Ψάξε τώρα

Πανεπιστήμιο Κύπρου - 3 θέσεις Ειδικού/ής Επιστήµονα Διδασκαλίας για τη Βασική Εκπαίδευση Δοκίμων Αστυνομικών

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#PK61808
Τύπος: Μερική Απασχόληση / Συμβόλαιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Τίτλος: Ειδικός/ή Επιστήµονας Διδασκαλίας
Αρ. Θέσεων: Τρεις (3)
Κατηγορία: Με σύμβαση µερικής απασχόλησης για το Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την πλήρωση τριών (3) θέσεων Ειδικού/ής Επιστήµονα Διδασκαλίας (ΕΕΔ), καθορισµένης διάρκειας µε σύµβαση µερικής απασχόλησης ορισµένου χρόνου για κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας μαθημάτων που αποτελούν μέρος της Βασικής Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών που παρέχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου σύμφωνα με τις ειδικές πρόνοιες του μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Αστυνομία Κύπρου. Η πλήρωση της θέσης θα είναι για το Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024. Η πλήρωση της θέσης υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης και τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές του Πανεπιστημίου.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
∆ιδασκαλία του μαθήματος:
«Αστυνόμευση και Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις»
Το µάθηµα θα διδάσκεται 3 ώρες την εβδομάδα σε κάθε ακροατήριο για 15 εβδομάδες (δύο φορές την εβδομάδα από 1½ ώρα κάθε φορά τις ημέρες Δευτέρα-Πέμπτη ή Τρίτη-Παρασκευή).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ/ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι κάτοχοι α) πτυχίου Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Εγκληματολογίας ή άλλου συναφούς κλάδου και β) μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε κλάδο της Ψυχολογίας ή σε άλλο κλάδο συναφή με το αντικείμενο του μαθήματος. Η επιστημονική ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα αστυνόμευσης ή Δικανικής Ψυχολογίας μπορεί να θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Δεν απαιτείται διδακτορικός τίτλος, αλλά η κατοχή διδακτορικού τίτλου στην Ψυχολογία, Εγκληματολογία, Αστυνόμευση ή άλλο συναφή κλάδο θα αποτελεί πλεονέκτημα.
2. Προηγούμενη διδακτική εμπειρία στο υπό προκήρυξη αντικείμενο θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων είναι €40 την ώρα (ακαθάριστες απολαβές) για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου και €68 την ώρα (ακαθάριστες απολαβές) για κατόχους διδακτορικού τίτλου.
Οι ακαθάριστες απολαβές για το Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024 θα είναι: αμοιβή x 3 ώρες διδασκαλίας x 15 εβδομάδες που διαρκεί το Εαρινό Εξάμηνο. Από το ποσό αυτό θα αφαιρούνται οι εισφορές του εργοδοτουμένου στα διάφορα ταμεία του κράτους.
Σε περίπτωση που το άτομο που θα επιλεγεί απασχολείται στο Δημόσιο ή σε ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει το ίδιο να εξασφαλίσει εκ των προτέρων σχετική άδεια από το αρμόδιο Τμήμα/Υπουργείο ή ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
Η/ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί θα έχει την υποχρέωση να αναλάβει τη γραπτή επανεξέταση των τυχόν αποτυχόντων εντός δύο μηνών από την ημέρα καταχώρησης της βαθμολογίας, καθώς και την επίλυση συναφών διδακτικών εκκρεμοτήτων.
Σημειώνεται ότι το μάθημα θα διδαχθεί σε τρία διαφορετικά ακροατήρια. Διευκρινίζεται ότι για τη διδασκαλία του μαθήματος στα τρία ακροατήρια θα προσληφθεί/ούν, κατά την απόλυτη κρίση των αρμόδιων οργάνων του Πανεπιστημίου, 1 έως 3 Ειδικοί Επιστήμονες Διδασκαλίας.
Σημειώνεται ότι οι Ειδικοί Επιστήμονες πρέπει να βρίσκονται στην Κύπρο επί μονίμου βάσεως κατά την περίοδο εργοδότησής τους και παρακαλούνται να βεβαιωθούν ότι αυτό θα είναι δυνατό πριν την υποβολή της αίτησής τους. Η υποβολή της αίτησης σημαίνει αποδοχή της πιο πάνω πρόνοιας και επιβεβαίωση της αποδοχής θα πρέπει να εμπεριέχεται στην επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση με αναφορά σε προηγούμενη διδακτική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο.
2. Πλήρες Βιογραφικό σηµείωµα (περιλαµβανοµένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθµού τηλεφώνου).
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.

Η/ο/οι υποψήφια/ος/οι που θα επιλεγεί/ούν θα κληθεί/ούν να προσκομίσει/ουν πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).
Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση ενδιαφέροντος στον σύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/recruitment.. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τη Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11.00 πμ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής, στο τηλέφωνο 22892920.
Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστερες/οι υποψήφιες/οι ανά θέση που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τουλάχιστον τριμελούς Επιτροπής.
Οι υποψήφιες/οι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησης τους.
Με την υποβολή της αίτησης σας, σας διαβεβαιώνουμε ότι η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας θα γίνεται με ασφάλεια και εχεμύθεια και θα υπόκειται στις σχετικές απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα 2016/679(ΕΕ).
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;