Find a Job

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων - Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#PK47309
Type: Full time / Contract

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ)

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου
Αρ. Θέσεων: Μία (1)
Κατηγορία: Σύμβαση πλήρους απασχόλησης (συμβόλαιο για πέντε μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι δύο χρόνια)
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ), Λευκωσία

Η Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων (ΥΔΣ) του ΠΚ, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου με πλήρη απασχόληση (38/εβδομάδα) για την υποστήριξη έργου που αφορά θέματα Κινητικότητας.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η εργοδότηση του Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου είναι με συμβόλαιο για περίοδο πέντε μηνών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι δύο χρόνια. Οι ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές ανέρχονται στα €1.320. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται οι εισφορές του εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους και τυχόν Φόρος Εισοδήματος. Δεν προνοείται καταβολή 13ου μισθού. Οι μέρες και ώρες απασχόλησης θα καθοριστούν σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Ο Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου θα εκτελεί διοικητικά καθήκοντα υπό την γενική εποπτεία της Αν. Προϊσταμένης της ΥΔΣ και την άμεση εποπτεία της Λειτουργού Πανεπιστημίου Α’ του Τομέα Διεθνών Σχέσεων.
Ρόλος του Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου είναι η παροχή υποστήριξης στις δραστηριότητες του Γραφείου Κινητικότητας σε σχέση με τις ευκαιρίες κινητικότητας και προγραμμάτων ανταλλαγής για φοιτητές και προσωπικό του ΠΚ.

Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες που καλείται να εκτελέσει ο Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου είναι:
• Συμμετοχή στα Στρατηγικά Έργα του Γραφείου Κινητικότητας.
• Συμμετοχή στη διαχείριση* του Προγράμματος Erasmus+ Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού (Εξερχόμενη/Εισερχόμενη) για Σπουδές, Διδακτικές Ανταλλαγές - Τοποθετήσεις - Κατάρτιση Προσωπικού.
*(Διαχείριση: Ετοιμασία και προκήρυξη ανακοινώσεων, διαχείριση αιτήσεων, συμβολαίων, πληρωμών, εκθέσεων προς την Εθνική Υπηρεσία Erasmus).
• Συμμετοχή στη διαχείριση* του Προγράμματος Erasmus+ International Erasmus+ Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού (Εξερχόμενη/Εισερχόμενη) για Σπουδές, Διδακτικές Ανταλλαγές – Τοποθετήσεις - Κατάρτιση Προσωπικού.
• Διαχείριση Συμφωνιών Erasmus+ και Erasmus+ International και η ψηφιοποίησή τους.
• Διαχείριση Κινητικότητας στα πλαίσια Διμερών Συμφωνιών εκτός Προγράμματος Erasmus+ και άλλων προγραμμάτων.
• Χρήση του Συστήματος UCY Mobility Portal για την υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus των φοιτητών και προσωπικού του ΠΚ.
• Χρήση του Συστήματος Eurologin για την υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus από μέλη του προσωπικού των ξένων πανεπιστημίων.
• Οργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις, όπως ημερίδες ενημέρωσης για το Πρόγραμμα Erasmus+ προς την φοιτητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, ετήσια Εβδομάδα Κατάρτισης Erasmus (Erasmus Staff Week) στο ΠΚ, άλλες εκδηλώσεις/παρουσιάσεις εντός/εκτός ΠΚ σε σχέση με την Κινητικότητα.
• Ετοιμασία εντολών πληρωμής, παρακολούθηση και τήρηση οικονομικών καταστάσεων.
• Χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων για τις κινητικότητες και συμφωνίες στα πλαίσια του Erasmus+ ΚΑ1 Mobility.
• Ετοιμασία στατιστικών στοιχείων, εκθέσεων.
• Αναδιοργάνωση των ευκαιριών στους φοιτητές/νέους απόφοιτους για απόκτηση της πρώτης εργασιακής εμπειρίας (π.χ. πρακτική άσκηση, τοποθετήσεις, κ.ο.κ.) σε ακαδημαϊκούς και βιομηχανικούς φορείς εκτός Κύπρου.
• Διατήρηση, παρακολούθηση και ανανέωση των δεικτών του Τομέα, με συχνότητα ανανέωσης τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο μήνες.
• Επιμέλεια/συντονισμός και βελτιωτικές ενέργειες για τις δραστηριότητες του Τομέα στην ιστοσελίδα του ΠΚ, καθώς και προβολή τους.
• Δημιουργία και χρήση των κοινωνικών μέσων του Γραφείου.
• Οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του / της ανατεθούν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε αντικείμενο ή συνδυασμό αντικειμένων στις Διεθνείς Σχέσεις, ή Ευρωπαϊκές Σπουδές, ή Διοίκηση Επιχειρήσεων, ή Οικονομικά, ή Μάρκετινγκ, ή Επιστήμες Επικοινωνιών, ή Ξένες Γλώσσες ή τις Επιστήμες της Μηχανικής.
• Γνώση, ή προηγούμενη απασχόληση με το Πρόγραμμα Erasmus+ θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
• Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας με βάση τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.
• Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.
• Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του διαδικτύου.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε αντικείμενο ή συνδυασμό αντικειμένων στις Διεθνείς Σχέσεις, ή Ευρωπαϊκές Σπουδές, ή Διοίκηση Επιχειρήσεων.
• Πολύ καλή γνώση διαχείρισης νέων ψηφιακών τεχνολογιών και εφαρμογών όπως και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Γνώση μάρκετινγκ.
• Εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων σχετικών με τις διεθνείς σχέσεις.
• Επίδειξη επαγγελματικής συμπεριφοράς και διατήρηση υψηλού επιπέδου επαγγελματισμού, σταθερή απόδοση κατά τη διάρκεια διεκπεραίωσης των καθηκόντων του/της.
• Γνώση των εξελίξεων στον τομέα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την εκπαίδευση και γνώση του κλάδου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα:
• Επιστολή ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
• Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.
• Αντίγραφα τίτλων σπουδών και αναλυτικές βαθμολογίες (Σημ.: Όσοι τίτλοι σπουδών είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα εκτός από την Αγγλική, θα πρέπει να είναι μεταφρασμένοι στην Ελληνική Γλώσσα από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Εάν κριθεί απαραίτητο, δύναται να ζητηθεί αντίγραφο Πιστοποιητικού Ισοτιμίας και Αντιστοιχίας από το ΚΥΣΑΤΣ. 
• Βεβαιώσεις εργοδότη αναφορικά με την εργασιακή εμπειρία που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου. Στις βεβαιώσεις να αναφέρεται με σαφήνεια η χρονική περίοδος, τα καθήκοντα και οι ευθύνες της θέσης.
• Άλλα πιστοποιητικά για την υποστήριξη της αίτησης.
• Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας δυο προσώπων από τα οποία θα μπορούσαν να ζητηθούν συστάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: erasmus@ucy.ac.cy μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14:30 σε μορφή PDF.
Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέρεστοι/ες υποψήφιοι/ιες που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.
Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές/Πανεπιστήμια στην Κύπρο), ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά πανεπιστήμια του εξωτερικού).
Οι υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν από την Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησής τους.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ΠΚ συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο 22894281, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο erasmus@ucy.ac.cy.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?