Ψάξε τώρα

Μεταβατικό Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο - Δεκαέξι (16) νέες θέσεις Δικαστή Εφετείου

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#CA44416
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

1. Το Μεταβατικό Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να πληρώσει δεκαέξι (16) νέες θέσεις Δικαστή Εφετείου.

2. Δικηγόροι που ενδιαφέρονται για διορισμό μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Αρχιπρωτοκολλητή, Γραμματέα του Μεταβατικού Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, μέχρι την 14η Οκτωβρίου 2022, συνοδευόμενη από:

α) Βιογραφικό σημείωμα («Curriculum Vitae») και πρόσφατη φωτογραφία.

β) Υπεύθυνη δήλωση του αιτητή ως προς τυχόν προηγούμενες ή τρέχουσες εναντίον του υποθέσεις, είτε πειθαρχικές είτε ποινικές, είτε αστικές.

γ) Σύντομη χωριστή περιγραφή της προσωπικότητας του αιτητή, προερχόμενη από τον ίδιο.

Στην αίτηση απαραιτήτως να δηλώνεται ο αριθμός μητρώου δικηγόρου που κατέχει ο υποψήφιος, το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο και το κινητό του τηλέφωνο.

3. Δικαστές που ενδιαφέρονται για διορισμό, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Αρχιπρωτοκολλητή, Γραμματέα του Μεταβατικού Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, μέχρι την 14η Οκτωβρίου 2022, συνοδευόμενη από:

α) Βιογραφικό σημείωμα («Curriculum Vitae»). Στο Βιογραφικό Σημείωμα να περιλαμβάνεται και συνοπτική, δισέλιδη, καταγραφή του δικαστικού τους έργου.

4. Σύμφωνα με τα εδάφια (6) και (7) του άρθρου 3Α των περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλοι Διατάξεις) Νόμων του 1964 έως 2022: «(6) Ουδείς διορίζεται ως Δικαστής του Εφετείου, εάν δεν είναι δικηγόρος κατέχων τα προς τούτο προσόντα, με δωδεκαετή τουλάχιστον πείρα στην άσκηση του επαγγέλματος και υψηλού ηθικού επιπέδου: Νοείται ότι, ο όρος «άσκηση του επαγγέλματος» περιλαμβάνει υπηρεσία στη μόνιμη Δικαστική Υπηρεσία ή στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. (7) Κατά τη διαδικασία διορισμού Δικαστή ως μέλους του Εφετείου λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες ως προς την υπ’ αυτού ασκούμενη δικαιοδοσία, όπως και το εύρος των γνώσεων ή η αποδεδειγμένη πείρα των υποψηφίων στο χειρισμό υποθέσεων σε θέματα της υπ’ αυτού ασκουμένης δικαιοδοσίας».

5. Όλοι οι υποψήφιοι προς διορισμό, θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον του Μεταβατικού Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, η οποία θα καλύπτει θέματα προσωπικότητας, επάρκειας και εν γένει καταλληλότητας των υποψηφίων.

6. Διευκρινίζεται ότι, η υποβολή υποψηφιότητας, δεν εμποδίζει την υποβολή ενδιαφέροντος προς διορισμό σε οποιαδήποτε άλλη θέση ήθελε προκηρυχθεί / γνωστοποιηθεί από τη Δικαστική Υπηρεσία.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;