Ψάξε τώρα

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Χημείας - Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#CA22301
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση / Συμβόλαιο

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου σε θέματα διαχείρισης και αποθήκευσης χημικών αντιδραστηρίων, κυλίνδρων αερίων και διαλυτών του Τμήματος Χημείας.
Αρ. Θέσεων: Μια (1) θέση
Κατηγορία: Σύμβαση πλήρους απασχόλησης (συμβόλαιο για ένα 1 χρόνο)
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου για πλήρη απασχόληση (140 ώρες/μήνα).
Ο/Η Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου θα είναι υπεύθυνος για θέματα διαχείρισης και αποθήκευσης χημικών αντιδραστηρίων, κυλίνδρων αερίων και διαλυτών του Τμήματος Χημείας.
Τα καθήκοντα εστιάζονται στην παραγγελία, φύλαξη και διανομή χημικών στα διδακτικά και ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος καθώς και στην τήρηση σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου με τα εν λόγω χημικά για εύκολη και άμεση ενημέρωση. Θα είναι υπεύθυνος για συλλογή των χημικών αποβλήτων από τα εργαστήρια καθώς και για την παράδοση τους στην εκάστοτε εταιρεία περισυλλογής αποβλήτων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Ασφαλή διαχείριση και αποθήκευση χημικών αντιδραστηρίων, κυλίνδρων αερίων και διαλυτών Τμήματος Χημείας.
• Παραγγελία, φύλαξη και διανομή χημικών αντιδραστηρίων, κυλίνδρων αερίων και διαλυτών στα διδακτικά και ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος Χημείας.
• Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με όλα τα χημικά, διαλύτες και κυλίνδρους αερίων.
• Ασφαλής παραλαβή και μετάγγιση διαλυτών από μεγάλα βαρέλια (200 λίτρων) σε μικρότερα δοχεία.
• Παραλαβή χημικών αποβλήτων από εργαστήρια χημείας, ορθή και ασφαλής φύλαξη τους και παράδοση τους σε εταιρεία περισυλλογής και διαχείρισης χημικών αποβλήτων που είναι σε συμβόλαιο με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος σπουδών ή ισότιμο προσόν σε αντικείμενο ή συνδυασμό αντικειμένων στον κλάδο της Χημείας.
• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
• Ικανότητα χειρισμού χειροκίνητου ανυψωτικού μηχανήματος για μετακίνηση βαρέων αντικειμένων.
• Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Χημεία ή συνδυασμό αντικειμένων σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας.
• Πολύ καλές οργανωτικές, διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες.
• Προηγούμενη εμπειρία σε σχετική θέση.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
Κάτω από την εποπτεία του/της εκάστοτε Προέδρου και Υπεύθυνου Ασφαλείας του Τμήματος Χημείας, θα εκτελεί τα πιο κάτω:
1. Διαχειρίζεται και αποθηκεύει τα χημικά αντιδραστήρια, κυλίνδρους αερίων και διαλύτες του Τμήματος Χημείας με ασφάλεια.
2. Παραγγέλλει, φυλάει κατάλληλα και διανέμει στα διδακτικά και ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος τα χημικά αντιδραστήρια και διαλύτες. Διεξάγει έρευνα αγοράς και επιλέγει την καλύτερη, φθηνότερη και πιο γρήγορη επιλογή.
3. Παραγγέλλει, φυλάει κατάλληλα και διανέμει στα διδακτικά και ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος κυλίνδρους αερίων.
4. Τηρεί σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο με τα εν λόγω χημικά για εύκολη και άμεση πρόσβαση.
5. Μεταγγίζει τους διαλύτες από μεγάλα βαρέλια σε μικρότερα δοχεία.
6. Παραλαμβάνει τα χημικά απόβλητα από τα εργαστήρια Χημείας και τα παραδίδει στην εταιρεία περισυλλογής αποβλήτων.
7. Τηρεί Μητρώο ατυχημάτων και διεξάγει σε συνεργασία με τον Τομέα Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος διερεύνηση ατυχημάτων.
8. Ετοιμάζει Προδιαγραφές, Τεχνικούς Όρους και Όρους Προσφορών σε θέματα σχετικά με τα καθήκοντα του/της.
9. Βοηθά στην οργάνωση και συμμετέχει σε συνεδριάσεις ή συναντήσεις σε σχέση με θέματα που αφορούν την οργάνωση των αποθηκών του Τμήματος Χημείας.
10. Γνωρίζει και εφαρμόζει την υπάρχουσα Νομοθεσία σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας.
11. Συνεχώς ενημερώνεται και ανάλογα εκπαιδεύεται για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία.
12. Χειρίζεται με ικανοποιητική δεξιότητα ηλεκτρονικούς υπολογιστές για επεξεργασία κειμένων, ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας, διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
13. Συνεργάζεται εποικοδομητικά με όλο το Ακαδημαϊκό, Ερευνητικό και Διοικητικό Προσωπικό του Τμήματος καθώς επίσης με προσωπικό άλλων Οργανωτικών Οντοτήτων του ΠΚ.
14. Οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Τμήματος Χημείας.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Η εργοδότηση της/του Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου θα γίνεται με συμβόλαιο. Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι για (1) ένα έτος. Ο μηνιαίος ακαθάριστος μισθός θα ανέρχεται σε €1.800. Από τις ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές θα αφαιρούνται εισφορές στα διάφορα Ταμεία του Κράτους και τυχόν Φόρος Εισοδήματος σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Στα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνεται αναλογία 13ου μισθού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
(α) Ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος, ο/η κάτοχος της θέσης θα τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθεί επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα του/της.
(β) Ο/Η κάτοχος της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, δυνατό να εργάζεται είτε με σύστημα βάρδιας είτε με ειδικά ωράρια. Η ρύθμιση του εργάσιμου ωραρίου του/της επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του/της εκάστοτε Προέδρου του Τμήματος.
(γ) Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος αφορά προπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα:
i. Σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση και ημερομηνία διαθεσιμότητας.
ii. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
iii. Αντίγραφο του Πανεπιστημιακού Διπλώματος.
iv. Αντίγραφο και αναλυτική βαθμολογία μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (όπου υφίσταται).
iv. Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας δυο τουλάχιστον προσώπων από τα οποία θα ζητηθούν συστάσεις.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στον ακόλουθο Σύνδεσμο
https://applications.ucy.ac.cy/recruitment μέχρι την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021.

Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον Καθηγητή Παναγιώτη Κουτεντή, email:
koutenti@ucy.ac.cy, τηλ. 22892783 ή στον Ανώτερο Τεχνικό του Τμήματος Χημείας κ. Σάββα Σάββα email: savva.savvas@ucy.ac.cy, τηλ. 22892813.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;