Ψάξε τώρα

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Ιατρική Σχολή - Θέση Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή στην ειδικότητα «Καρδιολογία»

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#PK39983
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το 1992. Στη σύντομη αλλά δημιουργική πορεία ανάπτυξής του, κατέκτησε διεθνή καταξίωση και σήμερα κατατάσσεται 99ο μεταξύ των νέων πανεπιστημίων παγκοσμίως και ανάμεσα στα 401-500 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου (Times Higher Education Rankings).

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιτυγχάνει αξιοσημείωτες διεθνείς διακρίσεις στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και δυναμικό πεδίο της έρευνας. Οι διακρίσεις αυτές είναι αποτέλεσμα της προσήλωσης στη συνεχή βελτίωση και αφοσίωσης στην επιδίωξη της αριστείας. Η περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη της έρευνας αποτελεί σταθερό στρατηγικό στόχο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο συνεχώς εξελίσσει, επεκτείνει και εκσυγχρονίζει τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει.

Με σκοπό τη βέλτιστη δυνατή ενίσχυση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού του έργου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιδιώκει την προσέλκυση υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκού προσωπικού.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

H Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι μια νεοϊδρυθείσα σχολή, η οποία αναπτύσσεται ραγδαία. Η Σχολή αποσκοπεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της ιατρικής εκπαίδευσης και της έρευνας στον ευρύτερο Ευρω-Μεσογειακό χώρο και φιλοδοξεί να εδραιωθεί ανάμεσα στις καλύτερες σχολές παγκοσμίως. Η Ιατρική Σχολή του ΠΚ είναι η πρώτη Ιατρική Σχολή στην Κύπρο που πιστοποιήθηκε με επιτυχία μετά από αξιολόγηση από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), βασισμένη στα κριτήρια της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ιατρικής Εκπαίδευσης (World Federation for Medical Education – WFME). Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Κύπρου κατατάσσεται ανάμεσα στις κορυφαίες 201-250 ιατρικές σχολές πανεπιστημίων παγκοσμίως στον τομέα/αντικείμενο Κλινική Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, σύμφωνα με τη διεθνή ετήσια κατάταξη των πανεπιστημίων Times Higher Education (ΤΗΕ) World University Rankings 2022 by subject: Clinical and Health. Η Ιατρική Σχολή προσηλωμένη στο όραμά της για αριστεία, για παροχή υψηλού επιπέδου διδασκαλία και σύγχρονη ιατρική εκπαίδευση, για πρωτοπορία και καινοτομία στην έρευνα και σημαντική συμβολή στην αναβάθμιση των ιατρικών υπηρεσιών στα δημόσια νοσηλευτήρια, προσλαμβάνει ακαδημαϊκό προσωπικό υψηλού επιπέδου, που συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη διεθνώς ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων και στον σχεδιασμό και την προσφορά ποιοτικών προγραμμάτων σπουδών.

Η Ιατρική Σχολή ανακοινώνει την προκήρυξη μιας (1) θέσης Ακαδημαϊκού Προσωπικού, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή στην ειδικότητα «Καρδιολογία».

Απαιτούμενα Προσόντα:
Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/acad.staff.procedures.
Tα απαιτούμενα προσόντα, ανάλογα με τη βαθμίδα, αφορούν: προηγούμενη ακαδημαϊκή πείρα, αποδεικτικά εκπόνησης ερευνητικού έργου και επιστημονικής συνεισφοράς, εμπειρία οργάνωσης υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
Επίσημες γλώσσες διδασκαλίας είναι η ελληνική και η τουρκική. Για την πιο πάνω θέση θεωρείται απαραίτητη η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και της αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην περίπτωση εκλογής υποψηφίου ο οποίος δεν γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, θα είναι ευθύνη του προσληφθέντα καθώς και της Σχολής στην οποία υπάγεται να μάθει την ελληνική γλώσσα σε διάστημα τριών ετών. Σημειώνεται ότι η κάθε Σχολή θέτει τα δικά της κριτήρια για το απαιτούμενο επίπεδο επάρκειας γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

Απολαβές:
Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) µε βάση την ισχύουσα Νομοθεσία ανέρχονται σε:

  • Καθηγητής (Κλίμακα Α15-Α16) €71.900,45 - €93.462,93
  • Αναπληρωτής Καθηγητής (Κλίμακα Α14-Α15) €63.416,35 - €86.455,43

Η παροχή κλινικής εργασίας στα Δημόσια Νοσηλευτήρια ή σε άλλα νοσηλευτήρια με τα οποία το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει συνάψει συμφωνία, είναι υποχρεωτική στην περίπτωση εκλογής σε κλινικά γνωστικά αντικείμενα, εκτός αν διαφορετικά αποφασίσει η Σύγκλητος, μετά από σχετικό αίτημα. Πέραν των ετήσιων απολαβών, οι διοριζόμενοι σε κλινικά γνωστικά αντικείμενα θα λαμβάνουν πρόσθετες απολαβές αναλόγως βαθμίδας σε ποσοστό του κανονικού τους μισθού ως αποζημίωση για την κλινική συνεισφορά τους στην περίθαλψη ασθενών σε Δημόσιο Νοσηλευτήριο (μέχρι 50% για τις βαθμίδες του Λέκτορα, Επίκουρου Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή, μέχρι 70% για την βαθμίδα του Καθηγητή ή μέχρι 80% για την βαθμίδα του Καθηγητή με καθήκοντα Διευθυντή Κλινικής, καθώς επίσης και αποζημίωση εφημεριών / υπερωριών / απογευματινής εργασίας βάσει των προνοιών της συμφωνίας μεταξύ του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ή άλλου νοσηλευτηρίου και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Με βάση την ίδια συμφωνία, οι Πανεπιστημιακοί ιατροί υπάγονται στις ίδιες ρυθμίσεις όπως και το λοιπό ιατρικό προσωπικό των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων σχετικά με την άσκηση της ιατρικής εκτός Δημόσιου Νοσηλευτηρίου ή/και προς ίδιον οικονομικό όφελος. Η τοποθέτηση ακαδημαϊκού προσωπικού στα Νοσηλευτήρια για παροχή κλινικής εργασίας προϋποθέτει αναγνώριση ειδικότητας από τον Ιατρικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υγείας, εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο Κύπρου και εγγραφή στο Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ).
Σημειώνεται ότι μέλη Ακαδημαϊκού Προσωπικού σύμφωνα με την Εγκύκλιο 4.8 (http://ucy.ac.cy/legislation/volumea/4.8.html) δικαιούνται, μετά από εξασφάλιση έγκρισης από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, να συμμετέχουν σε συμπληρωματικές δραστηριότητες όπως εξωτερικά ερευνητικά/διδακτικά προγράμματα, επιπρόσθετη διδασκαλία, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ιδιωτικό φορέα, επιχειρηματική εκμετάλλευση. Διευκρινίζεται ότι οι πρόνοιες της Εγκυκλίου δεν καλύπτουν την άσκηση της ιατρικής εκτός Δημόσιου Νοσηλευτηρίου ή άλλου Νοσηλευτηρίου με το οποίο το ΠΚ έχει συνάψει συμφωνία ή/και προς ίδιον οικονομικό όφελος.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι Κανόνες απουσίας ιατρών μελών Ακαδημαϊκού Προσωπικού προσαρμόζονται ώστε να συμβαδίζουν με τα ισχύοντα με το ιατρικό προσωπικό των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων.
Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμοι του 2002 έως 31(I)/2021 (άρθρο 8, εδάφια (21) και (23)).

Τα ανωτέρω εδάφια προνοούν τα ακόλουθα:
«(21) είκοσι τοις εκατόν (20%) της αμοιβής από οποιαδήποτε εργοδότηση που ασκείται στη Δημοκρατία από άτομο το οποίο ήταν κάτοικος εκτός της Δημοκρατίας πριν την έναρξη της εργοδότησης του στη Δημοκρατία, ή €8.550, οποιοδήποτε είναι το μικρότερο. η απαλλαγή αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος στο οποίο άρχισε η εργοδότηση, αναφορικά με εργοδότηση που άρχισε εντός του έτους 2012 μέχρι και το έτος 2025, με μέγιστη χρονική περίοδο στα οποία χορηγείται η απαλλαγή τα πέντε (5) έτη που ακολουθούν από το έτος της εργοδότησης».
«(23) Το πενήντα τοις εκατόν (50%) της αμοιβής από οποιαδήποτε εργοδότηση που ασκείται στη Δημοκρατία από άτομο το οποίο ήταν κάτοικος εκτός της Δημοκρατίας πριν την έναρξη της εργοδότησής του στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι –
(i) η απαλλαγή χορηγείται για δέκα (10) έτη κατά τα οποία ασκείται εργοδότηση στη Δημοκρατία, αρχής γενομένης του έτους εργοδότησης, εφόσον τα εισοδήματα από την εν λόγω εργοδότηση υπερβαίνουν τις εκατόν χιλιάδες ευρώ (€100.000) ετησίως˙
(ii) η απαλλαγή αυτή δεν χορηγείται σε άτομο το οποίο ήταν κάτοικος στη Δημοκρατία σε οποιαδήποτε τρία (3) από τα πέντε (5) φορολογικά έτη που προηγούνται του έτους στο οποίο άρχισε η εργοδότηση του στη Δημοκρατία, καθώς και σε άτομο που ήταν κάτοικος στη Δημοκρατία κατά το έτος που προηγείται του έτους που άρχισε η εργοδότηση˙
(iii) η απαλλαγή αυτή χορηγείται σε οποιοδήποτε έτος στο οποίο τα εισοδήματα από την εργοδότηση του στη Δημοκρατία υπερβαίνουν τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ετησίως, ανεξάρτητα αν σε κάποιο έτος τα εισοδήματα από την εργοδότηση του μειώνονται κάτω από τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000), νοουμένου ότι όταν άρχισε η εργοδότηση του στη Δημοκρατία τα εισοδήματα από την εργοδότηση του στη Δημοκρατία υπερέβαιναν τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ετησίως, και ο Έφορος ικανοποιείται ότι η αυξομείωση στα ετήσια εισοδήματα από την εργοδότηση στη Δημοκρατία δεν αποτελεί ρύθμιση που αποσκοπεί στη χορήγηση της απαλλαγής˙
(iv) η απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις του εδάφιου (21) δεν τυγχάνει εφαρμογής όταν ισχύει η απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου˙
(v) οι διατάξεις της υποπαραγράφου (ii) της παρούσας επιφύλαξης τυγχάνουν εφαρμογής στην περίπτωση ατόμου του οποίου η εργοδότηση ξεκινά από και μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015.»

Διαδικασία Υποβολής Ενδιαφέροντος
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα έγγραφα στα αγγλικά, σε μορφή PDF, ηλεκτρονικά μέχρι την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022., στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://applications.ucy.ac.cy/recruitment

Σε περίπτωση που υποψήφιοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για περισσότερες από μια θέσεις, θα πρέπει να υποβληθούν ξεχωριστές αιτήσεις.

Έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία να αναφέρονται: η βαθμίδα και η ειδικότητα βάσει προκήρυξης για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος καθώς και η ημερομηνία διαθεσιμότητας για ανάληψη καθηκόντων.
2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα, βασισμένο στο πρότυπο που ακολουθεί, και το οποίο συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων: (α) διδακτική εμπειρία, (β) ανασκόπηση του ερευνητικού έργου (συμπεριλαμβανομένου καταλόγου δημοσιεύσεων), (γ) περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων, (δ) διοικητική εμπειρία, (ε) σχέδιο για την οργάνωση του γνωστικού αντικειμένου για το πρόγραμμα σπουδών.
3. Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου.
4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
5. Ανασκόπηση ερευνητικού έργου καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 3 σελίδες)
6. Κατάλογος δημοσιεύσεων
7. Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις (μέχρι 3 δημοσιεύσεις, οι οποίες θα υποβληθούν η κάθε μία
ως ξεχωριστό αρχείο).
8. Τα ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις τριών ακαδημαϊκών από τους οποίους θα ζητηθούν αυτόματα, με την υποβολή της αίτησης, εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (στην αγγλική γλώσσα) μέχρι και 7 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Σημ.: Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι απαραίτητο να δηλώνονται και είναι δεσμευτικά.

Τα πιο πάνω στοιχεία 1-7 θα πρέπει να υποβληθούν το καθένα ως ξεχωριστό αρχείο σε μορφή PDF.
Με την υποβολή της αίτησής σας καμία αλλαγή δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού). 
Αιτήσεις, στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.
Αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/στοιχεία, όπως αυτά καθορίζονται στην ηλεκτρονική αίτηση στον παραπάνω σύνδεσμο, συμπεριλαμβανομένων των συστατικών επιστολών, δεν είναι αποδεκτές.
Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρισθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώριση της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αποτείνεσθε στην Ιατρική Σχολή (00357 22894352) ή στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (00357 22894146)

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;