Ψάξε τώρα

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Οικονομικών - Ειδικός/ή Επιστήμονας Διδασκαλίας

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#PK47117
Τύπος: Μερική Απασχόληση / Συμβόλαιο

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ : Ειδικός Επιστήμονας (Διδασκαλίας)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Με σύμβαση μερικής απασχόλησης για τις ακόλουθες περιόδους:
α) Εαρινό Εξάμηνο 2022/2023 (Ιανουάριο - Απρίλιο 2023)
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση θέσης Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας για κάλυψη διδακτικών αναγκών του Εαρινού Εξαμήνου 2022/23. Η πλήρωση της θέσης υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.
Το μάθημα για το οποίο ενδέχεται να προκύψει ανάγκη παρατίθεται πιο κάτω. Επισημαίνεται ότι οι τελικές ανάγκες θα προσδιοριστούν όταν καταρτιστεί το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος.

Προπτυχιακό Μάθημα
Αγορές Κεφαλαίου και Επενδύσεις*

Ο στόχος του μαθήματος αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις στις επενδύσεις κεφαλαιαγορών και διαχείριση χαρτοφυλακίου. Επιδιώκει να παρέχει μια συστηματική κατανόηση των διαφόρων επενδύσεων και των συστατικών τους. Δίνεται έμφαση στη διαδικασία κατανομής περιουσιακών στοιχείων, στα ίδια κεφάλαια, στις επενδύσεις σταθερού εισοδήματος, στα χρηματοοικονομικά παράγωγα, στα κρυπτονομίσματα και στις πράσινες επενδύσεις. Το μάθημα συνδυάζει τη χρηματοοικονομική θεωρία με πρακτικές επιπτώσεις της ανάλυσης δεδομένων, που σχετίζονται με μια καριέρα στις χρηματοοικονομικές επενδύσεις και τη διαχείριση κεφαλαίων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες για το Τμήμα και τα προγράμματά του στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.ucy.ac.cy/econ/el/ .
* Το μάθημα Αγορές Κεφαλαίου και Επενδύσεις θα προσφερθεί ενόσω θα εξασφαλισθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από τα συλλογικά όργανα του Πανεπιστημίου Κύπρου.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
• Διδασκαλία προπτυχιακού μαθήματος, 3 ώρες εβδομαδιαίως.
• Υποστήριξη φοιτητών τουλάχιστον 2 ώρες εβδομαδιαίως ως ώρες γραφείου για επίλυση αποριών και διεκπεραίωση εργασιών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Διδακτορικός Τίτλος (PhD) αναγνωρισμένου πανεπιστημίου στα Οικονομικά ή άλλο κλάδο σχετικό με τα διδασκόμενα μαθήματα.
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η ωριαία αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των €68 για το έτος 2023. Οι ακαθάριστες απολαβές θα είναι: αμοιβή Χ ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα Χ διάρκεια Εαρινού Εξαμήνου. Σημειώνεται ότι το Εαρινό Εξάμηνο 2023 (Ιανουάριος - Απρίλιος 2023) διαρκεί 15 εβδομάδες. Από τα πιο πάνω ποσά θα αφαιρούνται εισφορές εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους.
Σε περίπτωση που το άτομο που θα επιλεγεί απασχολείται στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει το ίδιο να εξασφαλίσει εκ των προτέρων σχετική άδεια από το αρμόδιο Τμήμα/Υπουργείο ή ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:
I Βιογραφικό Σημείωμα
ΙΙ Αντίγραφα τίτλων σπουδών
IΙΙ Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία να αναγράφεται (α) το εξάμηνο ενδιαφέροντος και (β) τα συγκεκριμένα μαθήματα που ενδιαφέρονται να διδάξουν και η σχετική διδακτική εμπειρία.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές/Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).
Τα πιο πάνω θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://applications.ucy.ac.cy/recruitment/main, μέχρι και την Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 2.30 το μεσημέρι. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dept.econ@ucy.ac.cy ή στο τηλέφωνο 22 893702/01.
Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τουλάχιστον τριμελούς Επιτροπής.
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησής τους.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/τριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης. 

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;