Find a Job

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Προϊστάμενος Κέντρου Ψυχικής Υγείας

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#PK39783
Type: Full time

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Προϊστάμενου Κέντρου Ψυχικής Υγείας, στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νοείται ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 των περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμών του 1990 “το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού και σε περίπτωση επιλογής του αυτό μπορεί να διοριστεί:
(α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα ή
(β) Πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στο Πανεπιστήμιο ή στη Δημόσια Υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια”.

Προϊστάμενος Κέντρου Ψυχικής Υγείας (Θέση Πρώτου Διορισμού)
Τίτλος : Προϊστάμενος Κέντρου Ψυχικής Υγείας
Αρ. Θέσεων : Μία (1)
Κατηγορία : Μόνιμη Θέση
Μισθολογική Κλίμακα : Α13 (ΙΙ)
Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α13: €53.258, €55.360, €57.462, €59.564, €61.666, €63.768, €65.870, €67.972, €70.074

Στο βασικό μισθό της θέσης που αναφέρεται πιο πάνω προστίθενται και οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που θα έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον καταβάλλεται το τιμαριθμικό επίδομα που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
Υπό την εποπτεία του/της εκάστοτε Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής και του/της Διευθυντή/ριας Διοίκησης και Οικονομικών του Πανεπιστημίου:
1. Συμβάλλει στην επίτευξη της αποστολής του Πανεπιστημίου μέσω της συνεισφοράς του/της στην εκτέλεση των βασικών λειτουργιών και ενεργειών του Κέντρου Ψυχικής Υγείας στο οποίο υπάγεται και εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του/της.
2. Έχει την ευθύνη να οργανώνει και εποπτεύει τα προγράμματα του Κέντρου σε συνάρτηση με τις βέλτιστες πρακτικές παροχής υπηρεσιών ψυχολογικής στήριξης και αξιολόγησης αναγκών.
3. Έχει την ευθύνη να συντονίζει όλες τις εργασίες του Κέντρου συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των φοιτητών του διδακτορικού προγράμματος Κλινικής Ψυχολογίας για το διάστημα που αυτοί ασκούνται στο Κέντρο. 
4. Έχει την ευθύνη για τον καταρτισμό των προγραμμάτων του Κέντρου.
5. Συμβάλλει στην επίτευξη των Στρατηγικών Στόχων του Πανεπιστημίου μέσω της συνεισφοράς του στην επίτευξη του Επιχειρησιακού Πλάνου και του προγραμματισμού ανάπτυξης του Κέντρου Ψυχικής Υγείας.
6. Έχει την ευθύνη για την υποβολή εισηγήσεων για επίλυση διάφορων προβλημάτων, διεκπεραιώνει ή μεριμνά για την υλοποίηση των λαμβανόμενων αποφάσεων, εφαρμογή της σχετικής Νομοθεσίας και Κανονισμών και διεξαγωγή σχετικής αλληλογραφίας.
7. Έχει την ευθύνη και συμβάλλει στην ετοιμασία μελετών, εκθέσεων, προτάσεων και εισηγήσεων αναφορικά με θέματα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του/της.
8. Έχει την ευθύνη αναφορικά με τη διαδικασία σχεδιασμού, καταρτισμού και υλοποίησης του προϋπολογισμού για δραστηριότητες, προγράμματα και υπηρεσίες του Κέντρου οι οποίες καλύπτονται από πόρους εντός και εκτός κρατικής χρηματοδότησης ενώ για τα εισπραχθέντα τέλη θα μεριμνά για τον υπολογισμό και υποβολή των σχετικών υπερκεφαλικών.
9. Έχει την ευθύνη για τον καταρτισμό του ετήσιου Απολογισμού Πεπραγμένων του Κέντρου ο οποίος εγκρίνεται από το Συμβούλιο του Τμήματος Ψυχολογίας και υποβάλλεται στον Κοσμήτορα της Σχολής.
10. Έχει την ευθύνη για την καθοδήγηση, εποπτεία και αξιολόγηση του Προσωπικού του Κέντρου καθώς και για την βέλτιστη αξιοποίηση των Ανθρώπινων Πόρων αυτού.
11. Συμμετέχει ως ex-officio γραμματέας στις Επιτροπές που διαχειρίζονται θέματα της αρμοδιότητάς του/της, με βάση τις αποφάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου.
12. Συμβουλεύει τον/την εκάστοτε Πρόεδρο του Τμήματος Ψυχολογίας, σε θέματα πολιτικής που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Κέντρου και τον/την ενημερώνει για αποφάσεις ή γεγονότα που δυνατό να έχουν επιπτώσεις στο έργο της Οντότητας.
13. Ενημερώνεται διαρκώς για επιστημονικά θέματα σχετικά με τη θέση του/της και τις παρεχόμενες υπηρεσίες όπως επίσης και για αντίστοιχα προγράμματα παροχής ψυχολογικών υπηρεσιών στήριξης και καθοδήγησης στη βάση διεθνών πρακτικών.
14. Εποπτεύει την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών ή ειδικευόμενων επαγγελματιών ψυχικής υγείας.
15. Προωθεί το Κέντρο ως έγκριτη υποδομή εμπειρογνωμοσύνης.
16. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης ή Τεχνικής Εκπαίδευσης.
2. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε αντικείμενο ή συνδυασμό αντικειμένων που θα καθορίζεται/ονται κατά την προκήρυξη της θέσης.
3. Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε ειδικότητα/ες που θα καθορίζεται/ονται κατά την προκήρυξη της θέσης.
4. Άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου από το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια από τις ειδικότητες της Κλινικής ή, Συμβουλευτικής ή Σχολικής Ψυχολογίας.
5. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
6. Οκταετής (8) τουλάχιστον πείρα σε θέση στην ειδικότητά του/της και στην άσκηση κλινικών και διοικητικών καθηκόντων.
7. Τεκμηριωμένη πείρα στην κλινική εποπτεία ειδικευόμενων Ψυχολόγων (Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Επιπέδου) στις ειδικότητες της Κλινικής ή, Συμβουλευτικής, ή Σχολικής Ψυχολογίας, περιλαμβανομένης της εποπτείας αξιολογήσεων ψυχοσυναισθηματικών, και μαθησιακών δυσκολιών και της παροχής ατομικών και ομαδικών παρεμβάσεων.
8. Συναφής πείρα σε Σχολές Ανώτατης Εκπαίδευσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Ηγετικές Ικανότητες - Καθορισμός Στόχων και Δέσμευση στην Επίτευξη Αποτελεσμάτων.
2. Προγραμματισμός, Οργάνωση και Επίβλεψη των Εργασιών.
3. Επίγνωση, Αποδοτικότητα και Αποτελεσματικότητα στην Εκτέλεση των Εργασιών.
4. Καινοτομία και Διαχείριση της Αλλαγής.
5. Προσανατολισμός στην Εξυπηρέτηση Εσωτερικών και Εξωτερικών Πελατών.
6. Διαχείριση των Ανθρώπινων Πόρων.
7. Διαχείριση της Απόδοσης - Αξιολόγηση του Προσωπικού.
8. Δεξιότητες Επικοινωνίας - Επαγγελματικές Σχέσεις και Συνεργασίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
(α) Ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, ο/η κάτοχος της θέσης θα τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθεί επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με τα καθήκοντά της.
(β) Ο/Η κάτοχος της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, δυνατό να εργάζεται με ειδικά ωράρια, σύμφωνα με Κανόνες που εγκρίνει το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου.
(γ) Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους αιτητές να προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

Για σκοπούς της παρούσας προκήρυξης, καθορίζονται τα πιο κάτω απαιτούμενα προσόντα:
1. Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης ή Τεχνικής Εκπαίδευσης.
2. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Ψυχολογία.
3. Διδακτορικός τίτλος σπουδών στην Κλινική ή Συμβουλευτική Ψυχολογία.
4. Άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου από το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια από τις ειδικότητες της Κλινικής ή, Συμβουλευτικής ή Σχολικής Ψυχολογίας.
5. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
6. Οκταετής (8) τουλάχιστον πείρα σε θέση στην ειδικότητά του/της και στην άσκηση κλινικών και διοικητικών καθηκόντων.
7. Τεκμηριωμένη πείρα στην κλινική εποπτεία ειδικευόμενων Ψυχολόγων (Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Επιπέδου) στις ειδικότητες της Κλινικής ή, Συμβουλευτικής, ή Σχολικής Ψυχολογίας, περιλαμβανομένης της εποπτείας αξιολογήσεων ψυχοσυναισθηματικών, και μαθησιακών δυσκολιών και της παροχής ατομικών και ομαδικών παρεμβάσεων.
8. Συναφής πείρα σε Σχολές Ανώτατης Εκπαίδευσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν προφορικώς ως εξής:
Μέρος Α΄ - Προφορική Εξέταση ενώπιον Συμβουλευτικής Επιτροπής
Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα από το Σχέδιο Υπηρεσίας προσόντα, θα κληθούν ενώπιον Συμβουλευτικής Επιτροπής για προφορική εξέταση. Η Συμβουλευτική Επιτροπή θα καταρτίσει και υποβάλει στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ή Εξουσιοδοτημένη Επιτροπή του αιτιολογημένη έκθεση και προκαταρτικό κατάλογο που να περιέχει με αλφαβητική σειρά τα ονόματα τεσσάρων καταλληλότερων κατά την κρίση της υποψηφίων (εκτός αν ο αριθμός των επιτυχόντων υποψηφίων είναι μικρότερος από τέσσερις).

Μέρος Β΄
Το Συμβούλιο ή Εξουσιοδοτημένη Επιτροπή του θα καλέσει σε προφορική εξέταση/ προσωπική συνέντευξη τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στον προκαταρτικό κατάλογο για να επιλέξει και να διορίσει τον καταλληλότερο υποψήφιο.
Οι ημερομηνίες των προφορικών εξετάσεων θα καθοριστούν αργότερα.
2. Η μισθολογική τοποθέτηση θα γίνεται με βάση την εκάστοτε νομοθεσία.
3. Με βάση το Νόμο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση, Νόμος 205(Ι)/2002, άνδρες και γυναίκες απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης απαγορευμένης οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης διακρίσεως λόγω φύλου. Ως εκ τούτου, η διεκδίκηση των θέσεων γίνεται με ίσους όρους για άτομα και των δύο φύλων. 
4. To Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία.
Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση πρόσληψης Διοικητικού Προσωπικού και όπου απαιτείται να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα, σε μορφή PDF, μέχρι την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00 (μεσημέρι), στον ακόλουθο σύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/recruitment/main. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.
Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να εγγραφεί ως χρήστης στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία, αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του.
Άτομα που λόγω αναπηρίας συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22894176.
Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αίτησης οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους.
Για άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Πανεπιστημίου Κύπρου, τηλ. 22894176, 22894219 και 22894142 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση hradmin@ucy.ac.cy
2. Αιτήσεις στις οποίες δε θα έχουν επισυναφθεί όλα τα αποδεικτικά στοιχεία ή/ και οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δε θα ληφθούν υπόψη.
3. Ο/Η/Οι υποψήφιος/α/οι που θα επιλεγούν για διορισμό στην υπό πλήρωση θέση, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου από την Αστυνομία Κύπρου που να φέρει ημερομηνία έκδοσης πριν την ημερομηνία διορισμού μέσω του οποίου θα αποδεικνύουν πως δεν καταδικάστηκαν για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενείχε έλλειψη εντιμότητας ή/και ηθικής αισχρότητας. Παράλληλα, κανένας δεν διορίζεται στο Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου εκτός αν πιστοποιείται από Ιατρικό Λειτουργό ως κατάλληλος/η από πλευράς υγείας για αυτήν τη θέση, ύστερα από ιατρική εξέταση.
4. Για συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης της υποψηφιότητας θα πρέπει να καταβάλλεται χρηματικό τέλος ύψους €35,00. Στην ηλεκτρονική αίτηση πρόσληψης, θα πρέπει να υποβληθεί σε μορφή PDF η απόδειξη τραπεζικής κατάθεσης που θα φέρει το χαρακτηριστικό ΥΑΔ0 20 και ακολούθως το Ονοματεπώνυμο και Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας του/της υποψηφίου/ας. Η κατάθεση να γίνεται σε Τραπεζικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τράπεζα Κύπρου, Αρ. Λογαριασμού: 357013213602 και IBAN: CY63002001950000357013213602. Σημειώνεται πως σε περίπτωση που ο/η αιτητής/αιτήτρια αποσύρουν το ενδιαφέρον τους ή που για οποιοδήποτε άλλο γεγονός πιθανόν να προκύψει (π.χ. δυσχέρεια προσέλευσης στην γραπτή αξιολόγηση, αποτυχία ή επιτυχία στη διαδικασία επιλογής Προσωπικού κτλ.), το πιο πάνω χρηματικό τέλος συμμετοχής καθίσταται μη-επιστρεπτέο.

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?