Find a Job

Λογιστικός/ή Λειτουργός (Αρχικός Μηνιαίος Μισθός €3.464) στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας - Λευκωσία

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#IE42369
Type: Full time / Contract / Temporary

Λογιστικός/ή Λειτουργός

(Αρχικός Μηνιαίος Μισθός €3.464)

στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας - Λευκωσία

 

Το Ίδρυμα

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)είναι ο Εθνικός Φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. 

Ως εκτελεστικός βραχίονας του Συστήματος Διακυβέρνησης Έρευνας και Καινοτομίας, παρέχει χρηματοδότηση και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας, συνεισφέροντας στην επίτευξη του οράματος να καταστεί η Κύπρος μια δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία.

Αρμοδιότητες

 • Εκτελεί οποιαδήποτε Λογιστικά καθήκοντα.
 • Σε συνεργασία με τους υπεύθυνους Λειτουργούς, έχει την ευθύνη για την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση των οικονομικών ελέγχων των ερευνητικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται από το ΙδΕΚ και της υποβολής σχετικών εκθέσεων.
 • Έχει την ευθύνη ετοιμασίας εγγράφων προσφορών του ΙδΕΚ.
 • Έχει την ευθύνη ετοιμασίας οικονομικών εκθέσεων διεθνών έργων στα οποία συμμετέχει το ΙδΕΚ.
 • Διενεργεί ή / και εποπτεύει ειδικές έρευνες και μελέτες που του ανατίθενται.
 • Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει προσωπικό.
 • Συνεισφέρει στον έλεγχο τήρησης των Λογιστικών Αρχείων του ΙδΕΚ.
 • Συνεισφέρει στην ετοιμασία του Ετήσιου Προϋπολογισμού του ΙδΕΚ και στην ορθή υλοποίησή του
 • Συνεισφέρει στην ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων του ΙδΕΚ.
 • Συνεισφέρει στην ορθή παροχή πληροφοριών σχετικά με τους κανονισμούς οικονομικής διαχείρισης των προγραμμάτων του ΙδΕΚ, καθώς και άλλων διεθνών προγραμμάτων.
 • Συνεισφέρει στη συμμόρφωση των διαδικασιών του ΙδΕΚ με τη σχετική νομοθεσία.
 • Εισηγείται βελτιώσεις στις λογιστικές και διοικητικές διαδικασίες με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας ή/και ελέγχου.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν από τον/την Γενικό/ή Διευθυντή/ντρια.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Επαγγελματικός τίτλος Εγκεκριμένου Λογιστή / Εγκεκριμένης Λογίστριας (π.χ. ACA, ACCA, CPA)
 • Εγγραφή στο Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).
 • Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου Εγκεκριμένου Λογιστή / Εγκεκριμένης Λογίστριας
 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα / τίτλος / ισότιμο προσόν αναγνωρισμένου        πανεπιστημίου.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, , υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, προσαρμοστικότητα σε δυναμικό περιβάλλον, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας και επικοινωνίας. 
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση MS Office και πολύ καλός χειρισμός του διαδικτύου.
 • Επαγγελματική πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Απολαβές και Ωφελήματα

 • €3,464 αρχικός μηνιαίος μισθός, στη μισθολογική κλίμακα ΙδΕΚ-ΚΜ4.
 • 13ος μισθός.
 • Στο βασικό μισθό προστίθενται οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που θα έχουν εγκριθεί με νομοθεσία και καταβάλλεται το τιμαριθμικό επίδομα που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
 • Επιχορηγημένο Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, συμπληρωματικό του ΓΕΣΥ.
 • Ταμείο Προνοίας με 7% Εισφορά Εργοδότη.
 • Φιλικό ωράριο εργασίας, 08:00 - 15:00, εκτός Τετάρτης 08:00 - 18:00 και ωράριο 08:00 - 15:00 καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
 • Δωρεάν χώρος στάθμευσης.

Διάρκεια Σύμβασης

 • Σύμβαση ορισμένου χρόνου, πρώτου διορισμού, συνολικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων μηνών (24) μηνών.

Υποβολή Αιτήσεων

 • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ΕΔΩ ή μέσα από την ιστοσελίδα του ΙδΕΚ.
 • Η τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2022. 
 • Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.
 • Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το hr@research.org.cy.

 

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?