Find a Job

Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο - Θέση Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#CA21234
Type: Full time / Contract


ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις προς σύναψη σύμβασης εργοδότησης για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού.

1. Καθήκοντα και Ευθύνες
(α) Συμμετέχει στην ανάλυση και τεκμηρίωση των αναγκών στελέχωσης και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες.
(β) Σχεδιάζει και επιβλέπει τη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης υποψηφίων.
(γ) Συμμετέχει στην οργάνωση και υλοποίηση σχεδίου εντάξεως νεοπροσληφθέντων.
(δ) Συμμετέχει στην ανάλυση των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής.
(ε) Συνεισφέρει στην έρευνα και αξιολόγηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων/προγραμμάτων στην Κύπρο ή/και το εξωτερικό και προβαίνει σε σχετικές εισηγήσεις.
(στ) Παρακολουθεί την υλοποίηση του Σχεδίου Εκπαίδευσης.
(ζ) Παρακολουθεί την τήρηση των διαδικασιών και των πολιτικών σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό της Αρχής.
(η) Συνεισφέρει στην οργάνωση και διατήρηση των αρχείων του προσωπικού.
(θ) Διενεργεί ή / και εποπτεύει ειδικές έρευνες και μελέτες όπως ανατίθενται.
(ι) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/ της ανατεθούν.

2. Απαιτούμενα Προσόντα
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα ακόλουθα προσόντα:
(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό τούτων: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού. 
(Σημ.: Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(β) Πείρα τουλάχιστον ενός (1) έτους σχετική με τα καθήκοντα της θέσης που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση των προσόντων που αναφέρονται στο σημείο (α).
(γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
Σημείωση: Η γνώση γλωσσών θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

3. Διάρκεια Συμβολαίου
Η εν λόγω θέση αφορά σε σύμβαση περιορισμένης χρονικής διάρκειας η οποία θα έχει ως έναρξη την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου και λήξη την ημερομηνία ενός (1) έτους μετά την έναρξη λειτουργίας του αδειοδοτημένου ολοκληρωμένου καζίνου – θέρετρου (αναμένεται να λειτουργήσει περί τα μέσα του 2022).

4. Απολαβές
Μέχρι ΕUR 20.000 (Ευρώ Είκοσι Χιλιάδες) μικτά ετησίως. Σημειώνεται ότι ισχύουν οι διατάξεις του περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2012 (168(I)/2012).

5. Αιτήσεις
Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά με την αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers@cgc.org.cy βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση που να περιγράφει την καταλληλότητα του υποψηφίου.
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία των απαιτούμενων προσόντων και της πείρας ως αναφέρονται ανωτέρω. Αιτήσεις οι οποίες δε θα συνοδεύονται από όλα τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που προνοούνται δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Οι ενδιαφερόμενοι για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορούν να αποτείνονται στο 25573800.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 6η Νοεμβρίου 2020. Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις θα ληφθούν υπόψη.
Η ορθή υποβολή της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Έλεγχοι
Στα πλαίσια της τελικής επιλογής θα ζητηθούν προσωπικές συστάσεις, λευκό ποινικό μητρώο, επιβεβαίωση μη ύπαρξης συγκρουόμενων συμφερόντων με την Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου και έλεγχος πρωτότυπων πιστοποιητικών και αποδεικτικών στοιχειών όπως προνοούνται στο σημείο 2 πιο πάνω.

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?