Ψάξε τώρα

Chief Accountant/ Υπεύθυνος Λογιστηρίου - Κωδικός: MTΤ ACC/2023-5

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#ML60328
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

H M.T. Technoline θα ήθελε να στελεχώσει την ομάδα της με ένα άτομο που θα αναλάβει καθήκοντα Chief Accountant

Ο ρόλος

Ο Chief Accountant αναμένεται να εκτελεί τα εξής καθήκοντα:

 • Επίβλεψη, υποστήριξη και διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των εργασιών του τμήματος
 • Διαχείριση των καθημερινών λειτουργιών και διαδικασιών του τμήματος π.χ. καταχώρηση εγγραφών στο λογιστικό σύστημα, έλεγχος και επεξεργασία τιμολογίων/ εξόδων και εσόδων/ πιστωτικών σημειώσεων, προετοιμασία – έλεγχος – εκτέλεση πληρωμών, διαχείριση μικρού ταμείου (petty cash)
 • Προετοιμασία Καταστάσεων Ταμειακών Ροών και λογαριασμών εσόδων και εξόδων
 • Συμφιλίωση Τραπεζών & Λογαριασμών Πελατών και Συνεργατών
 • Διαχείριση ΦΠΑ και φορολογικών δηλώσεων ή/ και άλλων φορολογικών θεμάτων
 • Προετοιμασία Μισθοδοσίας και υποβολή δηλώσεων ΚΑ
 • Ετοιμασία Αναφορών/ Εκθέσεων, Στατιστικών Αναλύσεων ή/και Προϋπολογισμών όπως απαιτούνται από την Διεύθυνση
 • Προετοιμασία Μηνιαίων Λογαριασμών
 • Υποστήριξη της διαδικασίας Ελέγχου (Audit) & της προετοιμασίας Οικονομικών Καταστάσεων παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και προετοιμάζοντας τα απαιτούμενα έγγραφα
 • Επικοινωνία με τους διάφορους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς π.χ. τραπεζικά ιδρύματα, πελάτες, προμηθευτές, ελεγκτές, κτλ.
 • Αποτελεσματικός συντονισμός και διαχείριση του προσωπικού του τμήματος
 • Οποιεσδήποτε άλλες συναφείς εργασίες που εμπίπτουν στα γενικότερα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης και υπαγορεύονται από τις εκάστοτε ανάγκες για την ορθή διεκπεραίωση των εργασιών της Εταιρείας.

Το άτομο

Ο Chief Accountant αναμένεται να έχει/ είναι:

 • Πτυχίο ή Πιστοποιητικό/ Πιστοποίηση Λογιστικής, Οικονομικής Διαχείρισης ή συναφής κλάδου
 • Τουλάχιστον 5 χρόνια σχετική με το αντικείμενο εμπειρία
 • Καλή γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Λογισμικών Συστημάτων (π.χ. λογιστικής, μισθοδοσίας)
 • Πολύ καλή γνώση MS Office, ιδιαίτερα MS Excel
 • Εξαιρετική γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλές δεξιότητες κριτικής σκέψης
 • Αναλυτική σκέψη και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Πολύ καλές οργανωτικές δεξιότητες
 • Εχεμύθεια & Εμπιστευτικότητα
 • Υπευθυνότητα

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Εάν θα θέλατε να γίνετε μέλος της ομάδας μας, αποστείλετε το Βιογραφικό σας στοhr@technoline.com.cyαναγράφοντας τον κωδικό της θέσης.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;