προγράμματος για την Κοινωνική Επανένταξη και Αποκατάσταση Θυμάτων Εμπορίας στην Κοινότητα», στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (2021-2027).

 

1. Απαιτούμενα Προσόντα:

1) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Κοινωνική Εργασία/Ευημερία/Πρόνοια, Ψυχολογία.

(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

3) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

 

2. Τα κριτήρια αξιολόγησης και η μοριοδότηση των υποψηφίων έχουν ως ακολούθως:

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΟΡΙΑ

1.

Βαθμός Πανεπιστημιακού Διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος σε θέμα που καθορίζεται στα απαιτούμενα προσόντα (παρ. 1(1)).

Άριστα: 4

Λίαν Καλώς: 3

Καλώς: 2

2.

Διδακτορικός τίτλος (Phd) που είναι σχετικός με τα θέματα που καθορίζονται στα απαιτούμενα προσόντα (παρ. 1(1)).

3

3.

Μεταπτυχιακός τίτλος επιπέδου master που είναι σχετικός με τα θέματα που καθορίζονται στα απαιτούμενα προσόντα (παρ. 1(1)).

Σημ.: Σε περίπτωση που αιτητής θεωρηθεί ως υποψήφιος λόγω Μεταπτυχιακού Τίτλου που κατέχει, ως η σημείωση της παρ. 1(1), θα μοριοδοτείται ως να έχει πτυχίο με βαθμό «Λίαν Καλώς».

2

4.

Postgraduate Diploma που είναι σχετικό με τα θέματα που καθορίζονται στα απαιτούμενα προσόντα (παρ. 1(1)).

1

5.

Διετής αποδεδειγμένη εργασιακή πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης που καθορίζονται στα σημεία (α), (β), (γ), (δ), (ε), (ζ), (η), (ι), (ια),(ιβ) και (ιδ) του Σχεδίου Υπηρεσίας Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών1.

0.50 μόρια για κάθε 6 συμπληρωμένους μήνες εργασίας με ανώτατο όριο τα 2 χρόνια

 

3. Σημειώσεις:

Α. Ισοβαθμία:

Στην περίπτωση που, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη μοριοδότηση, με βάση τα πιο πάνω κριτήρια αξιολόγησης, προκύπτει ισοβαθμία, τότε οι ισοβαθμούντες θα κατατάσσονται με βάση τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια, σε διαδοχικές αξιολογήσεις:

A.

Πρόσθετη αποδεδειγμένη εργασιακή πείρα, πέραν των δυο (2) ετών που θα μοριοδοτηθούν βάση της παραγράφου 2 (5) πιο πάνω και η οποία θα αφορά τα καθήκοντα που καθορίζονται στα (α), (β), (γ), (δ), (ε), (ζ), (η), (ι), (ια),(ιβ) και (ιδ) του Σχεδίου Υπηρεσίας Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Πρώτος σε σειρά προτεραιότητας θα κατατάσσεται ο αιτητής με τη μεγαλύτερη εργασιακή πείρα.

B.

Ακαδημαϊκά προσόντα αιτητή, νοουμένου ότι ο αιτητής δεν έχει μοριοδοτηθεί για το προσόν αυτό στα σημεία 2(1)-(4) πιο πάνω.

Πρώτος σε σειρά προτεραιότητας θα κατατάσσεται ο κάτοχος διδακτορικού τίτλου, δεύτερος ο κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου κ.ο.κ.

Γ

Βαθμολογία Απολυτηρίου δευτεροβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Πρώτος σε σειρά προτεραιότητας ο αιτητής με την υψηλότερη τελική βαθμολογία.

Δ.

Ημερομηνία γέννησης.

Προτεραιότητα στο μεγαλύτερο σε ηλικία αιτητή.

 

B. Καθήκοντα

1. Τα καθήκοντα που θα εκτελούν οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου που θα προσληφθούν θα αφορούν τα καθήκοντα που καθορίζονται στα σημεία (α), (β), (γ), (δ), (ε), (ζ), (η), (ι), (ια),(ιβ) και (ιδ) του Σχεδίου Υπηρεσίας Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών (Σ.Υ. 13/2012, ημερ. 16.3.2012), το οποίο είναι αναρτημένο στην Ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (www.mlsi.gov.cy/sws).

Συγκεκριμένα, θα παρέχεται συμβουλευτική καθοδήγηση και στήριξη στα θύματα εμπορίας ή/και εκμετάλλευσης προσώπων με στόχο την κοινωνική επανένταξη και αποκατάστασή τους. Στα πλαίσια αυτά θα ετοιμάζεται ατομικό σχέδιο φροντίδας και προστασίας του κάθε θύματος που φιλοξενείται στο Καταφύγιο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πρώτιστα η δημιουργία συνθηκών ασφάλειας, σεβασμού, προστασίας της αξιοπρέπειας του θύματος και η κατάλληλη προετοιμασία για την αποκατάσταση και επανένταξή του στην κοινότητα. Επίσης, θα προωθείται μεταξύ άλλων, η παραχώρηση των αναγκαίων πόρων διαβίωσης, περιλαμβανομένης κατάλληλης και ασφαλούς διαμονής, ψυχολογικής, υλικής και χρηματικής βοήθειας, η πρόσβαση σε δωρεάν επείγουσα και αναγκαία ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η ικανοποίηση των ειδικών αναγκών του θύματος που προκύπτουν λόγω εγκυμοσύνης, κατάστασης υγείας, αναπηρίας, διανοητικής ή ψυχολογικής διαταραχής ή σοβαρών μορφών ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας, η παραχώρηση υπηρεσιών διερμηνέα και μετάφρασης, όπου αυτό είναι απαραίτητο, η παρακολούθηση των ατόμων αυτών για περίοδο 3-6 μηνών μετά την έξοδό τους από το Καταφύγιο, η διασύνδεση και πρόσβαση σε προγράμματα εκπαίδευσης (π.χ. εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας) και τεχνικής/επαγγελματικής κατάρτισης, όπου αυτό εφαρμόζεται, με στόχο τη δυνατότητα επιστροφής στην αγορά εργασίας και στη δημιουργική απασχόληση. Πρόσθετα, θα παρέχεται εξατομικευμένη αξιολόγηση και κατάλληλη προετοιμασία και στήριξη του θύματος για θέματα επαναπατρισμού καθώς και η διενέργεια διαδικασιών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, για επανασύνδεση του θύματος με το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον.

2. Η τοποθέτηση των προσληφθέντων θα είναι η Επαρχία Λευκωσία και ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και των καθηκόντων που θα εκτελούν (όπως περιγράφονται πιο πάνω) δύναται να μετακινούνται σε άλλες Επαρχίες παγκύπρια.

3. Ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης.

4. Οι προσληφθέντες είναι δυνατό να εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

 

Γ. Πληροφορίες σχετικές με αποδεικτικά στοιχεία για τα απαιτούμενα προσόντα και την εργασιακή πείρα

1. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας διαπιστώνεται με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος και που απαιτεί η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) σε αντίστοιχες θέσεις του δημοσίου. Ο σχετικός κατάλογος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της ΕΔΥ http://www.psc.gov.cy/psc/psc.nsf/page31_gr/page31_gr?OpenDocument .

2. Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης είναι η αποδεδειγμένη εργασιακή πείρα που αποκτήθηκε με την εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται άμεσα με τα καθήκοντα που καθορίζονται στα σημεία (α), (β), (γ), (δ), (ε), (ζ), (η), (ι), (ια),(ιβ) και (ιδ) του Σχεδίου Υπηρεσίας Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών ή η πείρα που αποκτήθηκε από εθελοντική εργασία, αμισθί, δεν προσμετρείται.

3. Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία κοινωνικών ασφαλίσεων) και με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκε ο αιτητής, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης.

4. Διπλώματα ή Τίτλοι Σπουδών Σχολών και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης θα αξιολογούνται ως πανεπιστημιακού επιπέδου μόνο όταν συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ισοτιμίας που εκδόθηκε από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

5. Οι αιτητές που κατέχουν προσόντα στην Κοινωνική Εργασία/Ευημερία/Πρόνοια, σύμφωνα με την παράγραφο (1) των απαιτούμενων προσόντων, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία και η εγγραφή τους να είναι σε ισχύ.

 

Δ. Αμοιβή

Ο ετήσιος βασικός μισθός θα είναι στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας Α8. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου και του σχετικού Παραρτήματος – Μισθολογικές Κλίμακες του υπό αναφορά Νόμου, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεών του απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής (€22.048 ετήσιος βασικός) για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο.

 

Ε. Υποβολή Αίτησης

1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σε έντυπη μορφή, ως ακολούθως:

(α) Μπορούν να προμηθευτούν την Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία μέσω της Ιστοσελίδας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (www.mlsi.gov.cy/sws) ή από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Ευημερίας και Γραφεία Κοινωνικών Υπηρεσιών ή από τα Κεντρικά Γραφεία Ευημερίας στη Λευκωσία.

(β) Η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία και τα απαραίτητα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο ιδιοχείρως στα Κεντρικά Γραφεία Ευημερίας στη Λευκωσία (Λεωφ. Προδρόμου 63, 2063 – Στρόβολος), με παραλαβή του αποκόμματος απόδειξης της αίτησης, μεταξύ των ωρών 08.00 – 14.30, είτε με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου στην ταχυδρομική διεύθυνση Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, 1468 Λευκωσία.

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για δύο (2) θέσεις Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών ΕΟΧ στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας».

(γ) Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 14.30. Τελευταία ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων μέσω ταχυδρομείου είναι η Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου).

2. Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται. Αποτελεί ευθύνη του υποψηφίου η αποστολή των απαραίτητων πιστοποιητικών/τεκμηρίων μαζί με την αίτηση. Σημειώνεται ότι αποδεκτά τεκμήρια θεωρούνται μόνο αυτά που έχουν αποκτηθεί εντός του ουσιώδη χρόνου, δηλ. μέχρι την τελευταία ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων (δηλ. 30.9.2022).

3. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22 406726/660/754 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση central.sws@sws.dmsw.gov.cy

 

Στ. Καταρτισμός Πίνακα Υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητας

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων που θα παραληφθούν, θα ετοιμαστεί (προκαταρκτικός) Πίνακας υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητας, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα Προκήρυξη, ο οποίος θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι με βάση τις πρόνοιες του Νόμου 70 (Ι)/2016 [άρθρο 6 (6 α)], πρόσωπο που υπέβαλε αίτηση έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση επί της σειράς κατάταξής του στον προκαταρκτικό Πίνακα και πληροφορίες θα δοθούν στη σχετική δημοσίευσή του που θα γίνει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 

Ζ. Διάρκεια Απασχόλησης

1. Η παρούσα διαδικασία εμπίπτει στις πρόνοιες του άρθρο 4 (2)(δ) του Νόμου 70(Ι)/2016, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η πρόσληψη εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, για τόση χρονική περίοδο όσο είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου.

2. Η διάρκεια απασχόλησης των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου που θα προσληφθούν για την υλοποίηση του Έργου τακτής προθεσμίας θα είναι για περίοδο 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης και εφόσον, κατά την ετήσια αξιολόγησή τους θα κρίνονται ως επαρκείς και νοουμένου ότι τηρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 9 του Νόμου 70 (Ι) του 2016.

3. Επιπλέον, με βάση τον υπό αναφορά Νόμο, τα άτομα που προσλαμβάνονται για έργο τακτής προθεσμίας δεν θα μετατρέπονται σε εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου. Σημειώνεται επίσης, ότι σε περίπτωση που τα Έργα ολοκληρωθούν πριν τη λήξη της σύμβασής τους ή/ και κατά την ετήσια αξιολόγησή του ο εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου κριθεί ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967 έως 2016.

4. Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας.

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?