Find a Job

Αρχή Λιμένων Κύπρου - 6 νέες θέσεις εργασίας

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#CA21036
Type: Full time

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από την Αρχή Λιμένων Κύπρου για την πλήρωση έξι κενών μόνιμων θέσεων Χειριστή Σταθμού Παρακολούθησης Ναυσιπλοΐας, για απασχόληση στο Λιμάνι Λεμεσού. Νοείται ότι, αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών, η Αρχή δύναται να αποφασίσει την απασχόληση των διορισθέντων σε άλλο/α λιμάνι/α.

1. Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού.

2. Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα: Α5: €17.607,78 – 18.237,59 – 18.867,40 – 19.514,70 – 20.211,62 – 20.930,38 – 21.679,32 – 22.481,57 – 23.313,40 – 24.156,89 – 25.041,11 – 25.949,14 – 26.898,82 και Α7: €22.986,72 – 23.967,01 – 24.992,08 – 26.052,81 – 27.168,40 – 28.300,42 – 29.432,43 – 30.564,44 – 31.696,45 – 32.828,46 – 33.960,47 και Α9: €30.413,34 – 31.879,59 – 33.345,83 – 34.812,08 – 36.278,32 – 37.744,57 – 39.210,81 – 40.677,06 – 42.143,30 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που προβλέπονται από σχετικά νομοθετήματα της Αρχής. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεση από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.
Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

3. Καθήκοντα και Ευθύνες:
(α) Να είναι παρών στο σταθμό και να παρέχει υπηρεσίες που αφορούν τη λειτουργία σταθμού παρακολούθησης ναυσιπλοΐας (VTS)∙
(β) να είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της εκάστοτε σχετικής νομοθεσίας για τη λειτουργία σταθμού παρακολούθησης∙
(γ) παρακολουθεί, καταγράφει, λαμβάνει, επεξεργάζεται και αποστέλλει/μεταδίδει πληροφορίες σύμφωνα με οδηγίες επί θεμάτων ναυτιλιακής φύσεως, σημάτων με ραδιοτηλέφωνο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο για ενημέρωση πλοιάρχων, σκαφών και ναυτιλλομένων μέσα σε λιμενικές περιοχές και στα χωρικά ύδατα της Κύπρου∙
(δ) καταγράφει στοιχεία της καθημερινής κίνησης των πλοίων στην περιοχή και αναφέρει τις κινήσεις αυτών, σύμφωνα με οδηγίες, μέσω συστήματος διαδικτύου∙
(ε) διατηρεί τις απαραίτητες ναυτικές επικοινωνίες και ιδιαίτερα τη μόνιμη επικοινωνία με το Κέντρο Σχεδιασμού, Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και με το Σταθμό V.T.M.I.S. (Σύστημα Παρακολούθησης και Ενημέρωσης σχετικά με την Κυκλοφορία των Πλοίων) του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων∙
(στ) ανταποκρίνεται γρήγορα σε σήματα άμεσης ανάγκης και κινδύνου σε θαλάσσιες περιοχές∙
(ζ) παρέχει οδηγίες ασφαλούς διακίνησης και πληροφορίες για πλοία που προσεγγίζουν την περιοχή∙
(η) ενημερώνει τον Ανώτερο Πλοηγό, ο οποίος προΐσταται Σταθμού Παρακολούθησης Ναυσιπλοΐας ή το Λιμενάρχη∙
(θ) χρησιμοποιεί και χειρίζεται τον απαραίτητο τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό, περιλαμβανομένων π.χ. ηλεκτρονικού υπολογιστή, A.I.S. (Συστήματος Αυτόματης Αναγνώρισης), RADAR-ARPA, ασυρμάτων, ναυτιλιακών οργάνων γέφυρας του παγκόσμιου ναυτιλιακού συστήματος κινδύνου και ασφαλείας (GMDSS) κλπ∙
(ι) παρέχει οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία του σταθμού∙
(ια) εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημειώσεις:
(i) Απασχολείται σε μέρες και ώρες, που καθορίζει η Αρχή, που περιλαμβάνουν εργασία πάνω σε 24ωρη βάση με το σύστημα των εναλλασσόμενων φυλακών.
(ii) Aνάλογα με τα έτη υπηρεσίας και την πείρα του Χειριστή, αναμένεται από αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντά του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύνανται ν’ ανατεθούν σ’ αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα.

4. Απαιτούμενα Προσόντα:
(α) (i) Πιστοποιητικό ναυτικής ικανότητας ανθυποπλοιάρχου/Δίπλωμα Πλοιάρχου Γ΄ Τάξης ή ισότιμο προσόν αναγνωρισμένο από τη Δημοκρατία.
(ii) Πιστοποιητικό σχετικό με το Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Σύστημα Κινδύνου και Ασφαλείας (GMDSS) που εκδόθηκε ή αναγνωρίστηκε από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνιών, καθώς και δίπλωμα E.C.D.I.S.
(β) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ψυχραιμία και ευθυκρισία.
(γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
(δ) Αρτιμέλεια, καλή όραση, ακοή και υγεία.

Πλεονέκτημα:
Δίπλωμα Ραδιοτηλεγραφητή Α΄ Τάξης ή/και Έγκυρο Πιστοποιητικό Χειριστή Υπηρεσιών Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (VTS Operator Certificate) που εκδόθηκε από σχολή που αναγνωρίζεται από την Κυπριακή Δημοκρατία σύμφωνα με τα πρότυπα εκπαίδευσης V103/1 του Διεθνούς Οργανισμού Υπηρεσιών Φάρων (IALA – International Association of Lighthouse Authorities) ή/και Έγκυρο δίπλωμα Υποπλοιάρχου ή/και διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελούν πλεονέκτημα. 

Σημειώσεις:
(i) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επιτύχει επίσης σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
Όσοι από τους αιτητές θα παρακαθίσουν στην πιο πάνω γραπτή εξέταση, θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των €34 για κάλυψη διοικητικών εξόδων, ύστερα από προσωπική πρόσκληση της Αρχής για τις εξετάσεις και όχι με την υποβολή της αίτησης για διορισμό.
(ii) Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν πρέπει να πετύχουν σε γραπτή εξέταση πάνω στους Δημοσιονομικούς Κανονισμούς και Οδηγίες της Αρχής, όπως επίσης και πάνω στο Νόμο και στους Κανονισμούς για τους Όρους Υπηρεσίας των Υπαλλήλων της Αρχής, μέσα σε δύο χρόνια από την ημερομηνία του διορισμού τους και προτού ο διορισμός τους επικυρωθεί.
(iii) Η ανέλιξη των υπαλλήλων στην αμέσως ψηλότερη κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων της θέσης τους θα γίνεται, νοουμένου ότι οι υπάλληλοι θα έχουν επιτύχει στις εξετάσεις που αναφέρονται στη Σημείωση (ii).
(iv) Ανάλογα με τις ανάγκες της Αρχής, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.
(v) Να πιστοποιείται ύστερα από εξέταση από κυβερνητικό ιατρό η καλή κατάσταση της υγείας τους και η σωματική και φυσική τους καταλληλότητα που να τους επιτρέπει να εκτελούν τα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν, μετά την πρόσληψή τους.

Μεταξύ άλλων πρέπει:
(i) Να διαπιστωθεί η καλή όρασή τους, με ή χωρίς τη χρήση διορθωτικών. Το ελάχιστο 10/10 όραση στο ένα μάτι και το ελάχιστο 8/10 στο άλλο. Εάν ο υποψήφιος φορά γυαλιά, χωρίς τα γυαλιά πρέπει και με τα δύο μάτια, να έχει το ελάχιστο 5/10 όραση. Επίσης ο υποψήφιος πρέπει να έχει κανονική αντίληψη του κόκκινου, πράσινου, μπλε και κίτρινου χρώματος.
(ii) Να διαπιστωθεί η καλή ακοή του, χωρίς τη χρήση ακουστικών. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ακρόαση ακέραιη για κανονικούς ήχους και να είναι ικανός να ακούει μια ψιθυριστή φωνή με το καλύτερο αυτί από 4.5 μέτρα και με το χειρότερο αυτί από 1.5 μέτρο.
(iii) Ο υποψήφιος πρέπει να έχει καθαρή άρθρωση για ευκρινή επικοινωνία.
(vi) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Συμβούλιο της Αρχής Λιμένων Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτό δυνάμει του εδαφίου (6) του άρθρου 19 των περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμων του 1973 μέχρι 2016, εξέδωσε διάταγμα με το οποίο καθορίστηκε η πιο πάνω θέση, ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.
5. Λόγω της Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

6. Αναφορικά με τους υποψηφίους –
(i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης∙ και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
7. Θα κληθεί σε προφορική εξέταση, με βάση τη σειρά επιτυχίας στις γραπτές εξετάσεις, αριθμός υποψηφίων, που πληροί τα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας των θέσεων, ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων. Σε περίπτωση που ο αριθμός των επιτυχόντων αιτητών είναι μικρότερος, τότε καλούνται σε προφορική εξέταση όλοι όσοι πέτυχαν στις γραπτές εξετάσεις.
8. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, θα καταρτιστεί Πίνακας διοριστέων σύμφωνα με την τελική σειρά κατάταξής τους. Με βάση τον Πίνακα αυτό, θα γίνει η πλήρωση των θέσεων που δημοσιεύονται, καθώς και των θέσεων που πιθανόν να προκύψουν κατόπιν σχετικής διαδικασίας αποπαγοποίησης στο διάστημα ενός χρόνου από την ημερομηνία καταρτισμού του Πίνακα.
9. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 11(1)(στ) και (ζ) των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1997 μέχρι 2011, για να διοριστεί κάποιος σε θέση στην Αρχή πρέπει να μην έχει ηλικία μικρότερη των δεκαεπτά χρόνων και να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στη Δημοκρατία, εκτός αν έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
10. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο της Αρχής (έντυπο ΑΛΚ Π.Δ. 5 – «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ»), που είναι διαθέσιμο στα κατά τόπους Γραφεία της Αρχής καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Αρχής www.cpa.gov.cy.
Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται στην Αρχή Λιμένων Κύπρου και να παραδίδονται στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής, στη διεύθυνση, Λεωφόρος Λεμεσού 5 (5ος όροφος), 2112 Λευκωσία ή να αποστέλλονται μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη Γενική Διευθύντρια της Αρχής Λιμένων Κύπρου, Τ.Θ. 22007, 1516 Λευκωσία. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, 23.11.2020 ή ταχυδρομικώς με σφραγίδα ημερομηνίας το αργότερο τις 23.11.2020.
11. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών ή άλλων προσόντων. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.
12. Η πείρα που δηλώνεται στις αιτήσεις θα λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν συνοδεύεται με βεβαιώσεις υπηρεσίας όπου να αναφέρονται ο τίτλος της θέσης και η χρονική περίοδος εργοδότησης. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο. 

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?