Ψάξε τώρα

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Επιστημών της Αγωγής - Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#PK61028
Τύπος: Συμβόλαιο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τίτλος: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)
Αρ. Θέσεων: Μια θέση (1)
Κατηγορία: Με συμβόλαιο για ένα (1) χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, για κάλυψη αναγκών στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Μαθηματικών».

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
1. Διδασκαλία μαθημάτων/φροντιστηρίων του γνωστικού αντικειμένου Διδακτική των Μαθηματικών υπό την εποπτεία των μελών ΔΕΠ του γνωστικού αντικειμένου.
2. Οργάνωση Σχολικής Εμπειρίας φοιτητών στα Μαθηματικά.
3. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής (Δημοτική Εκπαίδευση).
2. Διδακτορικό στη Διδακτική των Μαθηματικών.
3. Τουλάχιστον δύο χρόνια διδακτικής εμπειρίας σε δημόσια σχολεία ή σε θέσεις συναφείς με το αντικείμενο.
4. Γνώση μίας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της Αγγλικής.
5. Συνεργάσιμοι και ευέλικτοι στο ωράριο εργασίας.
6. Ικανότητα προγραμματισμού και εργασίας μέσα σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα.
7. Καλή γνώση στην ανάλυση δεδομένων με τα στατιστικά πακέτα SPSS, MPLUS, SMART PLS.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τα ακόλουθα θα θεωρηθούν ως πλεονεκτήματα:
1. Πείρα σε εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων ή/και συμμετοχή σε διεξαγωγή σε διεξαγωγή ευρωπαϊκής-διεθνούς έρευνας.
2. Δημοσιεύσεις σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο σε διεθνή περιοδικά.

ΑΠΟΛΑΒΕΣ:
Η εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό είναι η Α8-Α10-Α11. Η μισθολογική τοποθέτηση γίνεται αναλόγως προσόντων και διδακτικής πείρας. Σημειώνεται ότι κατά την ημερομηνία πρόσληψης θα εφαρμοστούν όλες οι ισχύουσες νομοθεσίες που επηρεάζουν τις απολαβές του υποψηφίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα έγγραφα, σε μορφή PDF, ηλεκτρονικά μέχρι 08/12/2023 στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.ucy.ac.cy/recruitment/main
1. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
1. Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου
3. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα (περιλαμβανομένων (α) ταχυδρομικής διεύθυνσης και τηλεφωνικού αριθμού επικοινωνίας του υποψηφίου (β) ονομάτων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων τριών ακαδημαϊκών από τους οποίους μπορεί να ζητηθεί η κατάθεση εμπιστευτικών επιστολών)
4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
5. Δείγματα συγγραφικού/ερευνητικού έργου

Τα πιο πάνω στοιχεία 1-5 θα πρέπει να ανεβούν τα καθένα ως ένα ξεχωριστό αρχείο σε μορφή PDF.
Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).
Αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/στοιχεία, όπως αυτά καθορίζονται στην ηλεκτρονική αίτηση στον παραπάνω σύνδεσμο δεν είναι αποδεκτές.
Οι υποψήφιοί έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αιτήσεως οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, (Τηλέφωνο 22892941 ή στο email: georgiou.christina@ucy.ac.cy).

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;