Find a Job

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος - Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#PK47525
Type: Full time / Contract

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τίτλος : Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου
Αρ. Θέσεων : Μια (1) θέση
Κατηγορία : Σύμβαση πλήρους απασχόλησης για ένα (1) έτος με δικαίωμα ανανέωσης
Τόπος Εργασίας : Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου
δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου για
πλήρη απασχόληση (38 ώρες/εβδομάδα).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών
(ΑΤΙ, ΤΕΙ) ή ισότιμου προσόντος στην Πολιτική Μηχανική, Γεωλογία ή άλλη συναφή
ειδικότητα.
• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
• Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία,
υπευθυνότητα και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.
• Καλή φυσική κατάσταση που να του/της επιτρέπει να εκτελεί ικανοποιητικά τα καθήκοντα
της θέσης.
• Σχετική διετής πείρα με τα καθήκοντα της θέσης στην οικεία ειδικότητα.
• Εμπειρία σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαστηρίων.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
• Χειρισμός πειραματικών οργάνων, διατάξεων και συσκευών
• Εργασίες συντήρησης, επιδιόρθωσης και καθαριότητας οργάνων και άλλου εργαστηριακού εξοπλισμού, οργάνωση χώρου.
• Διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων και πειραματικών δοκιμών. Συλλογή, καταχώρηση και ταξινόμηση πειραματικών μετρήσεων.
• Παρασκευή δοκιμίων και κατασκευή πειραματικών μοντέλων και διατάξεων.
• Επίβλεψη κατασκευαστικών εργασιών.
• Προληπτικός έλεγχος εξοπλισμού και βαθμονόμησης οργάνων και αισθητήρων.
• Αρωγή στα εργαστηριακά μαθήματα και σε άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος.
• Διασφάλιση συνθηκών ασφάλειας και υγείας στα εργαστήρια.
• Εκπαίδευση νέων ερευνητών στον χειρισμό εργαστηριακού εξοπλισμού και σε θέματα ασφάλειας και υγείας.
• Διεκπεραίωση παραγγελιών και παραλαβής αναλωσίμων και εξοπλισμού. Εργασίες εγκατάστασης εργαστηριακού εξοπλισμού (υλισμικού και λογισμικού).
• Εκτέλεση εργασιών και εκτός των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου ανάλογα με τις εκάστοτε πειραματικές ανάγκες.
• Συμμετοχή στην ετοιμασία και συγγραφή τεχνικών όρων, προδιαγραφών, εγχειριδίων και λοιπών βοηθημάτων και εγγράφων που αφορούν έργα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό των εργαστηρίων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος.
• Παροχή βοήθειας, υλικών και άλλων χρειωδών στους/ις φοιτητές/ριες και ερευνητές/ριες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος για την εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων και δοκιμών
• Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν από τον/την εκάστοτε Πρόεδρο.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Η εργοδότηση της/του Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου θα γίνεται με συμβόλαιο. Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι για ένα έτος. Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα ανέρχονται στα €1.074,85. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται οι εισφορές Εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους και τυχόν Φόρος Εισοδήματος. Δεν προνοείται καταβολή 13ου μισθού. Άδεια Μητρότητας χορηγείται με βάση του Περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου του 1997(Ν.100(Ι)/1997), και τους εκάστοτε τροποποιητικούς νόμους.
Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί, θα εργάζεται όταν απαιτείται από τις ανάγκες του Τμήματος και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών ανά εβδομάδα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα στοιχεία:
i. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση στην οποία αναφέρεται και η ημερομηνία που είναι διαθέσιμοι/ες για εργοδότηση
ii. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
iii. Αντίγραφα και αναλυτική βαθμολογία τίτλων σπουδών
iv. Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας δυο τουλάχιστον προσώπων από τους οποίους θα ζητηθούν συστάσεις

Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες ανά θέση που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.
Οι υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησης τους. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.
Η υποβολή των αιτήσεων πρέπει να γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση cee@ucy.ac.cy το αργότερο μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2023. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως αποτείνεστε στην γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 22-892200 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση loizou.eva@ucy.ac.cy.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.
Η πλήρωση της θέσης υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?