Find a Job

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#CA21242
Type: Full time

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΟΝΙΜΗΣ (ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΗ) ΘΕΣΗΣ)
ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Προς συμμόρφωση με το διατακτικό της ακυρωτικής απόφασης του Δικαστηρίου στην υπόθεση 35/2018, το Πανεπιστήμιο Κύπρου επαναπροκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ανώτερου Λειτουργού Πανεπιστημίου (Τομέας Οικονομικής Διαχείρισης Προϋπολογισμού/ Οικονομικής Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων/ Οικονομικού Προγραμματισμού) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με τον περιορισμό, ότι θα ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα κατά την αρχική διαδικασία με την προκήρυξη αρ. 777 στην έκδοση 09/07/2010.
Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Νοείται ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 των Περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμών του 1990 “το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού και σε περίπτωση επιλογής του αυτό μπορεί να διοριστεί:
(α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα ή
(β) Πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στο Πανεπιστήμιο ή στη Δημόσια Υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια”.

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (Εναλλάξιμη Θέση)
(Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής)
Τίτλος : Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου
Αρ. Θέσεων : μία (1)
Κατηγορία : Μόνιμη Θέση
Μισθολογική κλίμακα : Α13

Α13: €39,013.00, €40,553.00, €42,093.00, €43,633.00, €45,173.00, €46,713.00, €48,253.00, €49,793.00, €51,333.00.
(Επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις)

Στο βασικό μισθό της θέσης που αναφέρεται πιο πάνω προστίθενται και οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που θα έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται το τιμαριθμικό επίδομα που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 1. Υπεύθυνος στο Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών ή/και στο Προϊστάμενο Υπηρεσίας ή σε άλλο Αξιωματούχο που θα καθορίσει ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών για την οργάνωση, διοίκηση, συντονισμό, επίβλεψη και έλεγχο της εργασίας καθώς και για τον προγραμματισμό και την εύρυθμη λειτουργία του τομέα που θα του ανατεθεί.
 2. Καταρτίζει προγράμματα ανάπτυξης και μεριμνά για την επιμόρφωση του προσωπικού. Ετοιμάζει και υποβάλλει μελέτες και εκθέσεις για θέματα της αρμοδιότητας του τομέα στον οποίο τοποθετείται.
 3. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν.

Περιγραφή εργασίας δυνατό να καθορίζεται κατά την προκήρυξη της θέσης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε αντικείμενο ή συνδυασμό αντικειμένων που θα καθορίζεται/ονται κατά την προκήρυξη της θέσης. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο ή συνδυασμό αντικειμένων που θα καθορίζεται/ονται κατά την προκήρυξη της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.
 2. Οκταετής τουλάχιστον υπηρεσία σε θέση για την οποία απαιτείται στα σχέδια υπηρεσίας πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν, σχετική με τα πιο πάνω καθήκοντα και ευθύνες της θέσης και της περιγραφής εργασίας της συγκεκριμένης θέσης.
 3. Πείρα σε Σχολές Ανώτατης Εκπαίδευσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.
 4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία, υπευθυνότητα και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.
 5. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
 6. Κατά την προκήρυξη της θέσης θα καθορίζεται κατά πόσο απαιτείται η εγγραφή και η ειδικότητα στο Ε.Τ.Ε.Κ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
(α) Ο/Η κάτοχος της θέσης τοποθετείται ή μετακινείται σε οποιοδήποτε Τμήμα ή Υπηρεσία του Πανεπιστημίου με απόφαση του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών. Νοείται ότι ο ο/η κάτοχος της θέσης δεν μπορεί να μετακινηθεί σε θέση για την οποία απαιτούνται, με βάση Νόμο ή Κανονισμό συγκεκριμένα προσόντα ή συγκεκριμένη άδεια άσκησης επαγγέλματος την οποία ο/η κάτοχος της θέσης δεν έχει.
(β) Ο/Η κάτοχος της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, δυνατό να εργάζεται είτε με σύστημα βάρδιας είτε με ειδικά ωράρια, σύμφωνα με Κανόνες που εγκρίνει το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου.
(γ) Ο όρος Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή Τίτλο.
Για σκοπούς της παρούσας προκήρυξης για τη μία (1) θέση Ανώτερου Λειτουργού Πανεπιστημίου καθορίζεται περιγραφή εργασίας και απαιτούμενα προσόντα:

A. ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ)
ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 1. Εφαρμόζει τις ειδικές και γενικές οικονομικές διατάξεις όπως προνοείται από τη σχετική Νομοθεσία, Κανονισμούς,
 2. Κανόνες και εγκυκλίους του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 3. Παρακολουθεί και ενημερώνεται για τις εξελίξεις που αφορούν στις αρμοδιότητες του / της.
 4. Συμβουλεύει, διεξάγει μελέτες και υποβάλλει εισηγήσεις για τρόπους διαχείρισης εξόδων / εσόδων και μείωσης των εξόδων και αύξηση των εσόδων του Πανεπιστημίου και για άλλα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του / της.
 5. Διεξάγει ή / και επιβλέπει την ετοιμασία ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Πανεπιστημίου καθώς και άλλων οικονομικών καταστάσεων που ετοιμάζονται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες.
 6. Διεξάγει ή / και επιβλέπει τον έλεγχο λογαριασμών που αφορούν σε ειδικές μελέτες ή / και ερευνητικά προγράμματα και άλλες εισοδηματικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου, και τηρεί τα αναγκαία μητρώα.
 7. Επιβλέπει το προσωπικό του Τομέα του οποίου προΐσταται, μεριμνά για την εκπαίδευση του και προβαίνει στην κατανομή εργασιών σε συνεννόηση με τον / την Προϊστάμενο/η του της.
 8. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του της ανατεθούν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε Κλάδους της Διοίκησης ή Οικονομικών ή Λογιστικής.
 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Κλάδους της Διοίκησης ή Οικονομικών ή Λογιστικής θα αποτελεί πλεονέκτημα.
 3. Οκταετής τουλάχιστον υπηρεσία σε θέση για την οποία απαιτείται στα σχέδια υπηρεσίας πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν, σχετική με τα πιο πάνω καθήκοντα και ευθύνες της θέσης και της περιγραφής εργασίας της συγκεκριμένης θέσης.
 4. Πείρα σε Σχολές Ανώτατης Εκπαίδευσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.
 5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία, υπευθυνότητα και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.
 6. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν δύο συστατικές επιστολές ή υπόδειξη δύο ατόμων (ονόματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα), από τα οποία μπορούν να ζητηθούν συστάσεις. Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να αποστέλλονται απευθείας στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Οι Υποψήφιοι θα εξετασθούν προφορικώς. Οι ημερομηνίες των προφορικών εξετάσεων θα καθορισθούν αργότερα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα με την προκήρυξη αρ. 777 στην έκδοση 09/07/2010 θεωρούνται ληφθείσες για τους σκοπούς της εξέτασης των απαιτούμενων προσόντων της θέσης. 
Νοείται ότι, οποιαδήποτε άλλα προσόντα εκτός των απαιτούμενων προσόντων έχουν κτηθεί μετά την λήξη της αρχικής προκήρυξης της θέσης και μέχρι την λήψη της ακυρωθείσας απόφασης θα προσμετρήσουν στην αξία των υποψηφίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Αν οποιοσδήποτε από τους τότε υποψήφιους/αιτητές της προκήρυξης αρ. 777 στην έκδοση 09/07/2010 προτίθεται να αποσύρει το ενδιαφέρον του παρακαλώ να ειδοποιήσει το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση chmaria@ucy.ac.cy μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2020.
 

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?