Find a Job

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών - Θέση Ειδικού Επιστήμονα (Υποστήριξης Έργου)

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#CA21313
Type: Full time / Contract


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ)

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου
Αρ. Θέσεων: Μια (1)
Κατηγορία: Σύμβαση πλήρους απασχόλησης (συμβόλαιο για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι δύο (2) χρόνια)
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Η Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα (Υποστήριξης Έργου) για πλήρη απασχόληση (140 ώρες/μήνα) με σκοπό την υποστήριξη του έργου Υποστήριξη Συστήματος SAP .

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Η εργοδότηση του Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου θα γίνει με συμβόλαιο. Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι αρχικά για δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι δύο (2) έτη βάσει απόδοσης. Οι ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές θα ανέρχονται μέχρι €3177,98 αναλόγως προσόντων και πείρας. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδοτούμενου. Δεν προνοείται καταβολή 13ου μισθού. Άδεια Μητρότητας χορηγείται με βάση των Περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμο 1997 έως 2011. Η εργοδότηση συνάπτεται με σύμβαση/συμβάσεις ορισμένου χρόνου και σε καμιά περίπτωση δεν μετατρέπεται σε σύμβαση αορίστου χρόνου.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
Ο Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου θα εργοδοτηθεί στην Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών και θα εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα υπό τη γενική εποπτεία του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Υπηρεσίας:

 • Θα απασχοληθεί στο συνολικό έργο υλοποίησης του πληροφοριακού συστήματος SAP.
 • Θα συμμετέχει ενεργά στα ακόλουθα:

o ανάλυση των επιχειρησιακών αναγκών
o καταγραφή των σχετικών προδιαγραφών
o υλοποίηση, την παραμετροποίηση εφαρμογών
o έλεγχο
o επίδειξη
o παράδοση –σε λειτουργία– λύσεων
o υποστήριξή των πιο πάνω

 • Θα αναλάβει τη συντήρηση και την περαιτέρω εξέλιξη του έργου SAP.
 • Θα αναπτύξει τεχνογνωσία στα εργαλεία και στις τεχνικές που αφορούν στο περιβάλλον εφαρμογών SAP
 • Θα συνεργάζεται με τους επιχειρησιακούς χρήστες, με συμβούλους άλλων ειδικοτήτων σε δραστηριότητες ανάλυσης απαιτήσεων και υλοποίησης εφαρμογών .
 • Θα αναλάβει την υποστήριξη και την εκπαίδευση των τελικών χρηστών, καθώς και την τεκμηρίωση του εκπαιδευτικού υλικού για τους τελικούς χρήστες.
 • Θα παρακολουθεί τις εξελίξεις της τεχνολογίας και θα εισηγείται αναβαθμίσεις του συστήματος
 • Θα αναπτύσσει αναφορές με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες του Πανεπιστημίου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ ή Οικονομικών ή Μαθηματικών
 • Τουλάχιστον τριετής εμπειρία ως Σύμβουλος Εφαρμογών SAP
 • Βασικές γνώσεις προγραμματισμού σε περιβάλλον SAP ABAP
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πολύ καλές οργανωτικές, διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
 • Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Ακεραιότητα, κρίση, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία και εχεμύθεια.
 • Εξαιρετικές ικανότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων.
 • Εξαιρετικές δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 • Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου).
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών και αναλυτικές βαθμολογίες
 • Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας δυο τουλάχιστον προσώπων από τους οποίους δύναται να ζητηθούν συστάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση ενδιαφέροντος στον σύνδεσμο 
https://applications.ucy.ac.cy/recruitment

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον κ. Αλέκο Κωνσταντίνου (τηλ: 2289 5145 και email: Konstantinou.alecos@ucy.ac.cy).

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?