Find a Job

Προκηρύξεις Θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Κέντρου Γλωσσών

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#TP47471
Type: Part time / Contract

ΤΙΤΛΟΣ:  Ειδική/ός Επιστήμονας

ΚΕΝΤΡΟ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:  Εαρινό Εξάμηνο 2022/2023 (Ιανουάριος 2023 – Μάιος 2023)

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων Ειδικών Επιστημόνων (γυναικών και ανδρών) για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας του πιο πάνω Τμήματος για τα ακόλουθα μαθήματα:

ΚΩΔ

Όνομα Μαθήματος

Ώρες Θεωρίας/
εβδομάδα

Ώρες Φροντιστηρίου/

εβδομάδα

Ώρες Εργαστηρίου/

εβδομάδα

LCE_600

Ενισχυμένα Αγγλικά

4

-

-

LCE_610.L1 & L2

Γερμανική Γλώσσα Ι

8

-

-

LCE_611

Γερμανική Γλώσσα ΙΙ

4

-

-

LCE_620.L1 & L2

Γαλλική Γλώσσα Ι

8

-

-

LCE_621

Γαλλική Γλώσσα ΙΙ

4

-

-

LCE_630.L1&L2

Ισπανική Γλώσσα Ι

8

-

-

LCE_631

Ισπανική Γλώσσα ΙΙ

4

-

-

LCE_640.L1 & L2

Ιταλική Γλώσσα Ι

8

-

-

LCE_641

Ιταλική Γλώσσα ΙΙ

4

-

-

LCE_650. L1&L2

Ρωσική Γλώσσα Ι

8

-

-

LCE_651

Ρωσική Γλώσσα ΙΙ

4

-

-

LCE_652

Ρωσική Γλώσσα ΙΙΙ

4

-

-

LCE_669.L1& L2

Ελληνικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς ΕΣΔ ΙΙ

8

-

-

LCE_670_L2, L3 & L4

Ελληνικά – Συγγραφή Πτυχιακής Μελέτης Ι

12

-

-

ΕΛΚ

Ελληνικά για το Κοινό

12

-

-

LCE_671

Ελληνικά – Συγγραφή Πτυχιακής Μελέτης ΙΙ

4

-

-

LCE_108.3

Αγγλικά για Εμπόριο Χρηματοοικονομικά και Ναυτιλία ΙΙ

3

-

-

LCE_114.1 &2

Αγγλικά για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ΙΙ

6

-

-

LCE_124.1 & 2

Αγγλικά για Επιστήμες Αποκατάστασης ΙΙ

6

-

-

LCE_126.1, 2, 3 &4

Αγγλικά ΙΙ

12

-

-

LCE_132.2

Αγγλικά για Χημικούς Μηχανικούς ΙΙ

3

-

-

LCE_135.1&2

Αγγλικά για Δημόσια Επικοινωνία Ι (English for Public Communication I)

6

-

-

LCE_214.1&2

Αγγλικά για Δημόσια Επικοινωνία ΙΙΙ

6

-

-

IEL

Αγγλικά για IELTS

4

-

-

Σημειώνεται ότι:

α.        Η προκήρυξη για τα πιο πάνω μαθήματα ισχύει νοουμένου ότι θα υπάρχει επαρκές κονδύλι στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου για το έτος 2023.

β.        Τα πιο πάνω μαθήματα θα προσφερθούν εάν συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός ενδιαφερομένων φοιτητριών/ών σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς του Πανεπιστημίου.

         γ.        Οι πιο πάνω ώρες πιθανόν να τύχουν τροποποίησης.

δ.        Το πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να μην πληρώσει τη θέση στην περίπτωση που αλλάξουν τα δεδομένα.

Σύντομη περιγραφή του κάθε μαθήματος υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.cut.ac.cy/faculties/languagecentre/module-descriptions/

Οι υποψήφιες/οι πρέπει να κατέχουν:

 1. Πτυχίο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε θέμα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

Σημειώνεται ότι για όλα τα μαθήματα Ελληνικών απαιτείται τίτλος πτυχίου στην «Ελληνική Γλώσσα/Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας»

 1. Μεταπτυχιακός Τίτλος από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο στις σύγχρονες γλώσσες με ειδίκευση/υπόβαθρο σε συναφή θέματα π.χ. διδασκαλία γλωσσών, χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της γλώσσας ή εκπαιδευτική τεχνολογία, διδακτικό σχεδιασμό, γλωσσική αξιολόγηση.
 2. Ικανότητα χρήσης της γλώσσας στην οποία θα διδάσκεται το γνωστικό αντικείμενο ως μητρική.
 3. Τουλάχιστο 2 χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία πανεπιστημιακού επιπέδου.

5.        Εμπειρία στη χρήση νέων τεχνολογιών στη γλωσσική διδασκαλία 

 

Θα αποτελέσουν πλεονέκτημα τα πιο κάτω:

 1. Γνώση χειρισμού αιθουσών πολυμέσων για τη διδασκαλία της γλώσσας
 2. Διδακτορικός τίτλος/ερευνητικό/συγγραφικό έργο στο γνωστικό αντικείμενο

 

Οι Ειδικές/οί Επιστήμονες αναμένονται να είναι ενήμεροι για τις εξελίξεις και τη σχετική πρόσφατη έρευνα σε ότι αφορά στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης, όπως και στις μεθόδους γλωσσικής διδασκαλίας και αξιολόγησης, υποβοηθούμενες από τις σύγχρονες τεχνολογίες.

 

Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων (γυναικών και ανδρών) είναι στα €34 την ώρα.  Η πληρωμή γίνεται ως εξής: αμοιβή x ώρες διδασκαλίας/την εβδομάδα x 14 βδομάδες εκτός από το μάθημα IELTS x 6 βδομάδες, για το Εαρινό Εξάμηνο. Σημειώνεται ότι, οι Ειδικές/οί Επιστήμονες υποχρεούνται να αναπληρώσουν τα μαθήματα που δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω των αργιών 27 Φεβρουαρίου 2023 και 1 Μαΐου 2023, εάν και εφόσον οι ημερομηνίες αυτές εμπίπτουν στο πρόγραμμα διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος.

Οι υποψήφιες/οι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι ενδιαφερόμενες/οι ενδέχεται να κληθούν σε προφορική συνέντευξη μεταξύ 16 Δεκεμβρίου 2022 και 27 Δεκεμβρίου 2022 για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων.         

 

Σημειώνεται ότι:

 • Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.
 • Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το  σεξουαλικό προσανατολισμό.

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 1. Συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα αναφέρονται τα μαθήματα (γνωστικό αντικείμενο και κωδικός) για τα οποία γίνεται η αίτηση και θα συνοψίζονται τα επαγγελματικά προσόντα καθώς και η εργασιακή τους πείρα
 2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά ή/και Αγγλικά (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας, του αριθμού τηλεφώνου και της πολιτικής ταυτότητας)
 3. Αποδεικτικά Στοιχεία των προσόντων τους

Όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν, σε μορφή ενός (1) αρχείου PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT.

Συνοδευτικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο https://jobs.cut.ac.cy/ το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ.

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?