Find a Job

Δήμος Λάρνακας - 2 θέσεις Υγειονομικού Επιθεωρητή

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#CA46960
Type: Full time / Contract
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ο Δήμος Λάρνακας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση δύο (2) Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για εκτέλεση καθηκόντων Υγειονομικού Επιθεωρητή με κλίμακα Α5(ιι)-Α7-Α8 για χρονική περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες για τις ανάγκες του Δήμου Λάρνακας.

Ο ετήσιος βασικός μισθός είναι στην Κλίμακα Α5 (6η βαθμίδα) μειωμένη κατά 10% τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ Προϋπολογισμό του Δήμου Λάρνακας ως οι πρόνοιες του άρθρου 10 του Ν. 70(Ι)/2016.

Το άτομο που θα επιλεγεί θα υπογράψει 12μηνη σύμβαση, η οποία δύναται να ανανεωθεί, με μέγιστη περίοδο απασχόλησης είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Επισημαίνεται ότι Εργοδοτούμενοι Ορισμένου Χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό Αορίστου Χρόνου και η σύμβαση θα τερματίζεται αυτοδικαίως, τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε περίπτωση που οι ανάγκες για τις οποίες προσλήφθηκαν παύσουν να υφίστανται πριν την πάροδο των 24 μηνών, είτε λόγω πλήρωσης κενών θέσεων είτε άλλως πως.

Κάθε Εργοδοτούμενος Ορισμένου Χρόνου οφείλει να συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκάστοτε σε ισχύ οικεία νομοθεσία και τις σύμφωνες προς αυτή διοικητικές οδηγίες και εγκυκλίους διαταγές σε σχέση με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που ισχύουν αντιστοίχως για τους υπαλλήλους του Δήμου Λάρνακας.

 

1. Απαιτούμενα Προσόντα:

1.1 Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Δημόσια Υγιεινή, ή στην Υγιεινή Περιβάλλοντος ή στην Περιβαλλοντική Μηχανική ή στην Υγειονομική Μηχανική.

(Σημ.: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο),

ή

1.2 Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Υγειονομικής Σχολής τριετούς τουλάχιστο φοίτησης.

1.3 Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

1.4 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

2. Καθήκοντα και Ευθύνες:

2.1 Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με:

2.1.1 Την υγιεινή του περιβάλλοντος (έλεγχος αποχετεύσεων, εντόμων, σκυβάλων, εστιών συγκέντρωσης ακαθαρσιών και άλλων ανθυγιεινών καταστάσεων), διερεύνηση παραπόνων για οχληρία κλπ.

2.1.2 Τον έλεγχο τροφίμων και υδατοπρομηθειών.

2.1.3 Την επιθεώρηση δημοσίων και ιδιωτικών υποστατικών σχετικά με την υγειονομική τους κατάσταση (υποστατικά παρασκευής και πώλησης τροφίμων, κέντρα αναψυχής, καφενεία, σχολεία, κολυμβητικές δεξαμενές κλπ ) και την έκδοση υγειονομικών πιστοποιητικών – βεβαιώσεων για την υγειονομική τους κατάσταση και την έκδοση αδειών πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και αδειών λειτουργίας.

2.1.4 Τη διερεύνηση και λήψη μέτρων για παρεμπόδιση της μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών, την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών επιβλαβών για την υγεία του ανθρώπου.

2.1.5 Τη διαφώτιση των Δημοτών επί θεμάτων δημόσιας και περιβαλλοντικής υγείας.

2.1.6 Την εκπαίδευση, προγραμματισμό, εποπτεία και συντονισμό εργατικού και άλλου κατώτερου προσωπικού.

2.1.7 Την οργάνωση και έλεγχο της συλλογής των σκυβάλων, καθαρισμό των δρόμων, πεζοδρομίων και όλων των ανοικτών χώρων, δημοτικών αποχωρητηρίων καθώς και εξασφάλιση και διατήρηση της γενικής καθαριότητας του Δήμου.

2.1.8 Την οργάνωση και επίβλεψη εργασιών στο χώρο απόρριψης σκυβάλων.

2.1.9 Την εξέταση από υγειονομικής πλευράς αιτήσεων για την έκδοση πολεοδομικών αδειών, αδειών οικοδομής και διαχωρισμού οικοπέδων.

2.2 Μεριμνά για την διεξαγωγή ερευνών, συλλογή και τήρηση στοιχείων.

2.3 Εκδίδει και φροντίζει για την επίδοση εξωδίκων, ειδοποιήσεων και γραπτών καταγγελιών.

2.4 Επιλαμβάνεται παραπόνων του κοινού επί θεμάτων που αφορούν τον κλάδο και ενεργεί αναλόγως.

2.5 Εφαρμόζει ή/και βοηθά στην εφαρμογή του περί Δήμων Νόμου και των Δημοτικών Κανονισμών ως και άλλων νομοθεσιών σχετικών με τα καθήκοντά του.

2.6 Βοηθά στη τήρηση πρακτικών Δημοτικών Επιτροπών και υπηρεσιακών συσκέψεων και προωθεί και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.

2.7 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν

3. Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο του Δήμου, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα Γ ραφεία του Δήμου στην γωνία της Λεωφ. Αθηνών με την οδό Νικολάου Λανίτη, Λάρνακα, ή και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.larnaka.org.cy). Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο που να αναγράφει «Αίτηση για πρόσληψη υπαλλήλων ορισμένου χρόνου στο Δήμο Λάρνακας για καθήκοντα Υγειονομικού Επιθεωρητή». Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Δήμου Λάρνακας (Γωνία Λεωφ. Αθηνών και οδού Νικολάου Λανίτη, Λάρνακα) ή να έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από 09/12/2022 και ώρα 14:00.

4. Διευκρινίζεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το έντυπο αίτησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, με όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται και σε αυτό να επισυνάπτονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που κατέχουν (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλωμάτων, πτυχίων η τίτλων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων πείρας που να καταγράφουν συγκεκριμένα καθήκοντα και με συγκεκριμένες ημερομηνίες απασχόλησης, κλπ), διαφορετικά η αίτησή τους δεν θα ληφθεί υπόψη.

5. Για τίτλους σπουδών που δεν αναγράφουν το θέμα σπουδών ή που δεν προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή άλλα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που έχουν αναγνωριστεί με νόμο, όπου αυτό απαιτείται, μπορεί να ζητηθούν κατάλληλα πιστοποιητικά αναγνώρισης, ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΚΥΣΑΤΣ.

6. Για την πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και την καλή γνώση της Αγγλικής οι αιτητές πρέπει να επισυνάψουν τα αποδεκτά από τη Δημόσια Υπηρεσία τεκμήρια μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων. Τα πρωτότυπα θα παρουσιαστούν για έλεγχο όταν ζητηθούν. Κατάλογος των αποδεκτών για σκοπούς της πλήρωσης της παρούσας θέσης «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy), τον οποίο οι αιτητές πρέπει να συμβουλευθούν πριν την συμπλήρωση της αίτησης.

7. Οι αιτητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι με την υποβολή της αίτησης τους αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για σκοπούς εξέτασης της αίτησής τους.

8. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κριτήρια που καθορίστηκαν από την Επιτροπή Καθορισμού Κριτηρίων και Αξιολόγησης Αιτήσεων για τις δύο (2) θέσεις Υγειονομικού Επιθεωρητή Ορισμένου Χρόνου

Α/Α

Προσόντα/Πείρα

Μονάδες

Παρατηρήσεις

1

Επιπλέον Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος που αναφέρεται στα απαιτούμενα προσόντα, στην παράγραφο 1.1 και 1.2 ή στο ακόλουθο θέμα: Τεχνολογία Τροφίμων.

2

Η κατοχή πέραν του ενός Πανεπιστημιακού διπλωματος δεν θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς μοριοδότησης

2

Εργασιακή Πείρα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης.

1

2

3

Μέχρι 1 Χρόνο

Μέχρι 2 Χρόνια

Άνω των 2 συμπληρωμένων Χρόνων

3

Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία και θεωρητική κατάρτιση

0-5

Θα διεξαχθεί προφορική εξέταση προς αξιολόγηση του εν λόγω προσόντος από την Επιτροπή Καθορισμού Κριτηρίων και Αξιολόγησης Αιτήσεων

 

Σημειώσεις:

  • Για την αξιολόγηση και μοριοδότηση του κριτηρίου (3) στον Πίνακα ανωτέρω, θα διεξαχθεί προφορική εξέταση από την Επιτροπή Καθορισμού Κριτηρίων και Αξιολόγησης Αιτήσεων στην οποία θα κληθούν μόνο όσοι ενδιαφερόμενοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, ως αυτά καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη.
  • Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοβαθμήσουν θα λαμβάνεται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας:

(α) Ο χρόνος της εμπειρίας σε εργασιακή πείρα τουλάχιστον ενός έτους σε Υγειονομική Υπηρεσία Δήμου ή του Υπουργείου Υγείας κ.ο.κ.

(β) Ο χρόνος της πείρας σε Υγειονομικά θέματα που σχετίζονται με τα καθήκοντα της θέσης.

(γ) Σε περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, θα γίνει κλήρωση για την επιλογή του υποψηφίου, στην παρουσία των εμπλεκομένων αν το επιθυμούν.

  • Οι επιτυχόντες θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση εργοδότησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση εργασίας τακτής προθεσμίας και πριν την υπογραφή της, θα πρέπει να υποβάλουν επίσημο έγγραφο στην Ελληνική γλώσσα, που να αποδεικνύει καθαρό ποινικό μητρώο.
  • Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς στους αριθμούς 24816558 και 24816559 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση municipality@larnaka.com
Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?