Ψάξε τώρα

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Νομικής - Θέσεις Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας (ΕΕΔ)

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#PK61807
Τύπος: Μερική Απασχόληση / Συμβόλαιο

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Τίτλος: Ειδικός/ή Επιστήμονας Διδασκαλίας
Αρ. Θέσεων: Έξι (6)
Κατηγορία: Σύμβαση μερικής απασχόλησης για το Εαρινό Εξάμηνο 2023/2024
(22/01/2024-03/05/2024)
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για το Τμήμα Νομικής. Η πλήρωση των θέσεων υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης. Οι θέσεις είναι καθορισμένης διάρκειας µε σύμβαση μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσεως του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (Eαρινό Εξάμηνο 2023/2024) και ως προς τα παρακάτω μαθήματα:
1. ΝΟΜ 216 Εμπράγματο Δίκαιο
2. ΝΟΜ 325 Διοικητικό Δίκαιο Ι
3. ΝΟΜ 345 Πολιτική Δικονομία ΙΙ
4. ΝΟΜ 473 Εφαρμογές Δικαίου Ποινικής Απόδειξης
5. ΝΟΜ 474 Δικηγορική Δεοντολογία
6. ΝΟΜ 476 Προσφυγικό και Μεταναστευτικό Δίκαιο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Η διδασκαλία των πιο πάνω μαθημάτων θα διεξάγεται υπό την εποπτεία μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θέτει το Πανεπιστήμιο και το Τμήμα (inter alia https://www.ucy.ac.cy/legislation/volumea/7.3.html).
Κάθε μάθημα διδάσκεται 3 ώρες την εβδομάδα για 15 εβδομάδες κατά το Εαρινό Εξάμηνο (δυο φορές την εβδομάδα από 1½ ώρα κάθε φορά).
Το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας έχει ήδη καθοριστεί και δεν δύναται να τροποποιηθεί.

Συγκεκριμένα:
1. ΝΟΜ 216 Εμπράγματο Δίκαιο – Τρίτη και Παρασκευή 1800-1929
2. ΝΟΜ 325 Διοικητικό Δίκαιο Ι – Τρίτη και Παρασκευή 1630-1800
3. ΝΟΜ 345 Πολιτική Δικονομία ΙΙ – Δευτέρα και Πέμπτη 1800-1929
4. ΝΟΜ 473 Εφαρμογές Δικαίου Ποινικής Απόδειξης – Δευτέρα και Πέμπτη 1630-1800
5. ΝΟΜ 474 Δικηγορική Δεοντολογία – Τρίτη και Παρασκευή 1630-1800
6. ΝΟΜ 476 Προσφυγικό και Μεταναστευτικό Δίκαιο – Δευτέρα και Πέμπτη 1630-1800
Οι υποψήφιοι οφείλουν να λάβουν υπόψιν τα παραπάνω σε σχέση με τη διαθεσιμότητα τους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Νομικής.
2. Αναμένεται επίσης να είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου στη Νομική και κατά προτίμηση στο αντικείμενο της θέσης ή να εκπονούν διδακτορική διατριβή στο αντικείμενο αυτό.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Προηγούμενη αυτόνομη διδακτική εμπειρία σε ακαδημαϊκό ίδρυμα και ειδικότερα στο αντικείμενο της θέσης.
2. Η αποδεδειγμένη μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία στο υπό προκήρυξη αντικείμενο.
3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις/έρευνα στο υπό προκήρυξη αντικείμενο.
Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική (με εξαίρεση το ΝΟΜ 474-Δικηγορική Δεοντολογία και ΝΟΜ476 Προσφυγικό και Μεταναστευτικό Δίκαιο για τα οποία η διδασκαλία θα είναι στην Αγγλική).
Σημειώνεται ότι στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου διδάσκεται το κυπριακό δίκαιο σε ιστορικό, συγκριτικό και διεθνές/ευρωπαϊκό πλαίσιο (Cyprus law in context). Αναμένεται ότι οι διδάσκοντες θα είναι σε θέση να ακολουθήσουν αυτή τη βασική αρχή λειτουργίας του προγράμματος σπουδών άμεσα και χωρίς περίοδο προσαρμογής.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων είναι €40 (ακαθάριστες απολαβές) την ώρα για άτομα χωρίς διδακτορικό τίτλο και €68 (ακαθάριστες απολαβές) την ώρα για άτομα με διδακτορικό τίτλο. Οι ακαθάριστες απολαβές για το Εαρινό Εξάμηνο 2023/2024 θα είναι: αμοιβή x 3 ώρες διδασκαλίας x 15 εβδομάδες που διαρκεί το Εαρινό Εξάμηνο, από τα πιο πάνω ποσά θα αφαιρούνται οι εισφορές του εργοδοτουμένου στα διάφορα ταμεία του κράτους.
Σε περίπτωση που το άτομο που θα επιλεγεί απασχολείται στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα πρέπει το ίδιο να εξασφαλίσει εκ των προτέρων σχετική άδεια από το αρμόδιο Τμήμα/Υπουργείο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρέπει, ωστόσο, να διαμένουν μόνιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία και να κατέχουν σε άριστο βαθμό τη γλώσσα διδασκαλίας.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (να διευκρινίζονται το/τα μάθημα/μαθήματα το/τα οποίο/α ενδιαφέρονται να διδάξουν).
2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου).
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.

Η/ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την εκδίδουσα αρχή (όσον αφορά πανεπιστήμια του εξωτερικού).
Η πλήρωση της θέσης τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές του Πανεπιστημίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση ενδιαφέροντος στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.ucy.ac.cy/recruitment
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11 πμ.
Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Τμήματος στο τηλ.: +357 22 892920/2979
Οι επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες ανά θέση που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησης τους.
Με την υποβολή της αίτησης σας, σας διαβεβαιώνουμε ότι η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνεται με ασφάλεια και εχεμύθεια και θα υπόκειται στις σχετικές απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα 2016/679(ΕΕ).
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;