Ψάξε τώρα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής - Θέση Ερευνητικής/ού Συνεργάτιδας/η

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#TP44174
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση / Μερική Απασχόληση / Συμβόλαιο

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ/ΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑΣ/Η

(Μεταπτυχιακής/ού Συνεργάτιδας/η – Βοηθού Ερευνητής/τριας Α

ή

Μεταδιδακτορικής/ού Ερευνήτριας/τή)

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ερευνητικής/ού Συνεργάτιδας/η (Μεταπτυχιακής/ού Συνεργάτιδας/η – Βοηθού Ερευνητή/τριας Α’ ή Μεταδιδακτορικής/ού Ερευνήτριας/τή) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής για μερική ή πλήρη απασχόληση σε ερευνητικό πρόγραμμα στο γνωστικό αντικείμενο «Μελέτη της Ατμόσφαιρας με χρήση τεχνικών τηλεπισκόπησης»

Οι υποψήφιες/οι για αυτή τη θέση θα πρέπει να κατέχουν:

 1. Πτυχίο από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο στα σχετικά γνωστικά αντικείμενα (Φυσικής, Θετικών Επιστημών, Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Μετεωρολογία ή και συναφή),
 2. Μεταπτυχιακό από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο στα σχετικά γνωστικά αντικείμενα (Φυσική της Ατμόσφαιρας, Τηλεπισκόπηση, Φυσική Περιβαλλάλλοντος, Μετεωρολογία ή και συναφή),
 3. Ικανότητα προγραμματισμού για την ανάλυση επιστημονικών δεδομένων,
 4. Προθυμία συμμετοχής σε επιστημονικά πειράματα και μετρήσεις πεδίου,
 5. Προθυμία συμμετοχής και παρακολούθησης επιστημονικών εκπαιδεύσεων και σεμιναρίων στην Κύπρο και στο εξωτερικό,
 6. Eμπειρία στις τεχνικές ατμοσφαιρικής τηλεπισκόπησης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν,
 7. Διδακτορικό σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο θα αποτελεί επιπρόσθετο προσόν,
 8. Διεκπεραίωση ερευνητικών προγραμμάτων από εθνικά ή/και ευρωπαϊκά κονδύλια θα αποτελεί επιπρόσθετο προσόν,
 9. Οργανωτικές ικανότητες,
 10. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

 

Οι μηνιαίες ακαθάριστες απόλαβες της/του υποψήφιας/ίου θα ανέρχονται από €2122,72 μέχρι €2533,94 αναλόγως προσόντων και καθεστώς απασχόλησης. Από το ποσό αυτό αποκόπτονται εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου στα διάφορα ταμεία του κράτους. Οι μηνιαίες ακαθάριστες απόλαβες του υποψηφίου (μετά την αποκοπή εισφορών εργοδότη στα διάφορα ταμεία του κράτους), σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα και την ισχύουσα νομοθεσία, ανέρχονται από €1847,45 μέχρι €2205,34. Η εργοδότηση θα είναι για περίοδο 12 μηνών από 1/11/2022 μέχρι 31/10/2023. Σημειώνεται ότι, παρέχεται 13° μισθός, ο οποίος έχει ενσωματωθεί κατ’ αναλογία στη μηνιαία αντιμισθία.

Η ερευνητική δραστηριότητα θα περιλαμβάνει:

 • Ανάλυση επίγειων δεδομένων ατμοσφαιρικής τηλεπισκόπησης
 • Ανάλυση ατμοσφαιρικών παραμέτρων δορυφορικών αποστολών
 • Σύνθεση και σύγκριση διαφόρων βάσεων δεδομένων (Δορυφορικών, επίγειων, τηλεπισκόπησης, πεδίου κ.α)
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων επεξεργασίας σε επίγεια δεδομένα ατμοσφαιρικής τηλεπισκόπησης
 • Εφαρμογή ποιοτικών προτύπων και εργαλείων ποιοτικού ελέγχου

 

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 1. Επιστολή στην οποία να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους και στην οποία να φαίνεται καθαρά η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση επιλογής
 2. Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή των μελλοντικών επιστημονικών τους σχεδίων (μέχρι 2 σελίδες)
 3. Βιογραφικό Σημείωμα (στα Αγγλικά ή/και στα Ελληνικά)
 4. Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους
 5. Ονόματα δυο ατόμων από τις/τους οποίες/ους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις
 6. Στοιχεία επικοινωνίας

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στη διεύθυνση HRrecruits@cut.ac.cy με θέμα: «Αίτηση για τη θέση Ερευνητικής/ού Συνεργάτιδας/η (Μεταπτυχιακής/ού Συνεργάτιδας/η - Βοηθού Ερευνητή Α ή Μεταδιδακτορικού Ερευνητή) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικων Γεωπληροφορικής στο γνωστικό αντικείμενο Μελέτη της Ατμόσφαιρας με χρήση τεχνικών τηλεπισκόπησης όχι αργότερα από την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022 η οποία θα είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

 

Σημειώνεται ότι:

 • Το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.

 

 • Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.cut.ac.cy ή να επικοινωνήσουν με τις Δρ Ροδάνθη Ελισάβετ Μαμούρη rodanthi.mamouri@cut.ac.cy ή Δρ Αργυρώ Νισαντζή  argyro.nisantzi@cut.ac.cy

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;