Ψάξε τώρα

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Επιστημών της Αγωγής - Θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#PK46765
Τύπος: Μερική Απασχόληση / Συμβόλαιο

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας Διδασκαλίας
Κατηγορία: Με σύμβαση μερικής απασχόλησης για τη χρονική περίοδο:
Εαρινό Εξάμηνο 2022-23 (16/01/2023 – 28/04/2023) και με δυνατότητα ανανέωσης
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση αριθμού θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για το Εαρινό Εξάμηνο 2022-23 με δυνατότητα ανανέωσης. Η πλήρωση των θέσεων υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.
Διδασκαλία: Μεταπτυχιακό Μάθημα «ΕΠΑ 583 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Δυναμικών Περιβαλλόντων διδασκαλίας και μάθησης».

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
1. Διδασκαλία του μαθήματος υπό την εποπτεία του μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος.
2. Συμβουλευτική υποστήριξη των φοιτητών σε ώρες γραφείου για διεκπεραίωση εργασιών.
Ετοιμασία, επίβλεψη και βαθμολόγηση εξετάσεων και εργασιών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. Πανεπιστημιακό πτυχίο.
2. Πτυχίο επιπέδου Μάστερ στην Πληροφορική ή Εκπαιδευτική Τεχνολογία ή Επιστήμες της Αγωγής.
3. Διδακτορικό στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία ή Επιστήμες της Αγωγής ή στις Επιστήμες της Πληροφορικής.
4. Γνώση μίας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής.
5. Συνεργασία και ευελιξία στο ωράριο εργασίας.
6. Ικανότητα προγραμματισμού και εργασίας μέσα σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ:
Τρία τουλάχιστον χρόνια πείρα στη δημόσια ή ανώτερη εκπαίδευση.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η ωριαία αμοιβή ανέρχεται για το έτος 2023 στο ποσό των €68 για κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών. Οι ακαθάριστες απολαβές θα είναι: αμοιβή Χ ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα Χ διάρκεια Εαρινού Εξαμήνου. Σημειώνεται ότι το Εαρινό Εξάμηνο 2023 (Ιανουάριος 2023 - Απρίλιος 2023) διαρκεί 15 εβδομάδες. Από τα πιο πάνω ποσά θα αφαιρούνται εισφορές εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους.
Σε περίπτωση που το άτομο που θα επιλεγεί απασχολείται στο Δημόσιο ή στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει το ίδιο να εξασφαλίσει εκ των προτέρων σχετική άδεια από το αρμόδιο Τμήμα/Υπουργείο ή Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση
2. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.

Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές/Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα:
https://applications.ucy.ac.cy/recruitment , το αργότερο μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, Τηλέφωνα: 22892942, ή στο e-mail: costa.anastasia@ucy.ac.cy.
Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες ανά θέση που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τουλάχιστον τριμελούς Επιτροπής.
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησής τους.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης. 

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;