Find a Job

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος - Θέσεις Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#PK39800
Type: Part time / Contract

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας Διδασκαλίας
Κατηγορία: Συμβόλαιο για ένα (1) εξάμηνο - (Χειμερινό Εξάμηνο 2022/23)
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας (ΕΕΔ) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, με σύμβαση μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσεως, για διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

Η πλήρωση της θέσης θα είναι για το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (Σεπτέμβριος -Δεκέμβριος). Η διδακτέα ύλη του κάθε μαθήματος δίνεται αντιστοίχως στον οδηγό προπτυχιακών σπουδών:
https://www.ucy.ac.cy/cee/documents/UGrad/Studies/undergradStudiesCEE_2014-25_greek.pdf ,
στον οδηγό μεταπτυχιακών σπουδών (για μαθήματα με κωδικό 500 και μεγαλύτερο):
https://www.ucy.ac.cy/cee/documents/PostGrad/Information/170908_CEE_GraduateProgramsOfStudies_EL.pdf
και στον Οδηγό Προγράμματος Συντήρησης Υλικών
https://ucy.ac.cy/conservation/erevna/omadiki-erevnitiki-ergasia-syn-500
Η πλήρωση των θέσεων υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
1. Διδασκαλία των μαθημάτων υπό την εποπτεία των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος. Το κάθε μάθημα θα διδαχθεί για 15 εβδομάδες.
2. Υποστήριξη των φοιτητών για διεκπεραίωση εργασιών του μαθήματος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επιπέδου MASTER στο γνωστικό αντικείμενο της πολιτικής μηχανικής ή μηχανικής περιβάλλοντος για τα μαθήματα με κωδικό < 500, και Διδακτορικό τίτλο σε συναφές αντικείμενο για μαθήματα με κωδικό  500.
2. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ:
1. Διδακτορικός τίτλος
2. Εμπειρία διδασκαλίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε συναφές αντικείμενο με το εν λόγω μάθημα.
Σε περίπτωση που το άτομο που θα επιλεγεί απασχολείται στο Δημόσιο ή σε ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσει σχετική άδεια από το αρμόδιο Τμήμα/Υπουργείο ή ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων ανέρχεται στα €66 ανά ώρα διδασκαλίας για κατόχους διδακτορικού τίτλου και στα €40 για κατόχους τίτλου Μάστερ. Η αμοιβή υπολογίζεται ως εξής: Αμοιβή ανά ώρα διδασκαλίας Χ ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα Χ 15 εβδομάδες 
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Σε περίπτωση που το μάθημα ακυρωθεί μετά την υπογραφή σχετικής συμφωνίας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει τη συμφωνία, εντός των 15 πρώτων εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της.
Σε περίπτωση που το άτομο που θα επιλεγεί απασχολείται στο Δημόσιο ή σε ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσει εκ των προτέρων σχετική άδεια από το αρμόδιο Τμήμα/Υπουργείο ή ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου).
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
4. Τα έγγραφα 2 και 3 της παραπάνω λίστας δεν είναι απαραίτητο να υποβληθούν εκ νέου στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί στο Τμήμα ΠΜΜΠ στο παρελθόν από 1/1/2020 και έπειτα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές/Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).
Τα πιο πάνω πρέπει να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΠΜΜΠ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cee@ucy.ac.cy, μέχρι τις 20 Ιουνίου 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος στο τηλέφωνο +357-22892200 κατά τις ώρες 8:00-14:00.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?