Ψάξε τώρα

Νοσηλευτές / Νοσηλεύτριες

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#GO31170
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση
Υποβολή αίτησης
Ελάτε στην Ομάδα μας!

Το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο ζητεί να προσλάβει Νοσηλευτές / Νοσηλεύτριες για το Τμήμα Νοσηλευτικών Υπηρεσιών.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Γενική Νοσηλευτική.

 • Εγγραφή στο Μητρώο του Συμβουλίου Νοσηλευτικής & Μαιευτικής.

 • Κατοχή, σε ισχύ, άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

 

Ως επιπρόσθετα προσόντα θεωρούνται:

 • Δεξιότητες ALS.

 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.

 

Περιγραφή θέσης εργασίας | Σχέδιο Υπηρεσίας:

O Νοσηλευτής παρέχει στους ασθενείς του Κέντρου νοσηλευτική φροντίδα σύμφωνα με τη νοσηλευτική δεοντολογία αλλά και τη νοσηλευτική πολιτική που ακολουθείται. Ειδικότερα:

 1. Εκτελεί καθήκοντα Νοσηλευτή στα διάφορα Τμήματα του Κέντρου ως εξής:

  • Αξιολογεί, ερμηνεύει και τεκμηριώνει τις βιολογικές, ψυχολογικές, διανοητικές, πνευματικές και κοινωνικές ανάγκες, καθώς και τα προβλήματα υγείας - ήδη εκδηλωμένα ή/και δυνητικά - των ασθενών, με βάση το νοσηλευτικό ιστορικό, τη νοσηλευτική διάγνωση, την κλινική εξέταση, την εκτίμηση και τα ευρήματα των διαγνωστικών εξετάσεων και αναπτύσσει ή και τροποποιεί αναλόγως το σχέδιο της νοσηλευτικής αξιολόγησης, αντιμετώπισης και φροντίδας. Εφαρμόζει βασικές και εξειδικευμένες τεχνικές νοσηλευτικής αντιμετώπισης και φροντίδας, ανάνηψης, υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών, λήψης βιολογικών δειγμάτων και διατήρησης ισοζυγίων. 

  • Εκτελεί τις ιατρικές εντολές που άπτονται των αρμοδιοτήτων του με γνώμονα τη βέλτιστη παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών στους ασθενείς. 

  • Παρεμβαίνει διαγνωστικά και θεραπευτικά, σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα, σε επείγουσες και απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις και εφαρμόζει συνδυασμένα μέτρα υποστήριξης και διατήρησης της ζωής. 

  • Παρέχει την σωστή και κατάλληλη πληροφόρηση στον ασθενή και του επεξηγεί τη διαδικασία της θεραπευτικής ή διαγνωστικής παρέμβασης καθώς και την αντιμετώπιση πιθανών παρενεργειών, με γνώμονα την αξιοπρέπεια του ατόμου. 

  • Αξιολογεί και καταγράφει ακολουθώντας τεκμηριωμένη επιστημονική μεθοδολογία βάση της νοσηλευτικής του αξιολόγησης και εκτίμησης, τις επιδράσεις και πιθανές παρενέργειες των θεραπευτικών και διαγνωστικών παρεμβάσεων.

  • Συμβάλλει στην πρόληψη, τον έλεγχο και τη διδασκαλία αναφορικά με τις νοσοκομειακές λοιμώξεις στους χώρους εργασίας. Αναφέρει στον Προϊστάμενο του Τμήματος και στον Προϊστάμενο Νοσηλευτικών Υπηρεσιών προβλήματα και παράγοντες κινδύνου για τη δημόσια υγεία, που διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Επιπλέον, υποβοηθά τους ασθενείς ή/και τις οικογένειες τους στη λήψη αποφάσεων σε θέματα υγείας, υγιεινής και υγιούς τρόπου διαβίωσης. 

  • Σχεδιάζει και παρέχει ανακουφιστική φροντίδα σε νοσηλευόμενους διασφαλίζοντας την αξιοπρέπεια των πασχόντων. Επίσης, παρέχει στήριξη στην οικογένεια των πασχόντων.\

  • Συμμορφώνεται με τις εκάστοτε οδηγίες και τις υποδείξεις των υπευθύνων ακτινοπροστασίας και φροντίζει για τη σωστή εφαρμογή της ακτινοπροστασίας στους χώρους όπου εργάζεται.

  • Προβαίνει στους ενδεδειγμένους ελέγχους για τη σωστή  λειτουργία των μηχανημάτων και τον σωστό και ασφαλή τρόπο χειρισμού τους, βάσει του προγράμματος διασφάλισης ποιότητας και καλής λειτουργίας του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο Ιατρικής Φυσικής και αναφέρει τις οποιεσδήποτε αποκλίσεις από την ορθή λειτουργία των μηχανημάτων και συστημάτων

  • Συντάσσει γραπτή έκθεση για προβλήματα που πιθανώς θα προκύψουν και την κοινοποιεί στον άμεσα υπεύθυνο φυσικό και ιατρό. 

  • Έχει την ευθύνη προγραμματισμού, συντονισμού και ορθής διενέργειας των εξετάσεων αλλά  και επεξεργασίας και αρχειοθέτησης των εξετάσεων, βάσει των Πρωτοκόλλων.

  • Αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα (ή όταν αυτό ζητηθεί) τα Πρωτόκολλα που είναι συναφή με τις αρμοδιότητες του, ούτως ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις διεθνείς και τοπικές κατευθυντήριες οδηγίες ή σε αυτές των κατασκευαστών του ιατρικού εξοπλισμού στα πλαίσια του προγράμματος διασφάλισης ποιότητας (Quality Management).

  • Τηρεί αρχεία και στοιχεία των ασθενών και ετοιμάζει έγγραφα σχετικά με την νοσηλεία του ασθενή, στα οποία έχει το δικαίωμα πρόσβασης, με γνώμονα πάντοτε την διαφύλαξη του ιατρικού απορρήτου και την τήρηση των κανονισμών προστασίας δεδομένων.

 2. Ακολουθεί τη νοσηλευτική πολιτική και τις σχετικές διαδικασίες του Κέντρου.

 3. Συμμετέχει στην προμήθεια, συντήρηση, διαφύλαξη και καλή χρήση του εξοπλισμού και της περιουσίας του Κέντρου.

 4. Αντιπροσωπεύει, αν του ζητηθεί, το Κέντρο σε διεπιστημονικά συμβούλια εντός ή/και εκτός του Κέντρου.

 5. Οφείλει να επιμορφώνεται σε θέματα που αφορούν στην ειδικότητα του και να παρουσιάζει τα θέματα αυτά στους συναδέλφους του μετά από συνεννόηση με τον Προϊστάμενο Νοσηλευτικών Υπηρεσιών. Τα έξοδα συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια και το κόστος μεταφοράς σε αυτά βαρύνουν το Κέντρο, εφόσον υπάρχει έγκριση από τον Προϊστάμενο Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και την Επιτροπή Προώθησης Εκπαιδευτικής Κατάρτισης.

 6. Είναι υπεύθυνος για την άσκηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του απέναντι στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών, ανεξαρτήτως των υποχρεώσεων του απέναντι στο Κέντρο.

 7. Οφείλει να είναι ευπρεπώς ενδεδυμένος με ένδυση που θα του παρέχεται από το Κέντρο. Η ενδυμασία θα αποτελεί περιουσία του Κέντρου, το οποίο είναι υπεύθυνο για τον καθαρισμό της.

 8. Αναφέρει εγκαίρως και γραπτώς στη Διοίκηση την πρόθεση του για παράλληλη έμμισθη απασχόληση εκτός του Κέντρου. Το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει στον Νοσηλευτή την παράλληλη έμμισθη απασχόληση στην περίπτωση που επηρεάζονται τα συμφέροντα του Κέντρου ή/και των ασθενών του. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται λόγω της παράλληλης έμμισθης ενασχόλησης του να επηρεαστεί η ιατρική περίθαλψη των ασθενών του Κέντρου.

 9. Συνεργάζεται με όλους τους εργαζόμενους στο Κέντρο με γνώμονα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των ασθενών.

 10. Για την οργάνωση της εργασίας του και την τοποθέτηση του στις διάφορες θέσεις εντός του Κέντρου υπεύθυνος είναι ο Προϊστάμενος Νοσηλευτικών Υπηρεσιών σε συνεννόηση με τον Ιατρικό ή/και τον Διοικητικό Διευθυντή.

 11. Η νοσηλευτική εργασία είναι δυνατό να συνεπάγεται απασχόληση συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος βάρδιας.

 

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 31 Οκτωβρίου 2021 στην ιστοσελίδα του Κέντρου (www.goc.com.cy).

 

Εάν πιστεύετε στο λειτούργημα που επιτελείται στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά!

Υποβολή αίτησης
Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;