Ψάξε τώρα

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής - Θέση Ειδικού Επιστήμονα

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#PK66767
Τύπος: Μερική Απασχόληση / Συμβόλαιο

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας
Αρ. Θέσεων: Μια (1)
Κατηγορία: Σύμβαση (εώς και 10 μήνες)
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται βιογραφικά σημειώματα για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα με μερική απασχόληση (100 ώρες το μήνα) ή πλήρη απασχόληση (140 ώρες το μήνα), για απασχόληση στην Εναρκτήρια Χρηματοδότηση της Δρ. Ελένης Κωνσταντίνου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος/ PhD ή Μεταπτυχιακό σε Πληροφορική.
- Καλή γνώση προγραμματισμού (Python, Java, etc.)
- Εμπειρία με πλατφόρμες αποθετηρίων λογισμικού (GitHub, Stack Overflow)
- Γνώση στατιστικής ανάλυσης ή μηχανικής μάθησης
- Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
- Ακεραιότητα χαρακτήρα, ομαδικό πνεύμα, πρωτοβουλία

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Βασική γνώση οικοσυστημάτων λογισμικού (π.χ. Maven)

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεχθεί θα εκπονήσει έρευνα στο θεματικό πεδίο της εξόρυξης αποθετηρίων λογισμικού (Mining Software Repositories). Τα καθήκοντα και ευθύνες του/της Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας είναι μεταξύ άλλων:
- Συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων από τα αποθετήρια Maven/Stack Overflow/GitHub
- Εφαρμογή στατιστικών μεθόδων και μεθόδων επιστήμης δεδομένων για την ανάλυση των δεδομένων

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η πλήρωση της θέσης είναι με συμβόλαιο μερικής (100 ώρες το μήνα) ή πλήρους απασχόλησης (140 ώρες το μήνα) για 10 μήνες. Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές ανέρχονται στα €1733,10 (ανάλογα με τα προσόντα και τις ώρες απασχόλησης). Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδοτούμενου. Δεν προνοείται καταβολή 13ου μισθού.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση (1 σελίδα).
2. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά ή Αγγλικά (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου).
3. Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες
4. Τουλάχιστον μία συστατική επιστολή από ακαδημαϊκό.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στην Δρ. Κωνσταντίνου στην ηλεκτρονική διεύθυνση constantinou.a.eleni@ucy.ac.cy μέχρι τις 31 Μαΐου 2024 σε μορφή PDF.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Δρ. Κωνσταντίνου (email: constantinou.a.eleni@ucy.ac.cy).
Σημειώνεται ότι δεν είναι απαιτούμενο οι αιτητές/αιτήτριες να είναι Κύπριοι/ες Πολίτες. Πρέπει όμως να βρίσκονται στην Κύπρο επί μονίμου βάσεως κατά την περίοδο εργοδότησής τους και παρακαλούνται να βεβαιωθούν ότι αυτό θα είναι δυνατό πριν την υποβολή της αίτησής τους. Η υποβολή της αίτησης σημαίνει αποδοχή της πιο πάνω πρόνοιας.
Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τριμελούς Επιτροπής. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησής τους.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;