Ψάξε τώρα

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Ψυχολογίας - Ειδικός/ή Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#PK61384
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση / Συμβόλαιο

KEΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Τίτλος: Ειδικός/ή Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου
Αρ. Θέσεων: Μία (1)
Κατηγορία: Πλήρης απασχόληση (38 ώρες/εβδομάδα) για 1 χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κέντρο Ψυχικής Υγείας (ΚΕΨΥ)

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού/ής Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου (ΕΕΥΕ) με πλήρη απασχόληση (38 ώρες/εβδομάδα) για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας το οποίο υπάγεται διοικητικά στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής. Η θέση αφορά τις κλινικές δραστηριότητες του Κέντρου το οποίο προσφέρει ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση, θεραπεία και άλλες ψυχολογικές υπηρεσίες προς τη φοιτητική κοινότητα, ενώ στηρίζει συμβουλευτικά τις οντότητες του Πανεπιστημίου σε θέματα ψυχικής υγείας:

Καθήκοντα και Ευθύνες:
Τα καθήκοντα αφορούν α) την προσφορά άμεσων κλινικών υπηρεσιών ψυχοθεραπείας, ψυχοδιάγνωσης, ψυχολογικής αξιολόγησης και συμβουλευτικής, β) την παροχή κλινικής εποπτείας στους Ειδικευόμενους Κλινικούς Ψυχολόγους που προσφέρουν υπηρεσίες στο Κέντρο γ) τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών που κατά καιρούς παρουσιάζονται, και δ) διοικητικά καθήκοντα που αφορούν την οργάνωση των προσφερόμενων υπηρεσιών του ΚΕΨΥ. Το άτομο που θα προσληφθεί θα βρίσκεται υπό την εποπτεία του Συντονιστή του ΚΕΨΥ και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΨΥ.

Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών στη Ψυχολογία
2. Διδακτορικός Τίτλος στην Κλινική ή Συμβουλευτική Ψυχολογία
3. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
4. Εγγραφή στο Μητρώο Επαγγελματιών Ψυχολόγων της Κύπρου, στην ειδικότητα της Κλινικής ή Συμβουλευτικής Ψυχολογίας
5. Αποδεδειγμένη κλινική εμπειρία τουλάχιστον 3ων ετών μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό
6. Τεκμηριωμένη γνώση και εμπειρία στη διεξαγωγή μαθησιακών/γνωστικών και ψυχοδιαγνωστικών αξιολογήσεων
7. Εμπειρία κλινικής εποπτείας μεταπτυχιακών ή διδακτορικών φοιτητών εφαρμοσμένης ψυχολογίας σε θέματα αξιολόγησης και θεραπείας.

Επιπρόσθετα Προσόντα τα οποία θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα:
1. Κλινική εμπειρία με νέους ενήλικες ή φοιτητές
2. Επιστημονική δραστηριότητα/δημοσιεύσεις

Απολαβές:
Η απασχόληση θα είναι πλήρης (38 ώρες/εβδομάδα) και θα έχει χρονική διάρκεια 12 μηνών. Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα ανέρχονται μέχρι τα €3199,30 αναλόγως προσόντων και εμπειρίας. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται οι εισφορές Εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους και τυχόν Φόρος Εισοδήματος.
Στο ποσό των μηνιαίων ακαθάριστων απολαβών συμπεριλαμβάνεται αναλογία 13ου μισθού.

Διαδικασία Υποβολής Ενδιαφέροντος:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν, ηλεκτρονικά τα ακόλουθα έγγραφα, μέχρι τις 3/12/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση karayianni.eleni@ucy.ac.cy
1. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
3. Αντίγραφο άδειας άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Κύπρο

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, Τηλ. 22892086 ή στο email: karayianni.eleni@ucy.ac.cy
Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ες ανά θέση που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησης τους.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία.
Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;