Ψάξε τώρα

Πανεπιστήμιο Κύπρου -Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος - Θέσεις Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#PK47063
Τύπος: Μερική Απασχόληση / Συμβόλαιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας Διδασκαλίας
Κατηγορία: Με συμβόλαιο μερικής απασχόλησης για το Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023
Τόπος Εργασίας: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας (ΕΕΔ), με σύμβαση μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου, για κάλυψη αναγκών του Εαρινού Εξαμήνου προσωρινής φύσεως, για διδασκαλία των πιο κάτω μαθημάτων:

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
1. ΠΠΜ 233 Εργαστήριο Δομικών Υλικών (4 ώρες/βδομάδα)
2. ΠΠΜ 371 Υδρολογία (3 ώρες/βδομάδα)
3. ΠΠΜ 383 Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (3 ώρες/βδομάδα)
4. ΠΠΜ 480 Επεξεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων (3 ώρες/βδομάδα)
5. ΠΠΜ 491 Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου ΙΙ - περιβαλλοντικό μέρος (3 ώρες/βδομάδα)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
1. ΠΠΜ 564 Οικονομική των Υποδομών και των Μεταφορών (3 ώρες/βδομάδα)
2. ΠΠΜ 567 Προχωρημένα Θέματα Μεταφορών (3 ώρες/βδομάδα)
3. ΠΠΜ 583 Φυσικοχημικές και Βιολογικές Διεργασίες για την Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων (3 ώρες/βδομάδα)
4. ΠΠΜ 598 Βιοτεχνολογική Παραγωγή Βιοκαυσίμων κ Βιοενέργειας (3 ώρες/βδομάδα για το χρονικό διάστημα 16/1/2023-13/2/2023)
Η πλήρωση των θέσεων υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
• ∆ιδασκαλία του µαθήµατος για θεωρητικά μαθήματα:
Το µάθηµα διδάσκεται 3 ώρες την εβδομάδα για 15 εβδομάδες. Επιπλέον το μάθημα μπορεί να έχει και φροντιστήριο μια (1) φορά την εβδομάδα.
• ∆ιδασκαλία του µαθήµατος για εργαστηριακά μαθήματα:
Το µάθηµα διδάσκεται 3 ώρες την εβδομάδα για 15 εβδομάδες. Επιπλέον το μάθημα μπορεί να έχει και φροντιστήριο μια (1) φορά την εβδομάδα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επιπέδου Μάστερ στο γνωστικό αντικείμενο της Πολιτικής Μηχανικής ή Μηχανικής Περιβάλλοντος για τα μαθήματα με κωδικό < 500, και Διδακτορικό τίτλο σε συναφές αντικείμενο για μαθήματα με κωδικό > 500.
2. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
1. Διδακτορικός τίτλος
2. Εμπειρία διδασκαλίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε συναφές αντικείμενο με το εν λόγω μάθημα.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων ανέρχεται στα €68 ανά ώρα διδασκαλίας για κατόχους Διδακτορικού Τίτλου και στα €40 για κατόχους τίτλου Μάστερ. Η αμοιβή υπολογίζεται ως εξής:
Αμοιβή ανά ώρα διδασκαλίας Χ ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα Χ 15 εβδομάδες (διάρκεια του Εαρινού Εξαμήνου).
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Σε περίπτωση που το άτομο που θα επιλεγεί απασχολείται στο Δημόσιο ή σε ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσει εκ των προτέρων σχετική άδεια από το αρμόδιο Τμήμα/Υπουργείο ή ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου).
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
4. Δύο συστατικές επιστολές

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν να προσκομίσουν πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές/Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).
Τα πιο πάνω πρέπει να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΠΜΜΠ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cee@ucy.ac.cy μέχρι τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, στο τηλέφωνο +357-22892200 κατά τις ώρες 8:00-14:00.
Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες ανά θέση που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τουλάχιστον τριμελούς Επιτροπής.
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησής τους.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;