Ψάξε τώρα

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Νομικής - Ειδικός/ή Επιστήμονας Διδασκαλίας

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#PK47118
Τύπος: Μερική Απασχόληση / Συμβόλαιο

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας Διδασκαλίας
Αρ. Θέσεων: Μια (1)
Κατηγορία: Σύμβαση μερικής απασχόλησης για το Εαρινό Εξάμηνο 2022/2023 (16/01/2023-28/04/2023)
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για το Τμήμα Νομικής. Η θέση είναι καθορισμένης διάρκειας µε σύμβαση μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσεως του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών (Εαρινό Εξάμηνο 2022/2023) και ως προς το πιο κάτω μάθημα: 
ΝΟΜ 523 «Ευρωπαϊκό Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας»

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Η διδασκαλία του πιο πάνω μαθήματος θα διεξάγεται μαζί με μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού και υπό την εποπτεία του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θέτει το Πανεπιστήμιο και το Τμήμα (inter alia https://www.ucy.ac.cy/legislation/volumea/7.3.html).
Το μάθημα θα διδάσκεται κάθε Τρίτη μεταξύ των ωρών 18.00- 21.00 για 15 εβδομάδες κατά το Εαρινό Εξάμηνο. Το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας έχει ήδη καθοριστεί και δεν δύναται να τροποποιηθεί.
Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να λάβουν υπόψιν τα παραπάνω σε σχέση με τη διαθεσιμότητα τους. Η πλήρωση των θέσεων υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου στη Νομική στο δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Επιστημονικές δημοσιεύσεις/έρευνα στο υπό προκήρυξη αντικείμενο.
2. Διδακτική εμπειρία σε ανώτερο πανεπιστημιακό ίδρυμα.
Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων είναι €68 (μικτά) την ώρα για άτομα με διδακτορικό τίτλο. Οι ακαθάριστες απολαβές για το Εαρινό Εξάμηνο 2022/2023 θα είναι: αμοιβή x 2 ώρες διδασκαλίας x 15 εβδομάδες που διαρκεί το Εαρινό Εξάμηνο.
Σε περίπτωση που το άτομο που θα επιλεγεί απασχολείται στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα πρέπει το ίδιο να εξασφαλίσει εκ των προτέρων σχετική άδεια από το αρμόδιο Τμήμα/Υπουργείο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Οι υποψήφιοι/ες δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρέπει ωστόσο να κατέχουν σε άριστο βαθμό τη γλώσσα διδασκαλίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (να διευκρινίζονται το/τα μάθημα/μαθήματα το/τα οποίο/α ενδιαφέρονται να διδάξουν).
2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου).
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.

Η/ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την εκδίδουσα αρχή (όσον αφορά πανεπιστήμια του εξωτερικού).
Η πλήρωση της θέσης τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές του Πανεπιστημίου.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση ενδιαφέροντος στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.ucy.ac.cy/recruitment
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022 ώρα 12.00 το μεσημέρι.
Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Τμήματος στο τηλ.: +357 22 892920.
Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τουλάχιστον τριμελούς Επιτροπής.
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησης τους.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;