Find a Job

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας - Θέσεις Εργασίας

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#CA46958
Type: Full time
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων:

Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου Δύο (2) θέσεις, Κλίμακα Α8-Α10-Α11, ως πιο κάτω:

– Μία (1) θέση με ειδικότητα στα Οικονομικά / Λογιστική.

– Μία (1) θέση με ειδικότητα στη Μηχανική Επιστήμη.

Ο μισθός των θέσεων Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου είναι πάνω στη μισθοδοτική κλίμακα:

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667

Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396                                              

Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637

Συνδυασμένες Κλίμακες

 

Στους μισθούς των πιο πάνω θέσεων προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Επίσης καταβάλλεται 13ος μισθός.

Αναγκαίες Προϋποθέσεις Διορισμού.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 19 των περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1999 έως 2019 κανένας δεν διορίζεται στην Υπηρεσία εκτός αν:

(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο ή νοουμένου ότι δεν πρόκειται για θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του Συμβουλίου, πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(β) συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές,

(γ) κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός,

(δ) δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα,

(ε) είναι καλού χαρακτήρα,

(στ) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την υπηρεσία του Συμβουλίου ή τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου της Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πειθαρχικό παράπτωμα,

(ζ) πιστοποιείται από εγκεκριμένο από το Συμβούλιο γιατρό ως κατάλληλος από πλευράς υγείας γι’ αυτή τη θέση, ύστερα από ιατρική εξέταση που συμπεριλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακα.

Νοείται ότι το Συμβούλιο μπορεί τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου, να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους και δεν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της υποπαραγράφου (α) υποβάλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί εφόσον δοθεί σχετική έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο.

 

Με βάση το οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ζητείται για πλήρωση, τα καθήκοντα και τα απαιτούμενα προσόντα φαίνονται πιο κάτω:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1 θέση με ειδικότητα στα Οικονομικά / Λογιστική (Θέση πρώτου διορισμού)

1 θέση με ειδικότητα στη Μηχανική Επιστήμη (Θέση πρώτου διορισμού)

Καθήκοντα και ευθύνες:

(1) Υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του προϊστάμενού του είναι υπεύθυνος για:

(α) τη διεξαγωγή οικονομικού και τεχνικού εσωτερικού ελέγχου επί των εργασιών των διάφορων τμημάτων/κλάδων/υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του Συμβουλίου·

(β) τη διεξαγωγή ελέγχου συμμόρφωσης με τα διάφορα πρότυπα και συστήματα που εφαρμόζει το Συμβούλιο που αφορούν τομείς όπως Ασφάλεια και Υγεία, Περιβαλλοντική Διαχείριση, Διασφάλιση Ποιότητας·

(γ) τη διεξαγωγή ερευνών και ειδικών μελετών και την ετοιμασία των σχετικών εκθέσεων και αναφορών·

(δ) τη συνεχή ενημέρωσή του σε σχέση με τις εξελίξεις, την πρόοδο και τα διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα στους τομείς της αρμοδιότητάς του και τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών από επιστημονικές και άλλες πηγές·

(ε) την υποβολή εισηγήσεων για βελτίωση των λογιστικών, διοικητικών και λοιπών διαδικασιών, καθώς και των συστημάτων και των προτύπων που εφαρμόζει το Συμβούλιο·

(2) Συντονίζει, οργανώνει και επιβλέπει τις δράσεις του Συμβουλίου σε σχέση με θέματα Πολιτικής Άμυνας.

(3) Εποπτεύει, καθοδηγεί και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.

(4) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημείωση:

Οι υπάλληλοι θα εργάζονται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες της υπηρεσίας, με ειδικό ωράριο όπως ήθελε αποφασιστεί από το Συμβούλιο, το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο εβδομαδιαίο αριθμό ωρών εργασίας.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Για τις ανάγκες του Συμβουλίου στην παρούσα δημοσίευση απαιτούνται τα προσόντα όπως καθορίζονται πιο κάτω:

 

Για τη μία θέση με ειδικότητα στα Οικονομικά / Λογιστική

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό θεμάτων:

(α) Οικονομικά, Λογιστική ή

(β) Μέλος σώματος ελεγκτών αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου.

(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, και ευθυκρισία.

 

Για τη μία θέση με ειδικότητα στη Μηχανική Επιστήμη

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό θεμάτων:

Πολιτική Μηχανική, Μηχανολογική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Χημική Μηχανική, Μηχανική Περιβάλλοντος, Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης.

(2) Εγγραφή στον αντίστοιχο κλάδο Μηχανικής Επιστήμης του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, και ευθυκρισία. Σημείωση: Οι διοριζόμενοι θα πρέπει εντός δύο ετών από τον διορισμό τους και πριν ο διορισμός τους επικυρωθεί, να επιτύχουν σε εσωτερικές εξετάσεις όπως ήθελε ορίσει το Συμβούλιο.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα για τις πιο πάνω θέσεις θα κληθούν σε γραπτές εξετάσεις, οι δε επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις, θα κληθούν σε μεταγενέστερο χρόνο και σε προφορική εξέταση όπως προνοείται στον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία, Νόμο 6 (Ι)/1998 μέχρι 2021.

Η ημερομηνία και ο τόπος που θα γίνει η γραπτή εξέταση όπως επίσης και περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά την εξεταστέα ύλη, θα ανακοινωθούν αργότερα και θα γνωστοποιηθούν με συστημένη ατομική επιστολή.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν χειρογράφως και ιδιοχείρως το εγκεκριμένο έντυπο αίτησης του Συμβουλίου, για πρόσληψη και να την υποβάλουν με όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας, οδός Φραγκλίνου Ρούσβελτ 76, Κτίριο Α, Τ.Θ. 50622, 3608 Λεμεσός, όχι αργότερα από τις 22/12/2022 μέχρι τις 14:30. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία και ώρα αυτή δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 

Αιτητές που θα αποστείλουν τις αιτήσεις τους ταχυδρομικώς παρακαλούνται όπως στην αριστερή άνω γωνία του φακέλου να αναγράφουν την ονομασία της αντίστοιχης θέση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση, δηλαδή:

1. “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΣΑΛΑ” – ΘΕΣΗ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

2. “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΣΑΛΑ” – ΘΕΣΗ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

 

Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται ταχυδρομικώς θα θεωρείται ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας.

Θα πρέπει στην κάθε αίτηση οι υποψήφιοι να επισυνάψουν τα αντίστοιχα αντίγραφα των απολυτηρίων, πτυχίων, πιστοποιητικών κ.λ.π. που κατέχουν ως απαιτείται από το οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας. Σε περίπτωση αίτησης για διορισμό και για τις δύο πιο πάνω θέσεις, πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστό έντυπο αίτησης, με πλήρη στοιχεία και πιστοποιητικά για κάθε θέση.

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται μέσω του εγκεκριμένου εντύπου του Συμβουλίου, δεν θα εξετάζονται.

Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα για την θέση προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Για έντυπα αιτήσεων, αντίγραφα του Σχεδίου Υπηρεσίας και άλλες σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αποτείνονται στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sbla.com.cy ή στα Γραφεία του Συμβουλίου στην πιο πάνω διεύθυνση ή στο τηλέφωνο 25881900 κατά τις εργάσιμες ώρες.

Καμιά αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά από την 22/12/2022 και ώρα 14:30 (τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων). Επίσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη αιτήσεις που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και/ή δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά.

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?