Ψάξε τώρα

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας - Θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#PK61812
Τύπος: Μερική Απασχόληση / Συμβόλαιο

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ/ΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ/ΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Τίτλος: Ειδικός/ή Επιστήµονας Διδασκαλίας
Αρ. Θέσεων: Τέσσερις (4)
Κατηγορία: Συμβόλαιο µερικής απασχόλησης για το Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ανακοινώνει αριθμό θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας για την κάλυψη διδακτικών αναγκών κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024. Η διάρκεια του Εαρινού Εξαμήνου 2023-24 καθορίζεται από τις 22 Ιανουαρίου έως τις 3 Μαΐου 2024 (15 εβδομάδες). Οι εξετάσεις για το ίδιο εξάμηνο έχουν οριστεί από τις 13-27 Μαΐου 2024. Η πλήρωση των θέσεων υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.
Τα πιο κάτω μαθήματα προκηρύσσονται με δυνατότητα ανανέωσης.

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να καλύψουν ανάγκες διδασκαλίας στα ακόλουθα μαθήματα:
1. IΣT 144 Εισαγωγή στην Αρχαία Ιστορία
2. ΙΣΤ 739 Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ, 1955-1959
3. ΙΣΤ 859 Κύπρος των Αυτοκρατορικών Χρόνων
4. ΣΥΝ 500Α Προχωρημένη Ομαδική Εργασία Ι (το μάθημα αφορά ζητήματα αρχαιολογικής τεκμηρίωσης κτηρίου)

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ: Κάθε Ειδικός/ή Επιστήμονας θα διδάξει με μερική απασχόληση ένα μάθημα κατά τη διάρκεια του Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024, για τρεις ώρες την εβδομάδα. Στην περίπτωση των μεταπτυχιακών μαθημάτων, το μάθημα γίνεται μία φορά την εβδομάδα για τρεις συνεχόμενες ώρες. Για τα προπτυχιακά μαθήματα, όμως, το μάθημα γίνεται, χωρίς εξαίρεση, δύο φορές την εβδομάδα, από 1,5 ώρα την φορά, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, ή κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Οι μέρες και οι ακριβείς ώρες διδασκαλίας του κάθε μαθήματος θα καθοριστούν με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος και σε συνεννόηση με τους/τις Ειδικούς/ές Επιστήμονες. Ανάλογα με τις αιτήσεις, το Τμήμα έχει τη δυνατότητα να διορίσει ένα/μία Ειδικό/ή Επιστήμονα για τη διδασκαλία περισσότερων του ενός μαθήματος. Οι Ειδικοί/ές Επιστήμονες εντάσσονται υπό την άμεση εποπτεία του μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού που έχει οριστεί από το Τμήμα ως Υπεύθυνος/η, Επόπτης/τρια, Συντονιστής/τρια του μαθήματος. Τη γενική εποπτεία των Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας έχει ο/η Πρόεδρος, Διευθυντής/τρια της Οργανωτικής Οντότητας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Για τη διδασκαλία προπτυχιακού μαθήματος απαιτείται η κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών τουλάχιστον επιπέδου Μάστερ, συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. Για τη διδασκαλία μεταπτυχιακού μαθήματος απαιτείται η κατοχή Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών, συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. Τυχόν διδακτική εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Οι απολαβές των Ειδικών Επιστημόνων είναι οι ακόλουθες:
α) για άτομα χωρίς διδακτορικό τίτλο: €40,00/ώρα
β) για άτομα με διδακτορικό τίτλο: €68,00/ώρα

Οι συνολικές ακαθάριστες απολαβές των Ειδικών Επιστημόνων για όλη τη διάρκεια εργοδότησης τους καθορίζονται σε €3.060, (€68,00 Χ 3 ώρες διδασκαλίας Χ 15 εβδομάδες) ή σε €1.800, (€40,00 Χ 3 ώρες διδασκαλίας Χ 15 εβδομάδες) ανάλογα με το αν κατέχουν τίτλο Μάστερ ή Διδακτορικό τίτλο. Σημειώνεται ότι από τις ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές θα αφαιρούνται εισφορές του/της εργοδοτουμένου/ης στα διάφορα Ταμεία του Κράτους.
Oι υποψήφιοι/ες δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική για τα προπτυχιακά/μεταπτυχιακά μαθήματα.
Σε περίπτωση που το άτομο που θα επιλεγεί απασχολείται στο Δημόσιο ή σε ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει το ίδιο να εξασφαλίσει εκ των προτέρων σχετική άδεια από το αρμόδιο Τμήμα/Υπουργείο ή ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
Ανάμεσα στους υποψηφίους/φιες που θα κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα, οι καταλληλότεροι/ες για τη διδασκαλία των συγκεκριμένων μαθημάτων θα κληθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα σε συνέντευξη ενώπιον επιτροπής που θα απαρτίζεται από διδάσκοντες/ουσες του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/recruitment συμπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία και ανεβάζοντας σε μορφή pdf όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά. Αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του παραπάνω συνδέσμου δεν θα ληφθούν υπόψιν. Δεν θα ληφθούν επίσης υπόψιν όσες αιτήσεις δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται στην ηλεκτρονική αίτηση στον παραπάνω σύνδεσμο.
Oι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν προσχέδιο του μαθήματος που μπορούν να διδάξουν από τον κατάλογο των τίτλων που ορίζονται παραπάνω, αν και το οριστικό περιεχόμενο θα καθοριστεί αμέσως μετά την επιλογή σε συνεννόηση με τα κατά περίπτωση αρμόδια μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού.
Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα κληθούν να προσκομίσουν πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές/ Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).
Σημειώνεται ότι αιτήσεις για τη διδασκαλία μαθημάτων με το καθεστώς του/της Ειδικού/ής Επιστήμονα/νος που έχουν τυχόν κατατεθεί στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας παλαιότερα δεν θα ληφθούν υπόψιν και οι ενδιαφερόμενοι/νες θα πρέπει να υποβάλουν νέες αιτήσεις.
Οι υποψήφιοι/ες έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αίτησης οι υποψήφιοι/ες θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους.
Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2023, έως τις 13.00.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση isa@ucy.ac.cy ή τηλεφωνικώς στον αριθμό 22 892180.
Οι υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησης τους.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;