Find a Job

CYTA - Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#CA44302
Type: Full time

Προκήρυξη Θέσεων Μηνιαίου Προσωπικού για Λογιστές Β’ (Οικονομικό Προσωπικό) - (Αρ. Προκήρυξης 2/2022)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Cyta δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων, οι οποίες αφορούν εργασία σε οποιοδήποτε γραφείο ή Υπηρεσία της ανά την Κύπρο.

Λογιστές Β’ (Οικονομικό Προσωπικό) (Αρ. Προκήρυξης: 2/2022)

Οι σημερινές ανάγκες της υπηρεσίας αφορούν τρεις (3) θέσεις.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Επαγγελματικός τίτλος Chartered Accountant ή Chartered Certified Accountant ή ισοδύναμα επαγγελματικά προσόντα αποδεκτά από τη Cyta.
 • Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων, ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων, διαχείριση φορολογικών θεμάτων, διεξαγωγή μελετών κοστολόγησης και επικερδότητας.
 • Ετοιμασία και παρακολούθηση του εκάστοτε ετήσιου προϋπολογισμού με βάση τον περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμο.
 • Διαχείριση μισθολογίου, συνομολόγηση Προϋπολογισμού δαπάνης μισθολογίου και διαχείριση θεμάτων μηνιαίου και Ωρομίσθιου προσωπικού.
 • Διαχείριση και παρακολούθηση τιμολόγησης και εισπράξεων πελατών.
 • Διεξαγωγή ελεγκτικών διερευνήσεων περιλαμβανομένων και παροχής συμβουλών και διενέργειας μελετών όσον αφορά συστήματα ελέγχου, διαδικασίες διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων.
 • Παρακολούθηση και εφαρμογή των διεθνών λογιστικών ή/και ελεγκτικών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών, συνεργασία/επικοινωνία με εξωτερικούς αρμόδιους φορείς/αρχές και συμβούλους (όπου ισχύει)
 • Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων ανατεθούν στον/στην υπάλληλο από τη Cyta, περιλαμβανομένων και διοικητικών καθηκόντων, σύμφωνα με τους περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικούς Κανονισμούς.

Η τοποθέτηση των λογιστών αποφασίζεται από τη Cyta και δύναται να περιλαμβάνει οποιοδήποτε τμήμα της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, Εσωτερικού Ελέγχου και Υπηρεσιών Προσωπικού. Σημειώνεται ότι, σε σχέση με την αρχική τοποθέτηση των προσληφθέντων, οι υφιστάμενες ανάγκες της Cyta αφορούν τη Λευκωσία.
Τα πιο κάτω είναι τα ισχύοντα για τις πιο πάνω θέσεις κατά την ημερομηνία της παρούσας προκήρυξης.
Οι όροι εργoδότησης και τα ωφελήματα των υπαλλήλων της Cyta προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Γενικούς Κανονισμούς Προσωπικού και άλλη σχετική νομοθεσία καθώς και απoφάσεις του Δοικητικού Συμβουλίου της Cyta κ.ά.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

 • Με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα ωράρια.

ΑΠΟΛΑΒΕΣ/ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ:

 • Μισθολογικές Κλίμακες: C8-2-C8-C10-C11-C12+2
 • Σημερινός μηνιαίος ακαθάριστος μισθός: €1.889,14
 • Δυνατότητα αρχικής τοποθέτησης μέχρι την κλίμακα C8, με βάση τις πρόνοιες των Συλλογικών Συμβάσεων, ανάλογα με τα προσόντα και την πείρα που κατέχει ο/η διοριζόμενος/η σχετικά με τις πιο πάνω θέσεις.
 • 13ος μισθός, Ταμείο Συμπληρωματικών Παροχών Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης κ.α.
 • Ταμείο Προνοίας Μόνιμου Μηνιαίου Προσωπικού ή Ταμείο Συντάξεων ανάλογα του τι θα ισχύει κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 • Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Ηλικία άνω των 17 ετών.
 • Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές ή συμπλήρωση άοπλης θητείας ή εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας όπου ισχύει, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Πολύ καλή κατάσταση υγείας και φυσική καταλληλότητα σε βαθμό που να επιτρέπουν τη διεκπεραίωση των καθηκόντων της θέσης, αποτελούν ουσιαστικές και καθοριστικές επαγγελματικές προϋποθέσεις και θα αξιολογούνται μέσω των κατάλληλων ιατρικών εξετάσεων.
 • Η καταδίκη επί συγκεκριμένων αδικημάτων και η απόλυση ή τερματισμός υπηρεσιών από τη Cyta ή τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιφέρει ανικανότητα για πρόσληψη.

Σημειώσεις:
Οι αιτητές/τριες πρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Οι αιτητές θα κληθούν να αποστείλουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά πιστοποιητικά περιλαμβανομένων βεβαιώσεων αντιστοιχίας/ισοτιμίας από τα αρμόδια σώματα (όπου ισχύει) ή/και απαιτούμενων βεβαιώσεων εγγραφής σε Επαγγελματικό Σώμα (όπου ισχύει), εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου που θα καθοριστεί μετά τη γραπτή εξέταση. Σημειώνεται ότι όλα τα πτυχία/διπλώματα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη αναλυτική κατάσταση μαθημάτων και βαθμολογίες καθώς και επίσημα πιστοποιημένη μετά φραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (όπου ισχύει). Πριν από την προσφορά διορισμού για πρόσληψη οποιουδήποτε υποψηφίου θα επιβεβαιωθεί η γνησιότητα των απαιτούμενων εγγράφων.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της ιστοσελίδας της Cyta www.cyta.com.cy/careers. Αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές από τις 9:00 π.μ. την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι και τις 12:00 (το μεσημέρι) την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταβάλουν τίμημα υποβολής αίτησης το οποίο ανέρχεται σε €30. Το τίμημα υποβολής αίτησης θα πρέπει να καταβληθεί ηλεκτρονικά (μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας) μαζί με την αίτηση. 
Τονίζεται ότι το τίμημα υποβολής αίτησης δεν θα επιστρέφεται για κανένα λόγο.
Οδηγίες για συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και καταβολή του τιμήματος συμμετοχής θα υπάρχουν στην πιο πάνω ιστοσελίδα. Δεκτές θα γίνονται μόνο οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντός της πιο πάνω προθεσμίας, μέσω της πιο πάνω ιστοσελίδας και αφού καταβληθεί το απαιτούμενο τίμημα υποβολής αίτησης (Οριστική Υποβολή και Πληρωμή).

Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/2009) ως έχει τροποποιηθεί, θα πρέπει να σημειώσουν με  στην αίτησή τους ότι επιθυμούν να αξιολογηθούν στο πλαίσιο του πιο πάνω Νόμου.

Γραπτές και Προφορικές Εξετάσεις:
Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων αυτών διέπεται από τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 1998 (Ν.6(Ι)/1998) ως έχει τροποποιηθεί και του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/2009) ως έχει τροποποιηθεί.
Όλοι οι αιτητές/τριες που έχουν υποβάλει οριστικά την αίτησή τους και έχουν καταβάλει το απαιτούμενο τίμημα υποβολής αίτησης, θα κληθούν σε γραπτή εξέταση. Η γραπτή εξέταση θα διεξαχθεί στη Λευκωσία. 
Ακολούθως, σε προφορική εξέταση θα κληθεί αριθμός υποψηφίων αναλόγως του αριθμού των κενών θέσεων σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 1998 (Ν.6(Ι)/1998) ως έχει τροποποιηθεί, έχουν πετύχει στη γραπτή εξέταση και πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις της προκήρυξης.

Στο τέλος της διαδικασίας θα καταρτιστεί Πίνακας Διοριστέων με βάση την τελική σειρά κατάταξης. Με βάση τον πίνακα αυτό θα γίνεται η πλήρωση θέσεων που είναι κενές κατά την ημερομηνία καταρτισμού του και για θέσεις που θα κεvωθoύv στo διάστημα ενός χρόvoυ από την ημερομηνία καταρτισμού του.
Σημειώνεται ότι η ενημέρωση των υποψηφίων στα διάφορα στάδια της διαδικασίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή/και γραπτών μηνυμάτων με βάση τα στοιχεία που δηλώνουν στην αίτησή τους. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να ελέγχουν το Spam/Junk Folder στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (email) καθώς και ότι δεν υπάρχει φραγή στο κινητό τους τηλέφωνο για παραλαβή των γραπτών μηνυμάτων (sms). Τονίζεται ότι είναι ευθύνη των αιτητών να ενημερώσουν τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού της Cyta, σε περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας τους διαφοροποιηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο σε σχέση με αυτά που θα υποβάλουν αρχικά στην αίτησή τους. Αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο vacancies@cyta.com.cy, στο οποίο θα πρέπει να αναγράψουν τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, αριθμό υποψηφίου και τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν διαφοροποιηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να αποκλειστούν από τη διαδικασία, αφού δεν θα είναι εφικτός ο εντοπισμός τους από τη Cyta. Η Cyta ουδεμία ευθύνη φέρει για τον μη εντοπισμό ή/και ενημέρωση υποψηφίων σε περίπτωση διαφοροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας τους ή/και αδυναμίας επικοινωνίας για λόγους που αφορούν ευθύνη υπό τον έλεγχο του υποψηφίου (π.χ. φραγή στη λήψη μηνυμάτων, μη έλεγχος όλων των φακέλων μηνυμάτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.ά.).

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποτείνονται στο τηλέφωνο: 22701888 (Δευτέρα-Παρασκευή 8:00-13:30).

 

Προκήρυξη

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους.

Αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές από τις 9:00 π.μ. την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022, μέχρι και τις 12:00 (το μεσημέρι) την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022.

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Αίτησης

Συχνές Ερωτήσεις

Καταχώρηση Αίτησης

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?