Όλες οι πληροφορίες για την «Ειδική Άδεια» που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση

Ειδική Άδεια

Η «Ειδική Άδεια» αφορά σε γονείς που εργάζονται τόσο στον Ιδιωτικό, όσο και στον Δημόσιο / Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα για τη φροντίδα παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών (μέχρι και την τρίτη τάξη Γυμνασίου), λόγω αναστολής της φοίτησης σε σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, σε βρεφοκομικούς και παιδοκομικούς σταθμούς.

Επισημαίνεται ότι οι γονείς προσώπων με αναπηρίες δικαιούνται την ειδική άδεια ανεξαρτήτου ηλικίας, νοουμένου ότι δεν παραχωρείται επίδομα φροντίδας για τα παιδιά τους.

Η περίοδος της ειδικής άδειας, θα θεωρείται περίοδος εξομοιουμένης ασφάλισης.

Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης

 

1.Πόση διάρκεια έχει η Ειδική Άδεια και τι ποσοστό του μισθού καλύπτει;

Η Ειδική Άδεια δύναται να έχει διάρκεια μέχρι και 4 εβδομάδες στο παρόν στάδιο και δεν περιλαμβάνει αργίες, ενώ θα παραχωρείται σε γονέα με μηναίο μισθό μέχρι €2.500 (ακάθαρτα) επίδομα ως ακολούθως:
Για τα πρώτα €1.000 του μισθού του γονέα θα καταβληθεί επίδομα «ειδικής άδειας» σε ποσοστό 60% του μισθού και για τα επόμενα €1.000 του μισθού του, θα καταβληθεί επίδομα σε ποσοστό 40%. Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών, η αναλογία για καταβολή του επιδόματος διαφοροποιείται στο 70% και 50% αντίστοιχα.
Η περίοδος κάλυψης επιδόματος Ειδικής Άδειας λήγει στις 30 Απριλίου 2020.

 
2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για παραχώρησή της;

Η άδεια παραχωρείται σε γονέα με μηναίο μισθό μέχρι €2.500 (ακάθαρτα). Γονέας με μισθό που υπερβαίνει τις €2.500 (ακάθαρτα) δεν δικαιούται την ειδική άδεια.
Η άδεια θα παραχωρείται σε έναν από τους δύο γονείς και αν ο ένας γονέας λάβει την υπό αναφορά άδεια, ο άλλος δεν μπορεί να λάβει αντίστοιχη άδεια ταυτοχρόνως. Επίσης, αν ο ένας γονέας εργάζεται / λαμβάνει επίδομα ανεργίας / συμμετέχει σε Σχέδιο Αναστολής Εργασιών και ο άλλος όχι, ο εργαζόμενος γονέας δεν την δικαιούται, εκτός αν ο γονέας που δεν εργάζεται έχει νοσήσει ο ίδιος με τον ιό ή νοσηλεύεται ή είναι πρόσωπο με αναπηρία ή είναι πρόσωπο σε υποχρεωτικό περιορισμό.
Τονίζεται ότι η υπό αναφορά άδεια θα παραχωρείται, αν η φύση της εργασίας τους δεν επιτρέπει την τηλεργασία ή την εργασία από το σπίτι ή την εργασία με ευέλικτο ωράριο και αν δεν υπάρχει εσωτερική βοήθεια. Η άδεια θα παραχωρείται σε συνεννόηση με τον εργοδότη, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση.

 

3. Το υπόλοιπο ποσό από την ειδική άδεια θα την καταβάλλει ο εργοδότης;

Η ειδική άδεια προνοεί για γονέα με μισθό μέχρι €2.500 (ακαθάριστα) τα ακόλουθα: για τα πρώτα €1.000 του μισθού του γονέα θα καταβληθεί επίδομα «ειδικής άδειας» σε ποσοστό 60% του μισθού και για τα επόμενα €1.000 του μισθού του, θα καταβληθεί επίδομα σε ποσοστό 40%. Σε περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών, η αναλογία για καταβολή του επιδόματος διαφοροποιείται στο 70% και 50% αντίστοιχα.
Ο εργοδότης δεν θα καταβάλλει το υπόλοιπο του μισθού.
Οποιοσδήποτε εργαζόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει και από την άδεια ανάπαυσης που έχει σε πίστη του.

 

4. Η ειδική άδεια θα πρέπει να λαμβάνεται συνεχόμενα;

Η ειδική άδεια θα παραχωρείται για περίοδο μέχρι και 4 εβδομάδων και μπορεί να λαμβάνεται είτε συνεχόμενα, είτε αποσπασματικά σε συνεννόηση με τον εργοδότη. Ο γονέας θα πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση για κάθε περίοδο που επιθυμεί να λάβει ειδική άδεια.

 

5. Μπορώ να πάρω ειδική άδεια για σύζυγο / γονέα σε ευπαθή ομάδα (π.χ. σύζυγος έγκυος);

Η ειδική άδεια παραχωρείται μόνο για τη φροντίδα παιδιών μέχρι 15 ετών. Σε περίπτωση που τα παιδιά αφορούν σε άτομα με αναπηρίες, η ειδική άδεια παραχωρείται ανεξαρτήτως της ηλικίας του παιδιού.
Ωστόσο, αν δεν υπάρχει φροντίδα για τον γονέα / σύζυγο σε ευπαθή ομάδα όπως αυτές καθορίζονται από το Υπουργείο Υγείας, μπορεί να υποβληθεί αίτηση, η οποία θα εξεταστεί στη βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της. Η ίδια διαδικασία θα ισχύσει και σε περιπτώσεις που σύζυγος εργαζόμενου είναι εγκυμονούσα.

 

6. Η ειδική άδεια αφορά μόνο σε εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης;

Δικαίωμα σε ειδική άδεια έχουν οι εργαζόμενοι πλήρους, αλλά και μερικής απασχόλησης καθώς και εργαζόμενοι με κυλιόμενο ωράριο (σύστημα βάρδιας). Αφορά σε ιδιωτικούς υπάλληλους και υπάλληλους στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Δεν αφορά σε αυτοτελώς εργαζομένους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πατήσετε εδώ.

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?