Ψάξε τώρα

Υπουργείο Υγείας - Θέσεις Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στις Οδοντιατρικές Υπηρεσίες

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#CA65113
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), πιθανόν να προκύψουν οι πιο κάτω κατηγορίες αναγκών για απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στις Οδοντιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, για την περίοδο 2024 – 2025:

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α) Οδοντιατρικός Λειτουργός (Κλ. Α11)

Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Εγγεγραμμένος Οδοντίατρος στην Κύπρο σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Οδοντιάτρων Νόμο.
(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Β) Τεχνικός Οδοντιατρικού Εργαστηρίου (Κλ. Α5 (2η βαθμίδα))

Απαιτούμενα Προσόντα
(1) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Σχολής στην Οδοντοτεχνική τριετούς τουλάχιστον μεταλυκειακού κύκλου σπουδών.
(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(3) Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
(4) Εγγραφή στο Μητρώο Οδοντοτεχνιτών Κύπρου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Γ) Βοηθός Οδοντιατρείου (Κλ. Α2)

Απαιτούμενα Προσόντα
(1) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γερμανικής ή της Γαλλικής γλώσσας.

1. Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

2. Τα καθήκοντα που θα εκτελούν αυτοί που θα προσληφθούν είναι τα καθήκοντα που αναφέρονται στα οικεία Σχέδια Υπηρεσίας.

3. Σύμφωνα με τον Νόμο η απασχόληση των Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου: α) για την κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσεως, β) για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών ή για την κάλυψη αναγκών έναντι κενών θέσεων και γ) για την αντικατάσταση υπαλλήλων που απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια απουσίας όπως ήθελε καθορισθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό, θα είναι με σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών ή μικρότερης διάρκειας, εάν ο χρόνος που απομένει μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους είναι λιγότερος από έξι (6) μήνες, ή εάν η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη παύει να υφίσταται, ή εάν η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη αφορά περίοδο μικρότερη των έξι μηνών. Η σύμβαση δύναται να ανανεώνεται για έξι (6) μήνες κάθε φορά, νοουμένου ότι η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη, εξακολουθεί να υφίσταται για κάθε περίοδο απασχόλησης και η απόδοση του εργοδοτουμένου αξιολογείται ως επαρκής.

4. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Υπουργείο Υγείας ή την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.ά.) Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο Υπουργείο Υγείας, Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 1448 Λευκωσία, 3ος όροφος, μεταξύ των ωρών 08:30 π.μ με 2:30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 22 Μαρτίου 2024. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέφωνο 22801620.
Τονίζεται προς τους ενδιαφερομένους ότι για κάθε κατηγορία αναγκών που ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι, θα πρέπει να συμπληρώσουν ξεχωριστό έντυπο.
Το υφιστάμενο προσωπικό που εργάζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη δημόσια υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016) και δεν αντικαθιστά υπαλλήλους που απουσιάζουν με άδεια απουσίας δεν χρειάζεται να υποβάλει εκ νέου αίτηση.
Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες και δεν προσκομίζουν τις κατάλληλες βεβαιώσεις οι οποίες αφορούν τα απαιτούμενα προσόντα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024 – 2025
Α) ΘΕΣΗ: Οδοντιατρικός Λειτουργός (Κλ. Α11)


Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη κατά σειρά:
α) Ο βαθμός πτυχίου Οδοντιατρικής (70%) και ο βαθμός απολυτηρίου αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης (30%).
β) Η συνολική πείρα σε μήνες σε καθήκοντα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης.
γ) Η ημερομηνία αναγνώρισης από το Οδοντιατρικό Συμβούλιο Κύπρου του πτυχίου Οδοντιατρικής.
δ) Η ημερομηνία γέννησης (γηραιότερος).
Σημ.: 1) Δεν μοριοδοτείται η εργασιακή πείρα σε εθελοντική βάση ή αμισθί ή για σκοπούς απόκτησης πτυχίου.
2) Λαμβάνεται υπόψη η πείρα μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.


Β) ΘΕΣΗ: Τεχνικός Οδοντιατρικού Εργαστηρίου (Κλ. Α5 (2η βαθμίδα))


Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη κατά σειρά:
α) Ο βαθμός πτυχίου Οδοντοτεχνικής (70%) και ο βαθμός απολυτηρίου αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης (30%).
β) Η συνολική πείρα σε καθήκοντα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης.
γ) Η ημερομηνία εγγραφής στο Μητρώο Οδοντοτεχνικών Κύπρου.
δ) Η ημερομηνία γέννησης (γηραιότερος).
Σημ.: 1) Δεν μοριοδοτείται η εργασιακή πείρα σε εθελοντική βάση ή αμισθί ή για σκοπούς απόκτησης πτυχίου.
2) Λαμβάνεται υπόψη η πείρα μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.


Γ) ΘΕΣΗ: Βοηθός Οδοντιατρείου ( Κλ. Α2)

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη κατά σειρά:
α) Η συνολική πείρα σε μήνες σε καθήκοντα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης.
β) Ο βαθμός απολυτηρίου αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
γ) Η ημερομηνία γέννησης (γηραιότερος).
Σημ.: 1) Δεν μοριοδοτείται η εργασιακή πείρα σε εθελοντική βάση ή αμισθί ή για σκοπούς απόκτησης πτυχίου.
2) Λαμβάνεται υπόψη η πείρα μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;