Find a Job

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τεχνικός (Ειδικότητα Αρχιτεκτονικής)

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#TP28419
Type: Full time

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ)

Τίτλος:Τεχνικός (Ειδικότητα Αρχιτεκτονικής)
Αρ. Θέσεων: Μία (1)
Κατηγορία: Μόνιμη Θέση
Αναφέρεται στον/στην: Προϊστάμενο/Προϊσταμένη Υπηρεσίας
Μισθολογική τοποθέτηση: Α2-5-7(ii)

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής μόνιμης θέσης Τεχνικού (Ειδικότητα Αρχιτεκτονικής) με αρχική τοποθέτηση στη Λεμεσό. Η θέση είναι πρώτου διορισμού. Ο μισθός της θέσης είναι Κλίμακα: Α2: €15.109, €15.201, €15.293, €15.385, €15.496, €15.681, €16.060, €16.493, €16.818, €17.197, €17.576, €17.967, €18.544 Α5: €16.196, €16.826, €17.455, €18.168, €19.139, €20.110, €21.081, €22.052, €23.023, €23.994, €24.965, €25.936, €26.907 και Α7(ii): €22.648, €23.780, €24.912, €26.044, €27.176, €28.308, €29.440, €30.572, €31.704, €32.836, €33,968, €35,100, €36.232 βάσει του Ν. 56(Ι)/2018, (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (https://jobs.cut.ac.cy)

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα της υπό πλήρωση θέσης έχουν ως εξής:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Υπό την εποπτεία του/της Οικείου/Οικείας Προϊσταμένου/Προϊσταμένης:
1. Διεξάγει έρευνες, συλλέγει, καταχωρεί, ταξινομεί, υπολογίζει και αναλύει στατιστικά και άλλα στοιχεία.
2. Χειρίζεται τεχνικά όργανα και τεχνολογικό εξοπλισμό συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών προγραμμάτων που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων του/της.
3. Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του/της νομοθεσία.
4. Επιβλέπει την εκτέλεση εργασιών και ελέγχει τεχνικά έργα.
5. Έχει την εποπτεία της εργασίας εργατικού ή/και άλλου κατώτερου προσωπικού.
6. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία που απαιτείται για την προώθηση της εργασίας του/της και ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις και αναφορές.
7. Εκτελεί εργασία εντός και εκτός γραφείου σχετικά με τα καθήκοντά του/της και τις κτηριακές ανάγκες του Πανεπιστημίου.

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
Υπό την εποπτεία του/της Οικείου/Οικείας Προϊσταμένου/Προϊσταμένης:
1. Συμμετέχει στην ετοιμασία μελετών και κατασκευαστικών σχεδίων της ειδικότητάς του.
2. Παρακολουθεί και επιβλέπει τις εκτελούμενες εργασίες, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους των προσφορών και τα συμβόλαια οικοδομικών/ τεχνικών έργων.
3. Συμμετέχει στην ετοιμασία και συγγραφή τεχνικών όρων και προδιαγραφών για έργα που αφορούν στην ανάπτυξη και λειτουργία του Πανεπιστημίου, στον τομέα της ειδικότητάς του.
4. Ελέγχει τιμολόγια, πιστοποιητικά πληρωμής και πιστοποιητικά τελικών λογαριασμών των διαφόρων κατασκευαστικών έργων.
5. Τηρεί και ενημερώνει αρχείο.
6. Διεκπεραιώνει ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των εκτελούμενων εργασιών και τον εργαστηριακό έλεγχο υλικών και κατασκευών.
7. Αποτυπώνει κτηριακές εγκαταστάσεις, εκτελεί τοπογραφήσεις και υψομετρήσεις χώρων/περιοχών, χαράξεις κτηρίων και κατασκευών, καθώς επίσης και χωρομετρικούς ελέγχους εκτελούμενων εργασιών.
8. Ετοιμάζει και ελέγχει επιμετρήσεις και δελτία ποσοτήτων, εκτελεί καταμέτρηση εκτελούμενων εργασιών και τηρεί στοιχεία που αφορούν τις εργασίες και τις συνθήκες στις οποίες διεξάγονται.
9. Εκτελεί εκτιμήσεις κόστους, δαπανών και προϋπολογισμού και οικοδομών ή/και τεχνικών έργων και κατασκευών.
10. Εκτελεί επιθεωρήσεις κτηριακών εγκαταστάσεων / εξοπλισμού και έλεγχο της λειτουργίας τους.
11. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν.

Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Απολύτηριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης στην ειδικότητα της Αρχιτεκτονικής.
2. Καλή φυσική κατάσταση που να επιτρέπει την ικανοποιητική εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.
3. Ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών για επεξεργασία κειμένων, ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και ικανότητα χρήσης σχεδιαστικού προγράμματος AUTOCAD.
4. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με το πλαίσιο αποδεκτών τεκμηρίων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για τη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας και επικοινωνίας.

Δ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
1. Διετής εμπειρία σχετική με τα καθήκοντα της θέσης ή στην οικεία ειδικότητα μετά την απόκτηση του απολυτηρίου αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης στην ειδικότητα της Αρχιτεκτονικής.
2. Πρόσθετη πείρα τουλάχιστον ενός έτους, μετά την απόκτηση του απολυτηρίου αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης στην ειδικότητα της Αρχιτεκτονικής.
3. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο στην ειδικότητα της Αρχιτεκτονικής.
Σημείωση: Τα έτη που αναφέρονται στα σημεία 1, 2 και 3 πιο πάνω δε μετρούν σωρευτικά αλλά ανεξάρτητα και δεν μπορεί το ένα να επικαλύπτει το άλλο.
Νοείται ότι το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πιστοποιητικά αναγνώρισης ή και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα/πιστοποιητικά θεωρεί αναγκαία, προς επιβεβαιώση όλων των πιο πάνω απαιτούμενων προσόντων και πλεονεκτημάτων.

Σημειώσεις:
1. Για την πλήρωση της θέσης θα διεξαχθούν γραπτές και προφορικές εξετάσεις σύμφωνα με τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους 1998 έως 2008.
2. Ο/Η κάτοχος της θέσης τοποθετείται ή μετακινείται σε οποιοδήποτε Τμήμα ή Διοικητική Υπηρεσία ή στη Γενική Διοίκηση του Πανεπιστημίου.
3. Ο όρος πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος ή δίπλωμα καλύπτει και μεταπτυχιακό πτυχίο ή τίτλο ή δίπλωμα.
4. Το μέλος προσωπικού που θα διοριστεί θα εργάζεται, ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, είτε µε σύστημα βάρδιας, είτε µε ειδικά ωράρια, σύμφωνα με τους κανόνες που εγκρίνει το Συμβούλιο.
5. Ανάλογα µε τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, το μέλος προσωπικού θα τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης και θα συμμετέχει σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με τα καθήκοντά του.
6. Το άτομο που θα διοριστεί θα τύχει ειδικής εκπαίδευσης έτσι ώστε αν είναι δυνατό σε διάστημα 3 ετών να πετύχει σε γραπτή εξέταση με θέμα το Νομοθετικό Πλαίσιο (Νόμοι και Κανονισμοί) περί Ίδρυσης και Λειτουργίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (περιλαμβανομένων και τροποποιήσεων) και άλλες Νομοθεσίες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (περί Προϋπολογισμού κ.ά.), τις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες (περιλαμβανομένου του Ν. 38(Ι)/2004 και τροποποιήσεων) το Νομοθετικό Πλαίσιο (Νόμοι και Κανονισμοί) περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και τους κανονισμούς υπηρεσίας υπαλλήλων (που ισχύουν στο Πανεπιστήμιο). Το ίδιο θα ισχύσει και για το υφιστάμενο προσωπικό.
7. Το Συμβούλιο δύναται να αξιολογήσει για σκοπούς μισθολογικής τοποθέτησης το άτομο που θα διοριστεί στη βάση του Πλαισίου Μισθολογικής Τοποθέτησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου,αναλόγως της πείρας σε αντίστοιχη θέση και ακαδημαϊκών και/ή επαγγελματικών προσόντων που κατέχει κατά την τοποθέτησή του στο ΤΠΚ ή θα αποκτήσει κατά τη διάρκεια της εργοδότησής του. Νοείται ότι, οι προσαυξήσεις που θα παραχωρηθούν δε θα επηρεάσουν την αρχαιότητα των μελών προσωπικού.
8. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Νοείται ότι «το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του Δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί-
(α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα. ή
(β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια».
Κανένας δεν διορίζεται στο Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
9. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(α) Σημ.: Αναφορικά με τους/τις υποψήφιους/εςi. Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
ii. ΟΙ οποίοι/ες, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην ελληνική κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι αυτοί θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(β) Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
10. Το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.
11. Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το σεξουαλικό προσανατολισμό.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://jobs.cut.ac.cy και όχι αργότερα από την Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:00.

Οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον:
(1) Συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης και επισυναφθούν τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται πιο πάνω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για επαγγελματική πείρα (τα πρωτότυπα να παρουσιασθούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, δεν πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις ή που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα ληφθούν υπόψη.
(2) Καταβληθεί τέλος για συμμετοχή στη διαδικασία πλήρωσης της θέσης αξίας €30 μέσω της JCC Payments στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στην ηλεκτρονική αίτηση. Σημειώνεται ότι, το τέλος συμμετοχής στη διαδικασία σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εμπιστευτικές.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.cut.ac.cy ή να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στα τηλέφωνα 25002236 / 25002087.

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?