Ψάξε τώρα

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - Ειδικός/ή Επιστήμονας Έρευνας

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#PK61810
Τύπος: Μερική Απασχόληση / Συμβόλαιο

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ/ΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Τίτλος: Ειδικός/ή Επιστήμονας Έρευνας
Αρ. Θέσεων: Μια (1)
Κατηγορία: Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι για δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την
πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ειδικού/ής Επιστήμονα Έρευνας με μερική απασχόληση (120 ώρες/μήνα), για τις ανάγκες εσωτερικού ερευνητικού προγράμματος. Σκοπός του ερευνητικού προγράμματος είναι να εξετάσει σύγχρονες μορφές αρρενωπότητας και τους παράγοντες που συμβάλλουν στον επαναπροσδιορισμό τους στην κυπριακή κοινωνία.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Διδακτορικός τίτλος σε Κοινωνιολογία με εστίαση σε θέματα φύλου και ιδιαίτερα αρρενωπότητες.
2. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία σχετική με θέματα αρρενωποτήτων.
3. Ερευνητική εμπειρία στη συλλογή και επεξεργασία/ανάλυση ποιοτικών δεδομένων
4. Χειρισμός προγράμματος ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων Atlas.
5. Απαραίτητη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτός/προφορικός λόγος).
6. Ομαδικό πνεύμα και ερευνητική αυτονομία.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Εμπειρία στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων με προσεγγίσεις κύκλου ζωής (life-course data)
2. Εμπειρία στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων.
3. Παρουσιάσεις/εισηγήσεις σε ακαδημαϊκά συνέδρια.
4. Δημοσιεύσεις σε ακαδημαϊκά περιοδικά.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
1. Συμβολή στη συλλογή και ανάλυση ποιοτικών δεδομένων.
2. Συμβολή στα διοικητικά καθήκοντα του έργου.
3. Συμβολή στη συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων ή/και ερευνητικών προτάσεων.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Το συμβόλαιο είναι για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης. Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι για τη χρονική περίοδο: Μάρτιος 2024 – Φεβρουάριος 2025. Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές ανέρχονται στα €1740,64. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται οι εισφορές Εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους και τυχόν Φόρος Εισοδήματος. Δεν προνοείται καταβολή 13ου μισθού.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
2. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου).
3. Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες
4. Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας δύο τουλάχιστον ακαδημαϊκών, από τους οποίους δύναται να ζητηθούν συστάσεις.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία σε μορφή PDF/WORD στη Δρ. Άντρια Χριστοφίδου στην ηλεκτρονική διεύθυνση christofidou.andria@ucy.ac.cy μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14:00.
Προσωπικές συνεντεύξεις θα διεξαχθούν μεταξύ 20 και 22 Δεκεμβρίου 2023.
Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστερες/οι υποψήφιες/ιοι που πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.
Οι υποψήφιες/ιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησης τους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να αποτείνονται στην Δρ. Άντρια Χριστοφίδου στην ηλεκτρονική διεύθυνση christofidou.andria@ucy.ac.cy.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;