Ψάξε τώρα

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Πρόγραμμα Master in Data Science - Θέση Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#PK46682
Τύπος: Μερική Απασχόληση / Συμβόλαιο

Κενή Θέση Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας

ΤΙΤΛΟΣ: Ειδικός Επιστήμονας Διδασκαλίας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Σύμβαση μερικής απασχόλησης για το Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023 (Ιανουάριος 2023 – Απρίλιος 2023)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 16/01/2023 - 14/04/2023 (13 εβδομάδες)
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το πρόγραμμα Master in Data Science του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας θέσης (1) Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας για χρονική περίοδο 13 εβδομάδων για υποστήριξη μαθήματος με αντικείμενο Data Manipulation & Visualization in Python. H πλήρωση της θέσης υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές που έχουν βασικές γνώσεις python, και τα περιεχόμενα περιλαμβάνουν τα εξής (τα περιεχόμενα μπορεί να προσαρμοστούν σε συνεννόηση με τους Δ/ντές του προγράμματος):

Περιεχόμενα Μαθήματος:
• Ανασκόπηση βασικών εννοιών της Python
• Εισαγωγή σε NumPy/SciPy
• Python Pandas (filtering, data extraction, text data)
• Grouping & Joining Pandas dataframes
• Visualization with Matplotlib, Seaborn, Plotly
• Intro to TimeSeries

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Διδακτορικός Τίτλος (PhD) αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο στην Πληροφορική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μαθηματικά, Στατιστική, Οικονομικά ή παραπλήσιους κλάδους
• Κατανόηση του αντικειμένου της επιστήμης των δεδομένων και εμπειρία σε Python
• Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Εμπειρία στη διδασκαλία μαθημάτων μεταπτυχιακού επιπέδου.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Η εργοδότηση θα είναι μερικής απασχόλησης και η ωριαία αντιμισθία ανέρχεται στα €68. Οι συνολικές ακαθάριστες απολαβές θα είναι €1768 (αμοιβή Χ 2 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα Χ 13 εβδομάδες). Από το ποσό αυτό θα αφαιρεθούν οι εισφορές του εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
Σε περίπτωση που το άτομο που θα επιλεγεί απασχολείται στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει το ίδιο να εξασφαλίσει εκ των προτέρων σχετική άδεια από το αρμόδιο Τμήμα/Υπουργείο ή ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:
1. Επιστολή Ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση για την οποία ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να αναφέρει τη σχετική του εμπειρία
2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές/Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την αίτηση ενδιαφέροντος τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: markopoulos.panos@ucy.ac.cy
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι 14/12/2022 και ώρα 14:00.
Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Πάνο Μαρκόπουλο (τηλ.: +357 22 893629 ή ηλ.ταχυδρομείο: markopoulos.panos@ucy.ac.cy).
Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες ανά θέση που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τουλάχιστον τριμελούς Επιτροπής.
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησής τους.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού. 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης. 

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;